Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk jordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum coronatum
Mörk jordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk jordstjärna är en marklevande röksvamp vars fruktkroppar först är underjordiska, rundade och täckta av inkorporerad humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och består dels av en 4–11 cm bred stjärnlikt uppsprucken del med oftast 7–12 flikar (exoperidiet), dels av en kortskaftad rökboll fäst på exoperidiets mitt. Flikarna är utbredda eller böjda så att endast spetsarna vidrör marken. Det köttiga skiktet på exoperidiet är först ljust, sedan brunt (ej med rödaktig ton som hos rödbrun jordstjärna, G. rufescens), med åldern avflagnande. Rökbollen är 1–3 (–4,5) cm vid och har ett ± väl avsatt, vårtformat, trådigt mynningsfält. Rökbollens skaft är oftast gråbrunt–mörkgrått–nästan svart, liksom rökbollens vägg (endoperidiet).
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk jordstjärna Observationer i Sverige för mörk jordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sparsamt från Skåne norrut till södra Dalarna med en tyngdpunkt i östra Sverige. Mest spridd verkar arten vara på Gotland. 20 aktuella lokaler i landet (2005). Knuten till ett exklusivt substrat och väl eftersökt. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på bar jord och i barrförna under enbuskmark, i myrstackar och sällsynt i ädellövskog och trädgårdsmark. Väl eftersökt. Total population i landet bedöms som relativt liten. Arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Exploateringar och utebliven hävd eller störning kan leda till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (460-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (23-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 200 (108-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen lever som nedbrytare av förna i väl dränerade miljöer på kalksten, marmor, kalkrik sandjord, kalkrik morän och ibland på näringsrik mulljord. Den är funnen i barrskog, då ofta i barrmattor, i lövskog och lövträdsdungar, under solitära lövträd eller buskar, under spridda enbuskar på öppen alvarmark samt mera sällan på öppen sandig betesmark. På Öland påträffas den på gamla övergivna myrstackar i ädellövskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum coronatum Pers.:Pers. - mörk jordstjärna Synonymer Geastrum limbatum Fr., Geastrum coronatum Pers.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på bar jord och i barrförna under enbuskmark, i myrstackar och sällsynt i ädellövskog och trädgårdsmark. Väl eftersökt. Total population i landet bedöms som relativt liten. Arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Exploateringar och utebliven hävd eller störning kan leda till lokalt utdöende. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (460-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (23-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 200 (108-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Mörk jordstjärna är en marklevande röksvamp vars fruktkroppar först är underjordiska, rundade och täckta av inkorporerad humus. Den mogna fruktkroppen är ovanjordisk och består dels av en 4–11 cm bred stjärnlikt uppsprucken del med oftast 7–12 flikar (exoperidiet), dels av en kortskaftad rökboll fäst på exoperidiets mitt. Flikarna är utbredda eller böjda så att endast spetsarna vidrör marken. Det köttiga skiktet på exoperidiet är först ljust, sedan brunt (ej med rödaktig ton som hos rödbrun jordstjärna, G. rufescens), med åldern avflagnande. Rökbollen är 1–3 (–4,5) cm vid och har ett ± väl avsatt, vårtformat, trådigt mynningsfält. Rökbollens skaft är oftast gråbrunt–mörkgrått–nästan svart, liksom rökbollens vägg (endoperidiet).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk jordstjärna

Länsvis förekomst och status för mörk jordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk jordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sparsamt från Skåne norrut till södra Dalarna med en tyngdpunkt i östra Sverige. Mest spridd verkar arten vara på Gotland. 20 aktuella lokaler i landet (2005). Knuten till ett exklusivt substrat och väl eftersökt. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 100, vilket motsvarar ungefär 200 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). En fortlöpande minskning misstänks pågå, huvudsakligen p.g.a. arten kräver en intermediär markstörning för att kunna leva kvar. Omfattningen är dock svår att bedöma. Såväl exploateringar som helt utebliven hävd eller störning leder till lokalt utdöende.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum coronatumPers.:Pers. - mörk jordstjärna
  Synonymer
  Geastrum limbatum Fr.
  Geastrum coronatum Pers.

Svampen lever som nedbrytare av förna i väl dränerade miljöer på kalksten, marmor, kalkrik sandjord, kalkrik morän och ibland på näringsrik mulljord. Den är funnen i barrskog, då ofta i barrmattor, i lövskog och lövträdsdungar, under solitära lövträd eller buskar, under spridda enbuskar på öppen alvarmark samt mera sällan på öppen sandig betesmark. På Öland påträffas den på gamla övergivna myrstackar i ädellövskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mörk jordstjärna hotas av åtgärder som drastiskt förändrar dess växtplatser. På lokaler i skogsmark är avverkning med förändrad markmiljö och lokalt klimat ett hot. Ett annat hot är upphört bete på växtplatser i öppna betade skogar, med igenväxning av gräs som följd. Ett direkt hot är också bortröjning av enbuskar på lokaler där arten växer i buskarnas barrmattor.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser, och även den närliggande skogsmiljön kring växtplatserna, undantas från slutavverkning och genomgripande gallringar. Fortsatt bete på svampens växtplatser i öppna betade barrskogar. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer.
Utländksa namn – NO: stor jordstjerne, DK: mørk stjernebold.

Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen.

Pegler, D.N., Laessoe, T. & Spooner, B.M. 1995. British puffballs, Earthstars and Stinkhorns. sid. 105.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina) Morphology, Ecology, and Systematics with special emphasis on the North European species. Synopsis Fungorum 1. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 2002. Rev. ArtDatabanken 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum coronatum, Pers.:Pers. - mörk jordstjärna
  Synonymer
  Geastrum limbatum Fr.
  Geastrum coronatum Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 2002. Rev. ArtDatabanken 2006.