Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  koralltaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hericium coralloides
Koralltaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Koralltaggsvamp bildar en mycket vacker, rikt korallikt förgrenad fruktkropp. Den är först rent vit, senare gulvit eller ljust ockrafärgad eller något köttfärgad. Svampen består av smala uppåtsträvande grenar, som utgår från en gemensam kort fot, rotad i veden. Grenarnas undersidor är i hela sin längd klädda med 5–15 mm långa nedåtriktade taggar. Hela fruktkroppen blir mellan 10 och 40 cm bred och hög. Svampen är köttig och spröd, som äldre seg, som torr hård och vitaktig. Smaken är något bitter, lukten mild. Fruktkroppen är ettårig och bildas under hösten.
Utbredning
Länsvis förekomst för koralltaggsvamp Observationer i Sverige för koralltaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Koralltaggsvampen är funnen i alla landskap i Sverige, utom Gotland och Bohuslän. Den är på tillbakagång som en följd av att mängden död ved minskar och att den har speciella miljökrav. Den är rödlistad i Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Polen. I Finland är den sällsynt, men inte rödlistad. Svampen finns sällsynt i Nordamerika. I Centraleuropa rapporteras den även växa på vanlig gran och ädelgran Abies, men det rör sig troligen om en närbesläktad art, Hericium alpestre, vars taggar är koncentrerade till grenspetsarna i stället för att fördelas över hela grenen. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrblandskog, men även i gamla lövbrännor.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i stubbar, oftast grova lågor och torrakor av lövträd, främst bok, sällsynt även oxel, asp och björk. Tycks föredra ved förrötad av spräng- eller fnöskticka. Påträffas i äldre kultur- och naturskogsartade skogar med äldre lövträd. Arten är väl känd, eftersökt, bildar iögonfallande fruktkroppar och har en vid utbredning, från Skåne till Norrbotten. Total populationen i landet bedöms ha minskat och fortgående minska p.g.a. försämrad tillgång på grova starkt förmultnande lågor. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (500-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Koralltaggsvamp är nedbrytare och orsakar vitröta i lövved. Den växer på lågor av gamla lövträd och påträffas främst på starkt förmultnade stockar med mjuk ved och med helt eller delvis avflagnad bark. Svampen verkar föredra att växa på vitrötade stockar som först rötats av till exempel fnöskticka Fomes fomentarius eller sprängticka Inonotus obliquus. Den förekommer såväl i igenvuxna gamla kulturmarker som i orörda naturskogsmiljöer. Främst förekommer den dock i fuktig, naturskogsartad äldre skog med stort inslag av döda gamla lövträd. I Sydsverige är koralltaggsvamp vanligast på bok, medan den i övriga landet växer mest på björk. Den påträffas även på asp, al, lönn, alm, ek och andra lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· oxel
· oxel
Dött träd
Dött träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
· sprängticka
· sprängticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Hericiaceae, Släkte Hericium (koralltaggsvampar), Art Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers. - koralltaggsvamp Synonymer Hydnum coralloides Scop.:Fr., Hericium clathroides (Pall.:Fr.) Pers., Hydnum clathroides Pall.:Fr., Hericium ramosum (Bull.) Letell., Hydnum ramosum Bull.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i stubbar, oftast grova lågor och torrakor av lövträd, främst bok, sällsynt även oxel, asp och björk. Tycks föredra ved förrötad av spräng- eller fnöskticka. Påträffas i äldre kultur- och naturskogsartade skogar med äldre lövträd. Arten är väl känd, eftersökt, bildar iögonfallande fruktkroppar och har en vid utbredning, från Skåne till Norrbotten. Total populationen i landet bedöms ha minskat och fortgående minska p.g.a. försämrad tillgång på grova starkt förmultnande lågor. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (500-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9030 Landhöjningsskog (Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Koralltaggsvamp bildar en mycket vacker, rikt korallikt förgrenad fruktkropp. Den är först rent vit, senare gulvit eller ljust ockrafärgad eller något köttfärgad. Svampen består av smala uppåtsträvande grenar, som utgår från en gemensam kort fot, rotad i veden. Grenarnas undersidor är i hela sin längd klädda med 5–15 mm långa nedåtriktade taggar. Hela fruktkroppen blir mellan 10 och 40 cm bred och hög. Svampen är köttig och spröd, som äldre seg, som torr hård och vitaktig. Smaken är något bitter, lukten mild. Fruktkroppen är ettårig och bildas under hösten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för koralltaggsvamp

Länsvis förekomst och status för koralltaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för koralltaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Koralltaggsvampen är funnen i alla landskap i Sverige, utom Gotland och Bohuslän. Den är på tillbakagång som en följd av att mängden död ved minskar och att den har speciella miljökrav. Den är rödlistad i Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Polen. I Finland är den sällsynt, men inte rödlistad. Svampen finns sällsynt i Nordamerika. I Centraleuropa rapporteras den även växa på vanlig gran och ädelgran Abies, men det rör sig troligen om en närbesläktad art, Hericium alpestre, vars taggar är koncentrerade till grenspetsarna i stället för att fördelas över hela grenen. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrblandskog, men även i gamla lövbrännor.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Hericiaceae  
 • Släkte
  Hericium - koralltaggsvampar 
 • Art
  Hericium coralloides(Scop.:Fr.) Pers. - koralltaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum coralloides Scop.:Fr.
  Hericium clathroides (Pall.:Fr.) Pers.
  Hydnum clathroides Pall.:Fr.
  Hericium ramosum (Bull.) Letell.
  Hydnum ramosum Bull.

Koralltaggsvamp är nedbrytare och orsakar vitröta i lövved. Den växer på lågor av gamla lövträd och påträffas främst på starkt förmultnade stockar med mjuk ved och med helt eller delvis avflagnad bark. Svampen verkar föredra att växa på vitrötade stockar som först rötats av till exempel fnöskticka Fomes fomentarius eller sprängticka Inonotus obliquus. Den förekommer såväl i igenvuxna gamla kulturmarker som i orörda naturskogsmiljöer. Främst förekommer den dock i fuktig, naturskogsartad äldre skog med stort inslag av döda gamla lövträd. I Sydsverige är koralltaggsvamp vanligast på bok, medan den i övriga landet växer mest på björk. Den påträffas även på asp, al, lönn, alm, ek och andra lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· sprängticka - Inonotus obliquus (Viktig)
Arten hotas av brist på död ved. Ingrepp som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten. En slutavverkning, skoglig gallring eller annat uttag av virke på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett direkt hot liksom överföring av lövskog till barrskog.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
För att säkerställa artens fortlevnad bör man dels se till att artens växtplatser hålls intakta, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området.
Utländska namn – DK: Koralpigsvamp, NO: Korallpiggsopp.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Fungi of Switzerland, band 2, sid. 240, Luzern.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Ed.). 1997. Nordic Macromycetes, Vol. 3. sid. 284. Nordsvamp, Copenhagen.

Nitare, J. 2000. Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. sid. 286.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1986. Svampar, en fälthandbok. Sid. 112, Interpublishing.

Strid, Å. 1983. Svenska taggsvampar III. Vedväxande arter. Jordstjärnan 4 (1): 16–28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Hericiaceae  
 • Släkte
  Hericium - koralltaggsvampar 
 • Art
  Hericium coralloides, (Scop.:Fr.) Pers. - koralltaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum coralloides Scop.:Fr.
  Hericium clathroides (Pall.:Fr.) Pers.
  Hydnum clathroides Pall.:Fr.
  Hericium ramosum (Bull.) Letell.
  Hydnum ramosum Bull.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.