Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårdtryffel

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sclerogaster compactus
Hårdtryffel Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hårdtryffel är en underjordisk basidiomycet som är knappt hasselnötsstor, mer eller mindre rund och slutligen något hoptryckt med myceltrådar på ytan. Som ung är fruktkroppen helt vit, som äldre blir ytterhöljet (peridiet) ljust gult till aprikosfärgat och något bomullsartat ludet. Den sporproducerande delen (gleban) är ljust gröngul och distinkt kamrad, med kammarväggar som förblir vita. Kamrarna är små, runda till ovala och fyllda med sporer. Fruktkroppen har ett reducerat fotanlag, en columella, om än en flyktig sådan, som når halvvägs genom svampen. Spormassan är svavelgul. Sporerna är 5–6 x 4–5 µm stora, runda till ovala och fint vårtiga. Svampen saknar lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårdtryffel Observationer i Sverige för hårdtryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns två fynd från Öland. Dessutom förekommer svampen i England, Frankrike, Tyskland, förutvarande Tjeckoslovakien samt USA. Arten är rödlistad i Tyskland (EN).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Bildar mykorrhiza med ädellövträd och säkert endast funnen under avenbok i sluten ädellövskog. Endast känd från ett fåtal lokaler i landet och ej återfunnen trots flera eftersök. Status oklar (en av lokalerna naturreservat), men uppenbarligen en ytterst sällsynt och knuten till en mycket exklusiv miljö. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Hårdtryffel bildar mykorrhiza med ädellövträd på kalkrik mark. Den är värmekrävande. På den enda svenska lokalen växer den under avenbok, ask och gran i rik, orörd avenbokskog. I England är arten funnen under bok, ek och lind men även under tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Sclerogastraceae, Släkte Sclerogaster, Art Sclerogaster compactus (Tul. & C. Tul.) Sacc. - hårdtryffel Synonymer Sclerogaster compactus s. str., Octaviania compacta Tul. & C.Tul.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ädellövträd och säkert endast funnen under avenbok i sluten ädellövskog. Endast känd från ett fåtal lokaler i landet och ej återfunnen trots flera eftersök. Status oklar (en av lokalerna naturreservat), men uppenbarligen en ytterst sällsynt och knuten till en mycket exklusiv miljö. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Hårdtryffel är en underjordisk basidiomycet som är knappt hasselnötsstor, mer eller mindre rund och slutligen något hoptryckt med myceltrådar på ytan. Som ung är fruktkroppen helt vit, som äldre blir ytterhöljet (peridiet) ljust gult till aprikosfärgat och något bomullsartat ludet. Den sporproducerande delen (gleban) är ljust gröngul och distinkt kamrad, med kammarväggar som förblir vita. Kamrarna är små, runda till ovala och fyllda med sporer. Fruktkroppen har ett reducerat fotanlag, en columella, om än en flyktig sådan, som når halvvägs genom svampen. Spormassan är svavelgul. Sporerna är 5–6 x 4–5 µm stora, runda till ovala och fint vårtiga. Svampen saknar lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårdtryffel

Länsvis förekomst och status för hårdtryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårdtryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns två fynd från Öland. Dessutom förekommer svampen i England, Frankrike, Tyskland, förutvarande Tjeckoslovakien samt USA. Arten är rödlistad i Tyskland (EN).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Sclerogastraceae  
 • Släkte
  Sclerogaster  
 • Art
  Sclerogaster compactus(Tul. & C. Tul.) Sacc. - hårdtryffel
  Synonymer
  Sclerogaster compactus s. str.
  Octaviania compacta Tul. & C.Tul.

Hårdtryffel bildar mykorrhiza med ädellövträd på kalkrik mark. Den är värmekrävande. På den enda svenska lokalen växer den under avenbok, ask och gran i rik, orörd avenbokskog. I England är arten funnen under bok, ek och lind men även under tall.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Den kända lokalen ligger i ett naturreservat, men den svenska populationen är så liten att man inte kan bortse från negativa genetiska effekter som en följd av isolering från andra populationer av samma art.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas i andra områden med lämpliga miljöer. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri, och dess ståndortskrav och ekologi behöver klarläggas ytterligare.

Knutsson, T. & Lange, C. 1995. Några spännande svampfynd från Ölands ädellövskogar, främst Mittlandsskogen 1994. Jordstjärnan 16(3): 11. .

Krieglsteiner G.J. 2000. Die Großpilze Baden-Württembergs, Vol. 2, Sid. 189. Stuttgart.

Pegler, D.N., Spooner, B.M. & Young, T.W.K. 1993. British Truffles. Sid.183. Kew.

Szemere, L. 1965. Die unterirdischen Pilze des Karpatenbeckens. Sid. 249. Budapest.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Sclerogastraceae  
 • Släkte
  Sclerogaster  
 • Art
  Sclerogaster compactus, (Tul. & C. Tul.) Sacc. - hårdtryffel
  Synonymer
  Sclerogaster compactus s. str.
  Octaviania compacta Tul. & C.Tul.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2002.