Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Atholus praetermissus

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Atholus praetermissus
  Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4-5,5 mm lång, brett rundad och starkt välvd skalbagge. Översidan är blankt svart. Benen är mycket kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns ytterst fyra längsgående fåror och innanför dessa ytterligare två som endast är antydda baktill. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Atholus praetermissus Observationer i Sverige för Atholus praetermissus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från några få lokaler i sydvästra Skåne och på norra Öland. Inga fynd är kända efter 1975. Arten är möjligen redan försvunnen från landet, men vi avvaktar med att bedöma den som nationellt utdöd. Närmast i Danmark samt i Estland, vidare utbredd från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
Lever som rovdjur i spillning och kadaver på öppna marker, t.ex. havsstrandängar. Känd från några få lokaler i sydvästra Skåne och på norra Öland. Inga fynd är kända efter 1975. Arten är möjligen redan försvunnen från landet, men vi avvaktar med att bedöma den som nationellt utdöd. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i spillning och kadaver på öppna marker, t.ex. havsstrandängar. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Atholus, Art Atholus praetermissus (Peyron, 1856) Synonymer Hister praetermissus (Peyron, 1856)

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever som rovdjur i spillning och kadaver på öppna marker, t.ex. havsstrandängar. Känd från några få lokaler i sydvästra Skåne och på norra Öland. Inga fynd är kända efter 1975. Arten är möjligen redan försvunnen från landet, men vi avvaktar med att bedöma den som nationellt utdöd. Som rovdjur med huvudsaklig förekomst i spillning påverkas arten negativt både av ändringar i betesdriften (minskad areal välhävdade magra naturbetesmarker) och av ändringar i dyngfaunans sammansättning (minskad tillgång på bytesdjur förorsakad av bl.a. påverkan från avmaskningsmedel). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (0-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 4-5,5 mm lång, brett rundad och starkt välvd skalbagge. Översidan är blankt svart. Benen är mycket kraftiga, skenbenen är breda och platta och försedda med korta tänder på utsidan. Antennernas yttersta leder bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns ytterst fyra längsgående fåror och innanför dessa ytterligare två som endast är antydda baktill. Arten kan fälla in ben och antenner i fåror på kroppens undersida om den störs. De två sista rygglederna täcks ej av täckvingarna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Atholus praetermissus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Atholus praetermissus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från några få lokaler i sydvästra Skåne och på norra Öland. Inga fynd är kända efter 1975. Arten är möjligen redan försvunnen från landet, men vi avvaktar med att bedöma den som nationellt utdöd. Närmast i Danmark samt i Estland, vidare utbredd från Europa och Nordafrika österut till Turkiet och östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Histerini  
 • Släkte
  Atholus  
 • Art
  Atholus praetermissus(Peyron, 1856)
  Synonymer
  Hister praetermissus (Peyron, 1856)

Ett rovdjur som lever i spillning och kadaver på öppna marker, t.ex. havsstrandängar. Livnär sig förmodligen framför allt av larver av andra insekter, såsom flugor och skalbaggar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Histerini  
 • Släkte
  Atholus  
 • Art
  Atholus praetermissus, (Peyron, 1856)
  Synonymer
  Hister praetermissus (Peyron, 1856)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015