Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  striprödling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Entoloma scabiosum
Striprödling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Striprödling bildar ganska stora men bräckliga fruktkroppar. De har en upp till 8 cm bred hatt som först är kägelformad och sedan utbredd med puckel. Hatten är starkt radiärt fibrig eller svartbrunt småfjällig, kontrasterande mot det underliggande ljusa köttet. Lamellerna är djupt urnupna och vita eller ljust grå innan de blir grårosa av sporerna. Foten är ca 0,5–1 cm tjock, ljus men med tydliga, bruna fibrer. Lukten är obetydlig. Denna rödskivling hör till undersläktet Trichophilus, som kännetecknas av musseronliknande fruktkroppar och en påfallande fibrig hattstruktur. I mikroskop ser man att de har heterodiametriska sporer och mycket speciella cystider.
Utbredning
Länsvis förekomst för striprödling Observationer i Sverige för striprödling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på ett fåtal lokaler i Skånes lövskogar. Hotbild oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art, stor och karaktäristisk, bara funnen i exklusiva miljöer. Troligen är den mera spridd, den kan vara något förbisedd på grund av förväxling med sepiarödling, Entoloma jubatum. Arten är ursprungligen beskriven av Elias Fries, som hittade den i Femsjö i Småland. Att det verkligen var denna art Fries hittade och beskrev är dock omöjligt att bevisa. Svampen är känd från Mellaneropa, t.ex. Nederländerna och Tyskland (där den är rödlistad) och uppges på vissa lokaler uppträda rikligt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på fuktig och kalkrik mark i ädellövskog. Hotbild något oklar pga. dåliga kunskaper, men uppenbart en mycket sällsynt art. Stor och karaktäristisk, endast funnen i exklusiva miljöer. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (200-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (4-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (908-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen lever som förnanedbrytare i humusrika lövskogar på fuktig och kalkrik mark, gärna under alm, ask eller al, men även med ek och hassel. Den uppges också sällsynt kunna förekomma i barrskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Entolomataceae, Släkte Entoloma (rödlingar), Art Entoloma scabiosum (Fr.) Quél. - striprödling Synonymer grovstrimmig rödling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på fuktig och kalkrik mark i ädellövskog. Hotbild något oklar pga. dåliga kunskaper, men uppenbart en mycket sällsynt art. Stor och karaktäristisk, endast funnen i exklusiva miljöer. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (200-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (4-80). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (908-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-100) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Striprödling bildar ganska stora men bräckliga fruktkroppar. De har en upp till 8 cm bred hatt som först är kägelformad och sedan utbredd med puckel. Hatten är starkt radiärt fibrig eller svartbrunt småfjällig, kontrasterande mot det underliggande ljusa köttet. Lamellerna är djupt urnupna och vita eller ljust grå innan de blir grårosa av sporerna. Foten är ca 0,5–1 cm tjock, ljus men med tydliga, bruna fibrer. Lukten är obetydlig. Denna rödskivling hör till undersläktet Trichophilus, som kännetecknas av musseronliknande fruktkroppar och en påfallande fibrig hattstruktur. I mikroskop ser man att de har heterodiametriska sporer och mycket speciella cystider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för striprödling

Länsvis förekomst och status för striprödling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för striprödling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på ett fåtal lokaler i Skånes lövskogar. Hotbild oklar, men uppenbart en mycket sällsynt art, stor och karaktäristisk, bara funnen i exklusiva miljöer. Troligen är den mera spridd, den kan vara något förbisedd på grund av förväxling med sepiarödling, Entoloma jubatum. Arten är ursprungligen beskriven av Elias Fries, som hittade den i Femsjö i Småland. Att det verkligen var denna art Fries hittade och beskrev är dock omöjligt att bevisa. Svampen är känd från Mellaneropa, t.ex. Nederländerna och Tyskland (där den är rödlistad) och uppges på vissa lokaler uppträda rikligt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma scabiosum(Fr.) Quél. - striprödling
  Synonymer
  grovstrimmig rödling

Svampen lever som förnanedbrytare i humusrika lövskogar på fuktig och kalkrik mark, gärna under alm, ask eller al, men även med ek och hassel. Den uppges också sällsynt kunna förekomma i barrskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är slutavverkning av lövskog och överföring till barrskog. Ingrepp som förändrar marktillståndet på växtplatserna, t.ex. terrängkörning, är också ogynnsamt.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatser med förekomst av denna art bör undantas från slutavverkning och andra skogliga åtgärder som drastiskt förändrar miljön. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.
Utländska namn – DK: Trævlet rødblad.

Noordeloos, M.E. 1992. Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. Saronno. .

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Entolomataceae  
 • Släkte
  Entoloma - rödlingar 
 • Art
  Entoloma scabiosum, (Fr.) Quél. - striprödling
  Synonymer
  grovstrimmig rödling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.