Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sprödporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Postia hibernica
Sprödporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sprödporingen är en ettårig, resupinat ticka, som bildar små fruktkroppar som är upp till 2 cm breda och 2 mm tjocka. Fruktkroppen är som ung mjuk och citrongul, som äldre ljusbrun. I torrt tillstånd blir den mycket bräcklig. Den sterila kanten på fruktkroppen är vit till cremefärgad. Porerna är kantiga och 2–4 per mm, som torra blir de större och mer oregelbundna. Svampen får kristallbildningar på hyferna, den har en typ av hyfer och har även söljor, spormåtten är 4–5,3 x 1–1,7µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för sprödporing Observationer i Sverige för sprödporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den är bara känd från tre växtplatser i Sverige, ett vardera från Södermanland, Dalarna och Hälsingland. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Den är sällsynt i Norge och också känd från Finland och Tjeckien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i starkt rötade lågor av gran och tall i fuktig barrskog. Missgynnas av slutavverkningar och utarmning på landskapsnivå. Nyligen urskild från P. hibernica och många äldre, nordliga fynd av denna art avser P. parva. Status oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 28 och 2800. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 7 och 700. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 28 och 3000 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Sprödporingen är en nedbrytare som ger brunröta på tidigare starkt rötade barrträdslågor, främst på gran men även på tall. Den växer både i fuktiga barrskogar och i bergiga tallskogar, men dess ekologi är dåligt känd till följd av få fynd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Dacryobolaceae, Släkte Postia, Art Postia hibernica (Berk. & Broome) Jülich - sprödporing Synonymer Oligoporus hibernicus (Berk. & Broome) Gilb. & Ryvarden, Postia septentrionalis (Vampola) Renvall, Tyromyces septentrionalis (Vampola), Oligoporus septentrionalis Vampola, Polyporus hibernicus Berk. & Broome

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i starkt rötade lågor av gran och tall i fuktig barrskog. Missgynnas av slutavverkningar och utarmning på landskapsnivå. Nyligen urskild från P. hibernica och många äldre, nordliga fynd av denna art avser P. parva. Status oklar. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 28 och 2800. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (350). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 7 och 700. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 28 och 3000 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Sprödporingen är en ettårig, resupinat ticka, som bildar små fruktkroppar som är upp till 2 cm breda och 2 mm tjocka. Fruktkroppen är som ung mjuk och citrongul, som äldre ljusbrun. I torrt tillstånd blir den mycket bräcklig. Den sterila kanten på fruktkroppen är vit till cremefärgad. Porerna är kantiga och 2–4 per mm, som torra blir de större och mer oregelbundna. Svampen får kristallbildningar på hyferna, den har en typ av hyfer och har även söljor, spormåtten är 4–5,3 x 1–1,7µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sprödporing

Länsvis förekomst och status för sprödporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sprödporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den är bara känd från tre växtplatser i Sverige, ett vardera från Södermanland, Dalarna och Hälsingland. Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Den är sällsynt i Norge och också känd från Finland och Tjeckien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia hibernica(Berk. & Broome) Jülich - sprödporing
  Synonymer
  Oligoporus hibernicus (Berk. & Broome) Gilb. & Ryvarden
  Postia septentrionalis (Vampola) Renvall
  Tyromyces septentrionalis (Vampola)
  Oligoporus septentrionalis Vampola
  Polyporus hibernicus Berk. & Broome

Sprödporingen är en nedbrytare som ger brunröta på tidigare starkt rötade barrträdslågor, främst på gran men även på tall. Den växer både i fuktiga barrskogar och i bergiga tallskogar, men dess ekologi är dåligt känd till följd av få fynd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av brist på död ved av lämplig kvalitet, fram för allt lågor, i brukad skog. Skogliga åtgärder som innebär att lågor och döda eller skadade träd tas bort missgynnar arten. En slutavverkning, skoglig gallring eller annat uttag av virke på växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett direkt hot. Olika former av markberedning och körskador som effektivt kan förstöra lågor och gammal ved kan vara ett vara ödesdigert för befintliga förekomster.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden som hyser arten bör undantas från skogsbruk. Markägare, brukare och myndigheter bör uppmärksammas på att arten är hotad. För att säkerställa artens fortlevnad bör man se till att artens växtplatser hålls intakta och att ny ved tillförs, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Eventuellt kan man bidra till att grova lågor nyskapas genom att fälla eller skada träd och låta dem ligga. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området. Forskning för att klarlägga artens utbredning, ekologi och miljökrav behövs.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Ed.). 1997. Nordic Macromycetes Vol. 3. sid. 235. Nordsvamp, Copenhagen.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993. European Polypores, Part I. sid. 430. Fungiflora. Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Dacryobolaceae  
 • Släkte
  Postia  
 • Art
  Postia hibernica, (Berk. & Broome) Jülich - sprödporing
  Synonymer
  Oligoporus hibernicus (Berk. & Broome) Gilb. & Ryvarden
  Postia septentrionalis (Vampola) Renvall
  Tyromyces septentrionalis (Vampola)
  Oligoporus septentrionalis Vampola
  Polyporus hibernicus Berk. & Broome
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders Bohlin, Karin Bohlin & Klas Jaederfeldt 2001.