Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordtagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Odonticium romellii
Nordtagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nordtagging bildar en utbredd, vitaktig, taggig fruktkropp. Taggarna är små (upp till en mm), sitter tätt packade och flyter ibland samman så att arten nästan liknar en ticka med uppslitsade porväggar. Hyferna är tjockväggiga vilket ger svampen en seg och fibrös konsistens. Hyfernas tvärväggar saknar söljor. Sporerna är små, smala och böjda. Fruktkropparna har stora likheter med många arter i släktet Hyphodontia men i mikroskop är kombinationen av tjockväggiga hyfer utan söljor och korvlika sporer unik.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordtagging Observationer i Sverige för nordtagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nordtagging påträffas främst i norra Sveriges barrskogar men är även funnen i Småland (Norra Kvill nationalpark), Dalsland (Sörknattens naturreservat) och Uppland (Fiby urskog; Nåsten), sammanlagt på tolv lokaler. Arten förekommer i kontinentala delar av Norge och i Finland. Utbredningen i Europa är främst nordlig, men fynd från Frankrike och Spanien antyder att arten kan påträffas i bergstrakter med barrskog ända ned till Medelhavet. I Nordamerika förekommer arten sparsamt, främst i de norra delarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i murken ved av barrträd, särskilt tall, oftast på solexponerade och brända lågor. Påträffas i barrskog, helst tallskog och lövbrännor. Förekommer huvudsakligen i äldre skog som inte kalavverkats men kan sällsynt förekomma på lumpad ved i kulturskog. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms ha skett och fortgå, huvudsakligen p.g.a. sämre tillgång till död ved i uppväxande brukad skog. Förmodligen begränsas arten ytterligare p.g.a. brist på kolad ved från naturliga skogsbränder. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (150-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1040-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Nordtagging är en vednedbrytare som växer på multnande lågor av barrved, främst tall. Den föredrar lågor av grövre dimensioner och påträffas främst i relativt solöppen skog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Odonticium, Art Odonticium romellii (S.Lundell) Parmasto - nordtagging Synonymer Odonticium romellii (S. Lundell : J. Erikss.) Parmasto, Odontia romellii S.Lundell

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av barrträd, särskilt tall, oftast på solexponerade och brända lågor. Påträffas i barrskog, helst tallskog och lövbrännor. Förekommer huvudsakligen i äldre skog som inte kalavverkats men kan sällsynt förekomma på lumpad ved i kulturskog. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms ha skett och fortgå, huvudsakligen p.g.a. sämre tillgång till död ved i uppväxande brukad skog. Förmodligen begränsas arten ytterligare p.g.a. brist på kolad ved från naturliga skogsbränder. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2500 (150-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (1040-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Nordtagging bildar en utbredd, vitaktig, taggig fruktkropp. Taggarna är små (upp till en mm), sitter tätt packade och flyter ibland samman så att arten nästan liknar en ticka med uppslitsade porväggar. Hyferna är tjockväggiga vilket ger svampen en seg och fibrös konsistens. Hyfernas tvärväggar saknar söljor. Sporerna är små, smala och böjda. Fruktkropparna har stora likheter med många arter i släktet Hyphodontia men i mikroskop är kombinationen av tjockväggiga hyfer utan söljor och korvlika sporer unik.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordtagging

Länsvis förekomst och status för nordtagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordtagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nordtagging påträffas främst i norra Sveriges barrskogar men är även funnen i Småland (Norra Kvill nationalpark), Dalsland (Sörknattens naturreservat) och Uppland (Fiby urskog; Nåsten), sammanlagt på tolv lokaler. Arten förekommer i kontinentala delar av Norge och i Finland. Utbredningen i Europa är främst nordlig, men fynd från Frankrike och Spanien antyder att arten kan påträffas i bergstrakter med barrskog ända ned till Medelhavet. I Nordamerika förekommer arten sparsamt, främst i de norra delarna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Odonticium  
 • Art
  Odonticium romellii(S.Lundell) Parmasto - nordtagging
  Synonymer
  Odonticium romellii (S. Lundell : J. Erikss.) Parmasto
  Odontia romellii S.Lundell

Nordtagging är en vednedbrytare som växer på multnande lågor av barrved, främst tall. Den föredrar lågor av grövre dimensioner och påträffas främst i relativt solöppen skog.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Nordtagging missgynnas av att områden med äldre tallskog har minskat starkt. Bekämpning av skogsbränder, samtidigt som skogsbruket omvandlar naturligt glesa tallbestånd till likartade och betydligt tätare bestånd, har missgynnat arten. Bristen på gamla tall-lågor utgör på sikt ett allvarligt hot. Återskapandet av lämpliga biotoper tar mycket lång tid.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Områden med olikåldriga bestånd av tall och med stort inslag av äldre träd bör undantas från skoglig produktion. För att säkerställa artens fortlevnad bör man dels se till att artens växtplatser hålls intakta, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Nordtaggingen skulle gynnas av att grova torrakor generellt sparas. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området.
Utländska namn – NO: taigapiggskinn, FI: mäntyraspikka.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978. Corticiaceae of north Europe, vol 5. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Odonticium  
 • Art
  Odonticium romellii, (S.Lundell) Parmasto - nordtagging
  Synonymer
  Odonticium romellii (S. Lundell : J. Erikss.) Parmasto
  Odontia romellii S.Lundell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2001.