Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Limnephilus tauricus

Organismgrupp Sländor, Nattsländor Limnephilus tauricus
  Sländor, Nattsländor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för Limnephilus tauricus Observationer i Sverige för Limnephilus tauricus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast funnen vid ett tillfälle, vid Stampenbäcken i Skåne 1971. I Danmark har arten fångats i ljusfällor vid flera tillfällen de senaste decennierna (juli och augusti) men inga larvfynd har gjorts varför uppväxtlokalerna är okända.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Endast funnen vid ett tillfälle, Skåne 1971. Få uppgifter om levnadssätt finns, men påträffad som larv bland bladvass i Storbritannien. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Få uppgifter om levnadssätt finns, men påträffad som larv bland bladvass i Storbritannien. Sannolikt är den allätare liksom de flesta arterna i släktet.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Vattenmassa
Vattenmassa
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· klibbal
· klibbal
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Trichoptera (nattsländor), Familj Limnephilidae (husmasknattsländor), Släkte Limnephilus, Art Limnephilus tauricus Schmid, 1964 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast funnen vid ett tillfälle, Skåne 1971. Få uppgifter om levnadssätt finns, men påträffad som larv bland bladvass i Storbritannien. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Limnephilus tauricus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Limnephilus tauricus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast funnen vid ett tillfälle, vid Stampenbäcken i Skåne 1971. I Danmark har arten fångats i ljusfällor vid flera tillfällen de senaste decennierna (juli och augusti) men inga larvfynd har gjorts varför uppväxtlokalerna är okända.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Limnephilidae - husmasknattsländor 
 • Underfamilj
  Limnephilinae  
 • Tribus
  Limnephilini  
 • Släkte
  Limnephilus  
 • Art
  Limnephilus tauricusSchmid, 1964

Få uppgifter om levnadssätt finns, men påträffad som larv bland bladvass i Storbritannien. Sannolikt är den allätare liksom de flesta arterna i släktet.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor), Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Vattendrag, Sötvattensstrand, Vattenmassa

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Inga kända hot.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Att öka kunskapen om arten, t ex genom att återinventera Stampenbäcken i Skåne.

Wallace, I.D., Wallace, B. & Philipson, G.N. 2003. A key to the Case-bearing Caddis Larvae of Britain and Ireland. Freshw. Biol. Ass. No.61. 259pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Trichoptera - nattsländor 
 • Överfamilj
  Limnephiloidea  
 • Familj
  Limnephilidae - husmasknattsländor 
 • Underfamilj
  Limnephilinae  
 • Tribus
  Limnephilini  
 • Släkte
  Limnephilus  
 • Art
  Limnephilus tauricus, Schmid, 1964
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke