Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  praktfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ramaria subbotrytis
Praktfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Praktfingersvamp är en relativt liten korallfingersvamp, cirka 5–7 cm hög och bred, ofta upprepat grenig redan från basen. Unga fruktkroppar är kraftigt rosaröda med kontrasterande ljusgula grentoppar. Även köttet är på unga exemplar kraftigt rosarött. Vid tillväxten bleknar fruktkropparna och blir slutligen ockragula med en svagt rosa ton. Stammens basala del är vit, ca 2,5 cm tjock. Hyferna saknar söljor och sporerna har vårtor i rader. Unga exemplar är omisskännliga genom sin kraftigt rosaröda färg, men äldre fruktkroppar kan lätt förväxlas med andra arter av korallfingersvampar, t.ex. lömsk fingersvamp Ramaria formosa.
Utbredning
Länsvis förekomst för praktfingersvamp Observationer i Sverige för praktfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Praktfingersvamp är mycket sällsynt i Norden. I Sverige är den endast funnen på enstaka lokaler i Skåne och på Öland. Den är rödlistad i Danmark, uppges vara sällsynt i Norge samt är känd från flera länder i Centraleuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok, ek, avenbok och hassel, i ängsbokskog, ek-hasselskog och hässlen med ek på kalkrik mark. En sällsynt sydlig art, knuten till exklusiva miljöer. Total population i landet bedöms liten, ha minskat kraftigt och fortgående att minska, framför allt p.g.a. upphört extensivt bete med åtföljande igenväxning. Bedöms missgynnas av EU:s miljöstödsregler. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (500-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (28-240) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Arten är sannolikt en mykorrhizasvamp. Den växer på marken i hassellundar och ädellövskogar på kalkrik mark, t.ex. i örtrik ängsbokskog och ljusöppen skogsbetesmark med gammal hassel. Svampen är troligen värmeälskande och har bara påträffats i områden som har långvarig kontinuitet av ädellövträd eller hassel.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria (korallfingersvampar), Art Ramaria subbotrytis (Coker) Corner - praktfingersvamp Synonymer Ramaria fagetorum Schild

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, ek, avenbok och hassel, i ängsbokskog, ek-hasselskog och hässlen med ek på kalkrik mark. En sällsynt sydlig art, knuten till exklusiva miljöer. Total population i landet bedöms liten, ha minskat kraftigt och fortgående att minska, framför allt p.g.a. upphört extensivt bete med åtföljande igenväxning. Bedöms missgynnas av EU:s miljöstödsregler. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (500-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (25-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (28-240) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Praktfingersvamp är en relativt liten korallfingersvamp, cirka 5–7 cm hög och bred, ofta upprepat grenig redan från basen. Unga fruktkroppar är kraftigt rosaröda med kontrasterande ljusgula grentoppar. Även köttet är på unga exemplar kraftigt rosarött. Vid tillväxten bleknar fruktkropparna och blir slutligen ockragula med en svagt rosa ton. Stammens basala del är vit, ca 2,5 cm tjock. Hyferna saknar söljor och sporerna har vårtor i rader. Unga exemplar är omisskännliga genom sin kraftigt rosaröda färg, men äldre fruktkroppar kan lätt förväxlas med andra arter av korallfingersvampar, t.ex. lömsk fingersvamp Ramaria formosa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för praktfingersvamp

Länsvis förekomst och status för praktfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för praktfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Praktfingersvamp är mycket sällsynt i Norden. I Sverige är den endast funnen på enstaka lokaler i Skåne och på Öland. Den är rödlistad i Danmark, uppges vara sällsynt i Norge samt är känd från flera länder i Centraleuropa.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria subbotrytis(Coker) Corner - praktfingersvamp
  Synonymer
  Ramaria fagetorum Schild

Arten är sannolikt en mykorrhizasvamp. Den växer på marken i hassellundar och ädellövskogar på kalkrik mark, t.ex. i örtrik ängsbokskog och ljusöppen skogsbetesmark med gammal hassel. Svampen är troligen värmeälskande och har bara påträffats i områden som har långvarig kontinuitet av ädellövträd eller hassel.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Främsta hotet utgörs av avverkning eller exploatering av växtplatserna. På sikt kan även upphörande skogsbete, liksom kvävenedfall p g a luftföroreningar vara negativa

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Samtliga lokaler bör skyddas. Spontant uppväxande gran bör röjas bort. Svampen gynnas sannolikt av naturvårdsskötsel som vidmakthåller en viss luckighet. På öländska lokaler kan även bete med nötkreatur vara en lämplig åtgärd. All körning med tunga maskiner bör undvikas.
I rödlistan 2005 användes felaktigt namnet Ramaria fagetorum för denna art.

Gerhart, E. 1997. Der grosse BLV Pilzführer Handbuch für unterwegs. BLV, München.

Hansen, L. & Knudsen, H. (eds.) 1997. Nordic Macromycetes vol. 3. Nordsvamp, Köpenhamn.

Nitare, J. (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen, Jönköping.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun & Johan Nitare 2002

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Gomphales  
 • Familj
  Ramariaceae  
 • Släkte
  Ramaria - korallfingersvampar 
 • Art
  Ramaria subbotrytis, (Coker) Corner - praktfingersvamp
  Synonymer
  Ramaria fagetorum Schild
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun & Johan Nitare 2002