Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödbrun rottryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Scleroderma cepa
Rödbrun rottryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödbrun rottryffel kan bli upp emot 5 cm i diameter. Trots sitt namn utvecklar den sina rundade fruktkroppar ovan jord. Den har ett rödbrunt eller gulbrunt, nästan slätt till svagt oregelbundet krackelerat, ganska tjockt, läderartat ytterhölje (peridium). Fruktkroppen är ofta oskaftad (med en mycelbunt vid basen) men kan ibland vara kort skaftad. Svampens inre är till en början vitt och fast men blir vid mognaden gråsvart och pulverformigt. Den öppnar sig upptill med en mer eller mindre regelbunden por. I mikroskopet karaktäriseras arten av sporer som är kraftigt taggiga. Sporerna saknar det rutmönster som kännetecknar den ibland makroskopiskt snarlika men vanligare potatisrottryffeln, S. bovista. Förväxlingar är också möjliga med de närstående rutig rottryffel S. areolatum och knottrig rottryffel S. verrucosum, som dock båda har ett tydligt prickigt eller småfjälligt peridium.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödbrun rottryffel Observationer i Sverige för rödbrun rottryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödbrun rottryffel är en sällsynt svamp som är känd från en handfull lokaler i södra Sverige med en tyngdpunkt i Skåne. Arten är känd från Danmark men är i övrigt inte rapporterad från våra nordiska grannländer. Den är även på den europeiska kontinenten en sällsynt art. Den bör systematiskt eftersökas hos oss då den möjligen kan vara förbisedd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek, i varma lägen i ädellövskog, betesmark och parkmiljöer. Arten är lätt att känna igen, och växer i välbesökta miljöer. Total population i landet bedöms liten, ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och andra förändringar i luckiga ädellövskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 56 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Ekologi
Rödbrun rottryffel är en av ekens mykorrhizasvampar och påträffas bland gräs i gles lövskog och i parker, trädgårdar och i betesmarker i närheten av ek. På en lokal i Västergötland har den observerats på en påfallande kvävegynnad ståndort.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Sclerodermataceae (rottryfflar), Släkte Scleroderma, Art Scleroderma cepa Pers. - rödbrun rottryffel Synonymer Scleroderma albidum Pat. & Trab., Scleroderma flavidum Ellis & Everh.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, i varma lägen i ädellövskog, betesmark och parkmiljöer. Arten är lätt att känna igen, och växer i välbesökta miljöer. Total population i landet bedöms liten, ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. igenväxning, beskuggning och andra förändringar i luckiga ädellövskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 75 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 56 km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C1).
Rödbrun rottryffel kan bli upp emot 5 cm i diameter. Trots sitt namn utvecklar den sina rundade fruktkroppar ovan jord. Den har ett rödbrunt eller gulbrunt, nästan slätt till svagt oregelbundet krackelerat, ganska tjockt, läderartat ytterhölje (peridium). Fruktkroppen är ofta oskaftad (med en mycelbunt vid basen) men kan ibland vara kort skaftad. Svampens inre är till en början vitt och fast men blir vid mognaden gråsvart och pulverformigt. Den öppnar sig upptill med en mer eller mindre regelbunden por. I mikroskopet karaktäriseras arten av sporer som är kraftigt taggiga. Sporerna saknar det rutmönster som kännetecknar den ibland makroskopiskt snarlika men vanligare potatisrottryffeln, S. bovista. Förväxlingar är också möjliga med de närstående rutig rottryffel S. areolatum och knottrig rottryffel S. verrucosum, som dock båda har ett tydligt prickigt eller småfjälligt peridium.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödbrun rottryffel

Länsvis förekomst och status för rödbrun rottryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödbrun rottryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rödbrun rottryffel är en sällsynt svamp som är känd från en handfull lokaler i södra Sverige med en tyngdpunkt i Skåne. Arten är känd från Danmark men är i övrigt inte rapporterad från våra nordiska grannländer. Den är även på den europeiska kontinenten en sällsynt art. Den bör systematiskt eftersökas hos oss då den möjligen kan vara förbisedd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Sclerodermatineae  
 • Familj
  Sclerodermataceae - rottryfflar 
 • Släkte
  Scleroderma  
 • Art
  Scleroderma cepaPers. - rödbrun rottryffel
  Synonymer
  Scleroderma albidum Pat. & Trab.
  Scleroderma flavidum Ellis & Everh.

Rödbrun rottryffel är en av ekens mykorrhizasvampar och påträffas bland gräs i gles lövskog och i parker, trädgårdar och i betesmarker i närheten av ek. På en lokal i Västergötland har den observerats på en påfallande kvävegynnad ståndort.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten missgynnas av att ekhagar och öppna lövskogsmiljöer växer igen till följd av minskande hävd. Om igenväxningen fortskrider så att lövträden successivt ersätts av barrträd innebär det ett hot mot artens fortlevnad i området.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Lokaler för rödbrun rottryffel bör skötas med bete eller slåtter och röjning av igenväxande buskar, trädplantor och sly. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Svampen bör årligen följas upp på sina kända lokaler och bör eftersökas på andra lämpliga ståndorter i södra Sverige.

Jeppson, M. 1986: Scleroderma cepa Pers. – Brief notes on its taxonomy, ecology and distribution. Windahlia 16: 123–128.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Sclerodermatineae  
 • Familj
  Sclerodermataceae - rottryfflar 
 • Släkte
  Scleroderma  
 • Art
  Scleroderma cepa, Pers. - rödbrun rottryffel
  Synonymer
  Scleroderma albidum Pat. & Trab.
  Scleroderma flavidum Ellis & Everh.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2001.