Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Apatania muliebris

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Apatania muliebris
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Apatania muliebris Observationer i Sverige för Apatania muliebris
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kunskapen om utbredningen i Sverige är bristfällig men troligen finns den på spridda lokaler i Götaland, Svealand och södra halvan av Norrland. I övriga norden endast känd från Norge. I Europa finns arten i de centrala och norra delarna samt på de Brittiska öarna. I Ryssland endast känd från ST Petersburgsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten lever i små källbäckar vilka hotas av det moderna skogsbruket: dikningar, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar. Kunskapen om utbredningen i Sverige är bristfällig men troligen finns den på spridda lokaler i Götaland, Svealand och södra halvan av Norrland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Arten lever i små källbäckar vilka hotas av det moderna skogsbruket: dikningar, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Apataniidae, Släkte Apatania, Art Apatania muliebris McLachlan, 1866 Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten lever i små källbäckar vilka hotas av det moderna skogsbruket: dikningar, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar. Kunskapen om utbredningen i Sverige är bristfällig men troligen finns den på spridda lokaler i Götaland, Svealand och södra halvan av Norrland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Apatania muliebris

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Apatania muliebris

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kunskapen om utbredningen i Sverige är bristfällig men troligen finns den på spridda lokaler i Götaland, Svealand och södra halvan av Norrland. I övriga norden endast känd från Norge. I Europa finns arten i de centrala och norra delarna samt på de Brittiska öarna. I Ryssland endast känd från ST Petersburgsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Apataniidae  
 • Släkte
  Apatania  
 • Art
  Apatania muliebrisMcLachlan, 1866

Arten lever i små källbäckar vilka hotas av det moderna skogsbruket: dikningar, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Vattendrag, Småvatten, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Artens livsmiljö (små källbäckar) hotas på många håll av det moderna skogsbruket: dikningar, terrängkörning med stora maskiner, bygge av skogsbilvägar.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Inventeringar av förekomst. Förbättrad hänsyn vid skogsbruksaktiviteter.
Artfaktabladet är ej färdigskrivet, kompletteras under 2012.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. A key to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshw. Biol. Ass. No.61. 259pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Apataniidae  
 • Släkte
  Apatania  
 • Art
  Apatania muliebris, McLachlan, 1866
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke