Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blek rotskål

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Sowerbyella radiculata
Blek rotskål Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Blek rotskål bildar fruktkroppar som kan bli upp till 50 mm i diameter. Skålens insida, hymeniet, är ockerfärgat till blekgult, utsidan är ockerfärgad till gråvit och tydligt sammetsluden. Helt eller delvis nedsänkt i marken finns en vitluden, kraftig, rotlik fot som kan bli upp till 30 mm lång. Mikroskopiskt kännetecknas arten av att de mogna sporerna är ellipsoida och tydligt vårtiga eller knöliga med smala förbindelser (anastomoser) mellan vårtorna. De sterila parafyserna mellan sporsäckarna har böjda spetsar. Blek rotskål skiljs från den närstående gul rotskål (S. imperialis) genom blekare färg och längre fot, och genom att den senare har mindre vårtor på sporerna.
Utbredning
Länsvis förekomst för blek rotskål Observationer i Sverige för blek rotskål
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i hela Europa. I Sverige är den känd norrut till Medelpad. I samband med en systematisk översikt över släktet Sowerbyella (Nannfeldt 1938) noterades den från ett flertal lokaler i Uppsalatrakten. Endast få återfynd verkar dock ha gjorts på dessa lokaler i senare tid. I övrigt daterar sig de flesta fastlandsfynd av arten minst 15-20 år tillbaka i tiden, varför dess nuvarande status i landet är något oklar. Under 1990-talet har dock ett antal fynd tillkommit på Öland där den verkar ha livskraftiga populationer i alvarmiljöer. 1998 noterades även ett fynd från Ivö i Skåne. Blek rotskål är sällsynt i övriga Norden och rödlistad i Danmark, Finland och Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i barrförna i betade enbuskmarker och äldre granskog på kalkrik mark. Total population liten och få mycel på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande extensiv betesdrift och igenväxning, men även p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (280-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (14-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (60-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Svampen är en förnanedbrytare som är rapporterad från barr- och blandskogsmiljöer mestadels på kalkrikt underlag. På Öland och i Västergötland har den också påträffats i anslutning till enebuskar i betade torrängsmiljöer, t.ex. på ängshavretorrängar och alvarmarker.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Pyronemataceae, Släkte Sowerbyella (rotskålar), Art Sowerbyella radiculata (Sowerby:Fr.) Nannf. - blek rotskål Synonymer Peziza radiculata Sowerby:Fr., rotskålsvamp, Femsjonia radiculata (Sowerby:Fr.) G.W.Martin

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i barrförna i betade enbuskmarker och äldre granskog på kalkrik mark. Total population liten och få mycel på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande extensiv betesdrift och igenväxning, men även p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (280-8000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (14-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (60-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Blek rotskål bildar fruktkroppar som kan bli upp till 50 mm i diameter. Skålens insida, hymeniet, är ockerfärgat till blekgult, utsidan är ockerfärgad till gråvit och tydligt sammetsluden. Helt eller delvis nedsänkt i marken finns en vitluden, kraftig, rotlik fot som kan bli upp till 30 mm lång. Mikroskopiskt kännetecknas arten av att de mogna sporerna är ellipsoida och tydligt vårtiga eller knöliga med smala förbindelser (anastomoser) mellan vårtorna. De sterila parafyserna mellan sporsäckarna har böjda spetsar. Blek rotskål skiljs från den närstående gul rotskål (S. imperialis) genom blekare färg och längre fot, och genom att den senare har mindre vårtor på sporerna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blek rotskål

Länsvis förekomst och status för blek rotskål baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blek rotskål

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i hela Europa. I Sverige är den känd norrut till Medelpad. I samband med en systematisk översikt över släktet Sowerbyella (Nannfeldt 1938) noterades den från ett flertal lokaler i Uppsalatrakten. Endast få återfynd verkar dock ha gjorts på dessa lokaler i senare tid. I övrigt daterar sig de flesta fastlandsfynd av arten minst 15-20 år tillbaka i tiden, varför dess nuvarande status i landet är något oklar. Under 1990-talet har dock ett antal fynd tillkommit på Öland där den verkar ha livskraftiga populationer i alvarmiljöer. 1998 noterades även ett fynd från Ivö i Skåne. Blek rotskål är sällsynt i övriga Norden och rödlistad i Danmark, Finland och Norge.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Sowerbyella - rotskålar 
 • Art
  Sowerbyella radiculata(Sowerby:Fr.) Nannf. - blek rotskål
  Synonymer
  Peziza radiculata Sowerby:Fr.
  rotskålsvamp
  Femsjonia radiculata (Sowerby:Fr.) G.W.Martin

Svampen är en förnanedbrytare som är rapporterad från barr- och blandskogsmiljöer mestadels på kalkrikt underlag. På Öland och i Västergötland har den också påträffats i anslutning till enebuskar i betade torrängsmiljöer, t.ex. på ängshavretorrängar och alvarmarker.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Blek rotskål hotas av att dess växtmiljöer förändras genom exploatering eller skogliga åtgärder som slutavverkning. I torrängsmiljöer torde arten missgynnas av igenväxning till följd av minskande bete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler för blek rotskål måste följas upp för att få klarhet i dess nuvarande status i landet. Dess öländska lokaler bör bevakas så att den traditionella beteshävden upprätthålles.

Jeppson, M. 1981: The Genus Sowerbyella Nannf. (Ascomycetes, Pezizales) in Sweden. Göteborgs Svampklubb Årsskrift 1980:9–14.

Nannfeldt, J. A. 1938: Contributions to the mycoflora of Sweden 5. Svensk Bot. Tidskr. 32: 108–120.

Hansen, L. & Knudsen, H. 2000. Nordic Macromycetes, vol 1. Nordsvamp, Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Pyronemataceae  
 • Släkte
  Sowerbyella - rotskålar 
 • Art
  Sowerbyella radiculata, (Sowerby:Fr.) Nannf. - blek rotskål
  Synonymer
  Peziza radiculata Sowerby:Fr.
  rotskålsvamp
  Femsjonia radiculata (Sowerby:Fr.) G.W.Martin
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2001.