Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strandtrådfoting

Organismgrupp Mångfotingar Thalassisobates littoralis
Strandtrådfoting Mångfotingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Strandtrådfoting är en brunaktig, påtagligt smal dubbelfoting med en rad av mörkröda fläckar längs vardera kroppssida. Längd 9–21 mm och bredd 0,5–0,7 mm. Arten liknar barktrådfoting Nemasoma varicorne men har tydligare borst längs bakkanten av metazoniterna. Den har 35–60 kroppsringar och 61–113 benpar.
Utbredning
Länsvis förekomst för strandtrådfoting Observationer i Sverige för strandtrådfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strandtrådfoting finns bara vid havskuster vid eller under högvattenmärket. I Sverige är den påträffad i Bohuslän 1926 vid Edsviken nära Grebbestad och i Norge vid Oslofjorden. Det är därför sannolikt att arten kan påträffas på fler platser längs Bohuskusten. Arten är i övrigt funnen spridd längs Medelhavets kust, på de brittiska öarna och på USAs östkust. Den tycks vara sällsynt överallt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Hittills endast känd från ett fynd väster om Göteborg (1926), då funnen i stort antal i en tångdriftrand. Ej återfunnen på den aktuella lokalen. Arten kan tänkas finnas längs Bohusläns kust då den även är funnen i Oslofjorden. Lever på havsstränder bland kullersten och tång under högvattenlinjen. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 2500 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 40 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Strandtrådfoting lever under stenar, tång (t.ex. Fucus) och bandtång Zostera i tidvattenzonen eller något över denna, ofta på stenstränder. Den hittas ofta tillsammans med havsstrandskrypare Strigamia maritima. Enda svenska fyndet hittills gjordes i en kraftig tångdriftrand på smal torrängsremsa mellan klippor och stranden.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Diplopoda (dubbelfotingar), Ordning Julida (cylinderdubbelfotingar), Familj Nemasomatidae (tråddubbelfotingar), Släkte Thalassisobates, Art Thalassisobates littoralis (Silvestri, 1903) - strandtrådfoting Synonymer Thalassoisobates littoralis (Silvestri, 1903), Isobates littoralis Silvestri, 1903

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Hittills endast känd från ett fynd väster om Göteborg (1926), då funnen i stort antal i en tångdriftrand. Ej återfunnen på den aktuella lokalen. Arten kan tänkas finnas längs Bohusläns kust då den även är funnen i Oslofjorden. Lever på havsstränder bland kullersten och tång under högvattenlinjen. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 2500 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 40 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Strandtrådfoting är en brunaktig, påtagligt smal dubbelfoting med en rad av mörkröda fläckar längs vardera kroppssida. Längd 9–21 mm och bredd 0,5–0,7 mm. Arten liknar barktrådfoting Nemasoma varicorne men har tydligare borst längs bakkanten av metazoniterna. Den har 35–60 kroppsringar och 61–113 benpar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strandtrådfoting

Länsvis förekomst och status för strandtrådfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strandtrådfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strandtrådfoting finns bara vid havskuster vid eller under högvattenmärket. I Sverige är den påträffad i Bohuslän 1926 vid Edsviken nära Grebbestad och i Norge vid Oslofjorden. Det är därför sannolikt att arten kan påträffas på fler platser längs Bohuskusten. Arten är i övrigt funnen spridd längs Medelhavets kust, på de brittiska öarna och på USAs östkust. Den tycks vara sällsynt överallt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Diplopoda - dubbelfotingar 
 • Underklass
  Chilognatha  
 • Infraklass
  Helminthomorpha  
 • Parvklass
  Eugnatha  
 • Överordning
  Juliformia  
 • Ordning
  Julida - cylinderdubbelfotingar 
 • Familj
  Nemasomatidae - tråddubbelfotingar 
 • Släkte
  Thalassisobates  
 • Art
  Thalassisobates littoralis(Silvestri, 1903) - strandtrådfoting
  Synonymer
  Thalassoisobates littoralis (Silvestri, 1903)
  Isobates littoralis Silvestri, 1903

Strandtrådfoting lever under stenar, tång (t.ex. Fucus) och bandtång Zostera i tidvattenzonen eller något över denna, ofta på stenstränder. Den hittas ofta tillsammans med havsstrandskrypare Strigamia maritima. Enda svenska fyndet hittills gjordes i en kraftig tångdriftrand på smal torrängsremsa mellan klippor och stranden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten är i Sverige hittills endast känd från ett fynd på Bohusläns kust 1926 – då i stort antal i en tångdriftrand. Lokalen återbesöktes av Hans Lohmander 1957 och av Göran Andersson 2013. Där fanns vid de tillfällena ingen eller mycket liten tångdriftrand och arten kunde inte återfinnas. Det finns möjlighet att arten kan finnas på andra ställen längs Bohusläns kust eller att den är försvunnen från Sverige och klassningen blir därför DD.
Kunskapen om utbredningen i Sverige är mycket begränsad varför arten i första hand bör eftersökas mer systematiskt på lämpliga lokaler i Bohuslän, för att klarlägga dess nuvarande status, levnadssätt och eventuella hotbild.

Andersson, G., Djursvoll, P. & Scheller, U. 2008. Katalog över Nordens mångfotingar. Entomologisk Tidskrift 129: 173-190.

Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 – The 2005 Red List of Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Lohmander, H. 1959. Om några bohuslänska småkryp. – Natur i Bohuslän, Bokförlaget Svensk Natur, Uppsala: 158-163.

Lohmander, H. 1960. Faunistiskt fältarbete i södra Sverige 1956–59. – Göteborgs Musei Årstryck 1960: 43-73.

Meidell, B.A. 2005. Strandtrådfoting, sid. 234. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar.

Myriapoda. ArtdDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Andersson 2007. Rev. Göran Andersson 2014. © 2010 ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Myriapoda - mångfotingar 
 • Klass
  Diplopoda - dubbelfotingar 
 • Underklass
  Chilognatha  
 • Infraklass
  Helminthomorpha  
 • Parvklass
  Eugnatha  
 • Överordning
  Juliformia  
 • Ordning
  Julida - cylinderdubbelfotingar 
 • Familj
  Nemasomatidae - tråddubbelfotingar 
 • Släkte
  Thalassisobates  
 • Art
  Thalassisobates littoralis, (Silvestri, 1903) - strandtrådfoting
  Synonymer
  Thalassoisobates littoralis (Silvestri, 1903)
  Isobates littoralis Silvestri, 1903
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Andersson 2007. Rev. Göran Andersson 2014. © 2010 ArtDatabanken.