Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vit taggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hydnum albidum
Vit taggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vit taggsvamp bildar ganska små fruktkroppar, med vita, 2–7 cm breda hattar. Den liknar mycket blek taggsvamp Hydnum repandum, men är mindre och har även annorlunda, mindre sporer och annorlunda basidier. Hattöversidan är något välvd till ganska plan, hattkanten är ibland vågig och översidan är slät till mycket fint luden. Foten är vit ca 2–4 cm hög och 0,5 till 1 cm tjock, något vidgad vid basen och ibland något böjd. Taggarna är ockra- till svagt rödgula relativt korta och smala och tätsittande, något nedlöpande på foten. Köttet är bräckligt och ozonerat i både hatt och fot, i färska fruktkroppar vitt eller något ockrafärgat i fotbasen. På skadade ställen blir den mera rödgul. I litteraturen uppges att svampköttet skall gulna efter några timmar, men hos det gotländska materialet iakttogs efter en natts förvaring utomhus en ganska stark turkos ton i snittytor, innan dessa vid torkning blev ockra till brungula. Smaken och lukten är mild.
Utbredning
Länsvis förekomst för vit taggsvamp Observationer i Sverige för vit taggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är vit taggsvamp endast funnen i ett tjugotal kalktallskogar på Gotland. Den är påträffad en gång på östra Jylland och rödlistad även i Danmark. Den är sammanlagt påträffad mindre än 20 gånger i Europa. Utanför Norden är den känd från Schweiz, Tyskland samt Spanien (Mallorca).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med gran och tall i äldre ängsgranskog och hällmarksbarrskog på kalkrik mark. Kända aktuella lokaler finns endast på Gotland. Total population bedöms ha minskat och minska fortgående, huvudsakligen p.g.a. avverkningar och minskande areal äldre luckig kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (500-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (25-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (100-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Ekologi
Svampen bildar mykorrhiza med tall och gran. Fruktkropparna uppträder ofta i grupper eller i häxringar i barrblandskog på kalkgrund och kan sitta så djupt nere bland mossa och gräs att bara hattöversidan är synlig.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Hydnum (taggsvampar), Art Hydnum albidum Peck - vit taggsvamp Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran och tall i äldre ängsgranskog och hällmarksbarrskog på kalkrik mark. Kända aktuella lokaler finns endast på Gotland. Total population bedöms ha minskat och minska fortgående, huvudsakligen p.g.a. avverkningar och minskande areal äldre luckig kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (500-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (60). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (25-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 km² och förekomstarean (AOO) till 240 (100-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C2a(i)).
Vit taggsvamp bildar ganska små fruktkroppar, med vita, 2–7 cm breda hattar. Den liknar mycket blek taggsvamp Hydnum repandum, men är mindre och har även annorlunda, mindre sporer och annorlunda basidier. Hattöversidan är något välvd till ganska plan, hattkanten är ibland vågig och översidan är slät till mycket fint luden. Foten är vit ca 2–4 cm hög och 0,5 till 1 cm tjock, något vidgad vid basen och ibland något böjd. Taggarna är ockra- till svagt rödgula relativt korta och smala och tätsittande, något nedlöpande på foten. Köttet är bräckligt och ozonerat i både hatt och fot, i färska fruktkroppar vitt eller något ockrafärgat i fotbasen. På skadade ställen blir den mera rödgul. I litteraturen uppges att svampköttet skall gulna efter några timmar, men hos det gotländska materialet iakttogs efter en natts förvaring utomhus en ganska stark turkos ton i snittytor, innan dessa vid torkning blev ockra till brungula. Smaken och lukten är mild.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vit taggsvamp

Länsvis förekomst och status för vit taggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vit taggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är vit taggsvamp endast funnen i ett tjugotal kalktallskogar på Gotland. Den är påträffad en gång på östra Jylland och rödlistad även i Danmark. Den är sammanlagt påträffad mindre än 20 gånger i Europa. Utanför Norden är den känd från Schweiz, Tyskland samt Spanien (Mallorca).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Hydnum - taggsvampar 
 • Art
  Hydnum albidumPeck - vit taggsvamp

Svampen bildar mykorrhiza med tall och gran. Fruktkropparna uppträder ofta i grupper eller i häxringar i barrblandskog på kalkgrund och kan sitta så djupt nere bland mossa och gräs att bara hattöversidan är synlig.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot arten är avverkning av dess värdträd gran och tall. Som regel är svampindividers markmycel långlivade, flera decennier och mer, varför det är angeläget att skydda kända växtplatser genom att säkerställa en framtida kontinuitet i trädskiktet. Körskador kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
De få kända lokalerna bör undantas från avverkning för att säkra att dessa hålls intakta. Marken på växtplatsen bör inte utsättas för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller terrängkörning. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är sårbar. Forskning behövs för att klarlägga artens ekologi och miljökrav.
Utländska namn – DK- Hvid Pigsvamp. Vit taggsvamp beskrevs 1897 i New York State i USA.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Ed.). 1997. Nordic Macromycetes Vol. 3. sid. 264. Nordsvamp, Copenhagen.

Knudsen, H. & Sørensen, P.G. 1980. Exkursion till Mallorca. Svampe 1: 34–37.

Petersen, J. H. 1989. Hvid Pigsvamp (Hydnum albidum Peck) i "Usædvanlige danske svampefund". Svampe 20: 86–98.

Strid, Å. 1991. Gotlands vita taggsvamp, Hydnum albidum. Jordstjärnan 12(2): 55–60.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Hydnum - taggsvampar 
 • Art
  Hydnum albidum, Peck - vit taggsvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.