Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fyrtömmad skärlånga

Organismgrupp Fiskar Enchelyopus cimbrius
Fyrtömmad skärlånga Fiskar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fyrtömmad skärlånga är den vanligaste skärlångan runt Sveriges kuster, och den trivs även i bräckt vatten. Den skiljer sig från sina närmaste släktingar genom de fyra skäggtömmarna; tre på nosen och en på hakan.

Totallängd 41 cm, vanligen 25 cm. Kropp långsträckt och tämligen slank; något smalare än hög (högst vid andra ryggfenans bas) och successivt avsmalnande mot stjärtspolen. Rygglinjen är svagt konvex från stjärtspolen fram över nacken till huvudet. Huvudet är nästan lika brett som högt, munnen stor och framåtriktad. Mellankäksbenet når bakom ögats bakkant, och överkäken når framför underkäken. Den höga nosen är jämnt rundad, och ögats diameter är något större än halva noslängden. Framtill på nosen finns tre långa skäggtömmar; en mitt på som är något kortare än de övriga, och en på vardera sidan. Ytterligare en lång skäggtöm sitter på hakspetsen. Stjärtspolen är kort och smal, och stjärtfenan har konvex bakkant. Första ryggfenans främsta fenstråle är lika lång som huvudet, men den följs av en lång rad mycket korta, knappt skönjbara fenstrålar. Andra ryggfenan är kort och bred; den börjar ovanför bröstfenan och slutar nära stjärtfenbasen. Även analfenan är kort och bred. Den börjar ungefär mitt på kroppen och slutar nära stjärtfenbasen. Bröstfenorna är rundade. Bukfenorna är kantigt tillspetsade och membranen mellan fenstrålarna djupt inskurna. Fjällen är små, tunna och knappt skönjbara. Sidolinjen är delvis osammanhängande och svår att se baktill. Den är högt belägen på främre delen av kroppen men svänger nedåt bakom bröstfenans spets och fortsätter utmed kroppssidan till stjärtfenans bas.
Huvudet, ryggen och kroppssidorna är blekt gråbruna med en dragning åt mörkt rött, medan buken är ljusgrå eller vit. Fenornas grundfärg är gråaktig, men andra ryggfenan har en distinkt, svart fläck längst bak och ibland flera svarta fläckar längre fram. Baktill på analfenan finns ett smalt kilformigt, svart fält, och stjärtfenan mörknar gradvis till svart nedåt. Munhålan är svart.
Fenstrålar och fjäll: D1 1+37-42, D2 45-55, A 36-49, P 16-17, V 5. Fjällen är mycket små och svåra att räkna.
Utbredning
Länsvis förekomst för fyrtömmad skärlånga Observationer i Sverige för fyrtömmad skärlånga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fyrtömmad skärlånga är en vanlig art i Västerhavet och påträffas även i lämpliga biotoper i Östersjön norrut till Stockholms skärgård och Finska viken. Arten har ett stort utbredningsområde som sträcker sig från norra Norge och Island söderut till Biscayabukten och dessutom innefattar stora delar av den nordamerikanska kusten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ab
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Fyrtömmad skärlånga förekommer i Nordatlanten och Norra Ishavet från USA till Barents hav. I svenska farvatten uppträder arten från Bohuslän till norra Östersjön. Arten lever på 20-50 m djup (tillfälligt ner till 650 m) på mjukbotten, såväl på mindre fläckar av gyttjeblandad sand insprängda mellan hårdbotten som på stora sammanhängande mjukbottnar. Kommersiellt ointressant art. Provtrålningar visar på kraftiga regionala skillnader i beståndsutveckling. Data från Skagerrak är ofullständiga (IBTS) men antyder att beståndet i det närmaste kan ha halverats. En kraftig nedgång kan ses även i Kattegatt (IBTS -20% kvartal 1, respektive -50% kvartal 3). Tyska provtrålningar i sydvästra Östersjön visar på rejäla svängningar under de sernaste 25 åren (BITS 1995-2010). Data sträcker sig endast tillbaka till 1990 vilket gör den långsiktiga utvecklingen lite svåranalyserad. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-40) % under de senaste 20 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten lämpligt abundansindex. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ab).
Ekologi
Fyrtömmad skärlånga är en marin fisk som också förekommer och reproducerar sig i brackvatten i Östersjön. Den föredrar mjuka sand- och lerbottnar på 20-250 meters djup (ibland ned till 550 m). Födan utgörs av små ryggradslösa djur. Leken äger rum under perioden februari till augusti, och varje hona lägger ca 500 000 ägg. Ägg och larver är pelagiska, men de unga fiskarna uppsöker bottnen vid en längd av 3-5 cm. Fyrtömmad skärlånga växer långsamt och når könsmognad vid tre års ålder och en längd av ca 15 cm. Livslängden kan uppgå till nio år.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· blötdjur
· blötdjur
· havsborstmaskar
· havsborstmaskar
· kräftdjur
· kräftdjur
· smörbultsfiskar
· smörbultsfiskar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Actinopterygii (strålfeniga fiskar), Ordning Gadiformes (torskartade fiskar), Familj Lotidae (lakfiskar), Släkte Enchelyopus, Art Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766) - fyrtömmad skärlånga Synonymer Gadus cimbrius Linnaeus, 1766

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ab
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Fyrtömmad skärlånga förekommer i Nordatlanten och Norra Ishavet från USA till Barents hav. I svenska farvatten uppträder arten från Bohuslän till norra Östersjön. Arten lever på 20-50 m djup (tillfälligt ner till 650 m) på mjukbotten, såväl på mindre fläckar av gyttjeblandad sand insprängda mellan hårdbotten som på stora sammanhängande mjukbottnar. Kommersiellt ointressant art. Provtrålningar visar på kraftiga regionala skillnader i beståndsutveckling. Data från Skagerrak är ofullständiga (IBTS) men antyder att beståndet i det närmaste kan ha halverats. En kraftig nedgång kan ses även i Kattegatt (IBTS -20% kvartal 1, respektive -50% kvartal 3). Tyska provtrålningar i sydvästra Östersjön visar på rejäla svängningar under de sernaste 25 åren (BITS 1995-2010). Data sträcker sig endast tillbaka till 1990 vilket gör den långsiktiga utvecklingen lite svåranalyserad. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (10-40) % under de senaste 20 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och ett för arten lämpligt abundansindex. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ab).
Fyrtömmad skärlånga är den vanligaste skärlångan runt Sveriges kuster, och den trivs även i bräckt vatten. Den skiljer sig från sina närmaste släktingar genom de fyra skäggtömmarna; tre på nosen och en på hakan.

Totallängd 41 cm, vanligen 25 cm. Kropp långsträckt och tämligen slank; något smalare än hög (högst vid andra ryggfenans bas) och successivt avsmalnande mot stjärtspolen. Rygglinjen är svagt konvex från stjärtspolen fram över nacken till huvudet. Huvudet är nästan lika brett som högt, munnen stor och framåtriktad. Mellankäksbenet når bakom ögats bakkant, och överkäken når framför underkäken. Den höga nosen är jämnt rundad, och ögats diameter är något större än halva noslängden. Framtill på nosen finns tre långa skäggtömmar; en mitt på som är något kortare än de övriga, och en på vardera sidan. Ytterligare en lång skäggtöm sitter på hakspetsen. Stjärtspolen är kort och smal, och stjärtfenan har konvex bakkant. Första ryggfenans främsta fenstråle är lika lång som huvudet, men den följs av en lång rad mycket korta, knappt skönjbara fenstrålar. Andra ryggfenan är kort och bred; den börjar ovanför bröstfenan och slutar nära stjärtfenbasen. Även analfenan är kort och bred. Den börjar ungefär mitt på kroppen och slutar nära stjärtfenbasen. Bröstfenorna är rundade. Bukfenorna är kantigt tillspetsade och membranen mellan fenstrålarna djupt inskurna. Fjällen är små, tunna och knappt skönjbara. Sidolinjen är delvis osammanhängande och svår att se baktill. Den är högt belägen på främre delen av kroppen men svänger nedåt bakom bröstfenans spets och fortsätter utmed kroppssidan till stjärtfenans bas.
Huvudet, ryggen och kroppssidorna är blekt gråbruna med en dragning åt mörkt rött, medan buken är ljusgrå eller vit. Fenornas grundfärg är gråaktig, men andra ryggfenan har en distinkt, svart fläck längst bak och ibland flera svarta fläckar längre fram. Baktill på analfenan finns ett smalt kilformigt, svart fält, och stjärtfenan mörknar gradvis till svart nedåt. Munhålan är svart.
Fenstrålar och fjäll: D1 1+37-42, D2 45-55, A 36-49, P 16-17, V 5. Fjällen är mycket små och svåra att räkna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fyrtömmad skärlånga

Länsvis förekomst och status för fyrtömmad skärlånga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fyrtömmad skärlånga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fyrtömmad skärlånga är en vanlig art i Västerhavet och påträffas även i lämpliga biotoper i Östersjön norrut till Stockholms skärgård och Finska viken. Arten har ett stort utbredningsområde som sträcker sig från norra Norge och Island söderut till Biscayabukten och dessutom innefattar stora delar av den nordamerikanska kusten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Gadiformes - torskartade fiskar 
 • Familj
  Lotidae - lakfiskar 
 • Släkte
  Enchelyopus  
 • Art
  Enchelyopus cimbrius(Linnaeus, 1766) - fyrtömmad skärlånga
  Synonymer
  Gadus cimbrius Linnaeus, 1766

Fyrtömmad skärlånga är en marin fisk som också förekommer och reproducerar sig i brackvatten i Östersjön. Den föredrar mjuka sand- och lerbottnar på 20-250 meters djup (ibland ned till 550 m). Födan utgörs av små ryggradslösa djur. Leken äger rum under perioden februari till augusti, och varje hona lägger ca 500 000 ägg. Ägg och larver är pelagiska, men de unga fiskarna uppsöker bottnen vid en längd av 3-5 cm. Fyrtömmad skärlånga växer långsamt och når könsmognad vid tre års ålder och en längd av ca 15 cm. Livslängden kan uppgå till nio år.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav, Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· blötdjur - Mollusca (Viktig)
· havsborstmaskar - Polychaeta (Viktig)
· kräftdjur - Crustacea (Viktig)
· smörbultsfiskar - Gobiidae (Viktig)


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Namngivning: Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766). Originalbeskrivning: Gadus cimbrius. Systema Naturae, 12:e upplagan, 1: 440.
Etymologi: cimbrius = dansk; Cimbri (lat.), Kimbroi (gr.) = folkgruppen cimbrer, som främst levde i den nuvarande tyska delstaten Schleswig-Holstein samt på Jylland I Danmark. Syftar på typlokalen i Öresund (utanför Landskrona).
Uttal: [Enchelyópus símbrius]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. 2012. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Klass
  Actinopterygii - strålfeniga fiskar 
 • Underklass
  Neopterygii - neopterygier 
 • Avdelning
  Teleostei - egentliga benfiskar 
 • Underavdelning
  Euteleostei  
 • Infraavdelning
  Neoteleostei  
 • Överordning
  Paracanthopterygii  
 • Ordning
  Gadiformes - torskartade fiskar 
 • Familj
  Lotidae - lakfiskar 
 • Släkte
  Enchelyopus  
 • Art
  Enchelyopus cimbrius, (Linnaeus, 1766) - fyrtömmad skärlånga
  Synonymer
  Gadus cimbrius Linnaeus, 1766
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven O. Kullander & Bo Delling 2012 (bearbetad av Tomas Carlberg och Ragnar Hall, ArtDatabanken).