Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbrun bokvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus unicolor
Rödbrun bokvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna art bildar fruktkroppar med en 3-6 cm bred hatt som är brunorange eller ljust rödbrun, ljusnande mot kanten, klibbig till slemmig. Lamellerna är blekt köttfärgade och något nedlöpande. Foten är cylindrisk men ofta avsmalnande mot basen, ljust gulbrun till vitaktig, torr eller nästan torr. Fruktkroppen är luktlös, med en mild smak. Sporerna är 6,5–8,5 x 3,5–4,5 µm. En snarlik art är hasselvaxskivling (Hygrophorus lindtneri). Den skiljer sig genom att den är mer slemmig, men framför allt ekologiskt genom att den bara bildar mykorrhiza med hassel och avenbok.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbrun bokvaxskivling Observationer i Sverige för rödbrun bokvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Detta är en sydlig art, känd från en handfull lokaler i Skåne, Halland, Bohuslän, Västergötland och Östergötland (Omberg). Förmodligen något förbisedd, och rimligtvis bör den kunna påträffas även i Blekinge och Småland. Arten är spridd inom bokens utbredningsområde i Europa, men det är svårt att få en uppfattning om frekvensen eftersom den är relativt nybeskriven och tidigare har ingått i kollektivarten Hygrophorus leucophaeus. Arten är rödlistad i Danmark och Nederländerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med bok i bokskog på kalkrik mark. Ett 15-tal aktuella lokaler och en totalt sett liten population och förekomstarea, . Svårt att bedömma minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (300-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (112-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Svampen bildar mykorrhiza med bok på näringsrik mark. Den förefaller vara gynnad av ett högt pH, men är inte någon utpräglad kalkmarksart.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus unicolor Gröger - rödbrun bokvaxskivling Synonymer rödbrun vaxskivling, Hygrophorus unicolor (Pers. : Fr.) Fr., Hygrophorus lindtneri var. unicolor (Gröger) Krieglst.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok i bokskog på kalkrik mark. Ett 15-tal aktuella lokaler och en totalt sett liten population och förekomstarea, . Svårt att bedömma minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (300-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (112-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Denna art bildar fruktkroppar med en 3-6 cm bred hatt som är brunorange eller ljust rödbrun, ljusnande mot kanten, klibbig till slemmig. Lamellerna är blekt köttfärgade och något nedlöpande. Foten är cylindrisk men ofta avsmalnande mot basen, ljust gulbrun till vitaktig, torr eller nästan torr. Fruktkroppen är luktlös, med en mild smak. Sporerna är 6,5–8,5 x 3,5–4,5 µm. En snarlik art är hasselvaxskivling (Hygrophorus lindtneri). Den skiljer sig genom att den är mer slemmig, men framför allt ekologiskt genom att den bara bildar mykorrhiza med hassel och avenbok.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödbrun bokvaxskivling

Länsvis förekomst och status för rödbrun bokvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbrun bokvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Detta är en sydlig art, känd från en handfull lokaler i Skåne, Halland, Bohuslän, Västergötland och Östergötland (Omberg). Förmodligen något förbisedd, och rimligtvis bör den kunna påträffas även i Blekinge och Småland. Arten är spridd inom bokens utbredningsområde i Europa, men det är svårt att få en uppfattning om frekvensen eftersom den är relativt nybeskriven och tidigare har ingått i kollektivarten Hygrophorus leucophaeus. Arten är rödlistad i Danmark och Nederländerna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus unicolorGröger - rödbrun bokvaxskivling
  Synonymer
  rödbrun vaxskivling
  Hygrophorus unicolor (Pers. : Fr.) Fr.
  Hygrophorus lindtneri var. unicolor (Gröger) Krieglst.

Svampen bildar mykorrhiza med bok på näringsrik mark. Den förefaller vara gynnad av ett högt pH, men är inte någon utpräglad kalkmarksart.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det främsta hotet är avverkning av artens värdträd och förändringar i dess skogsmiljö. Svampindividers markmycel är som regel långlivade, flera decennier och mer, varför ett avbrott i tillgången till värdträd kan leda till utdöende på platsen, vilket är speciellt allvarligt för ovanliga arter. Körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Denna art växer i bokskogar där brukar det också finnas många andra ovanliga svampar. Sådana bokskogar bör undantas från avverkning för att säkerställa dessa miljöer med högt naturvårdsvärde. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller körning med skogsfordon. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer.
Utländska namn – DK: Brunorange sneglehat.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba. s. 116

Petersen, J.H. & Vesterholt, J. 1990. Danske storsvampe. Basidiesvampe. Gyldendal. s. 185

Ryman, S. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing. s. 244

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus unicolor, Gröger - rödbrun bokvaxskivling
  Synonymer
  rödbrun vaxskivling
  Hygrophorus unicolor (Pers. : Fr.) Fr.
  Hygrophorus lindtneri var. unicolor (Gröger) Krieglst.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2002.