Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nordlig grusmossa

Organismgrupp Mossor Ditrichum lineare
Nordlig grusmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 1,5 cm höga, oftast täta, gröna till gulgröna, svagt glänsande tuvor. Skotten är spensliga med bladen arrangerade i tre rader och tätt tryckta mot stammen. Bladen är jämnt och långt tillspetsade från en kupig, smalt oval bas och bladkanterna är tillbakaböjda. Nerven är tydligt avgränsad och upphör i bladspetsen. Bladets celler är rektangulära. Honbladen har en stjälkomfattande bas som är längre än halva honbladet och hastigt avsmalnande i en trubbig spets. Arten är skildkönad, men kapslar förefaller vara vanliga. Kapseln är avlång, cylindrisk, brunaktig och slät. Kapselskaftet är 1-2 cm långt, nedtill rött och upptill gulaktigt. Sporerna är 10-12 µm i diameter, gula och nästan släta. De mognar på senhösten. Specialiserad vegetativ förökning förekommer sparsamt genom bruna groddkorn på rhizoiderna.
Nordlig grusmossa kan likna andra arter i släktet, men skotten känns igen på sina tätt tilltryckta blad med tillbakaböjda bladkanter som är arrangerade i tre rader. Dessutom har honbladen en lång, stjälkomfattande bas.
Utbredning
Länsvis förekomst för nordlig grusmossa Observationer i Sverige för nordlig grusmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är tämligen sällsynt i Sverige, men är troligtvis förbisedd. Den är även sällsynt i Norge, Finland och på Island. Utbredningen i övriga Europa inkluderar Brittiska öarna och delar av Centraleuropa. Arten har även uppgivits från nordöstra Asien, Japan och östra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Nordlig grusmossa växer på sandig, relativt torr och näringsfattig jord i vägkanter, i dikesskärningar och i älvbrinkar i skogs- och bergstrakter. Den växer ofta tillsammans med smaragdmossa Dicranella heteromalla, listslevmossa Jungermannia gracillima, vridbjörnmossa Oligotrichum hercynicum och andra arter grusmossor Ditrichum spp.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Ditrichaceae, Släkte Ditrichum (grusmossor), Art Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. - nordlig grusmossa Synonymer nordgrusmossa

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 1,5 cm höga, oftast täta, gröna till gulgröna, svagt glänsande tuvor. Skotten är spensliga med bladen arrangerade i tre rader och tätt tryckta mot stammen. Bladen är jämnt och långt tillspetsade från en kupig, smalt oval bas och bladkanterna är tillbakaböjda. Nerven är tydligt avgränsad och upphör i bladspetsen. Bladets celler är rektangulära. Honbladen har en stjälkomfattande bas som är längre än halva honbladet och hastigt avsmalnande i en trubbig spets. Arten är skildkönad, men kapslar förefaller vara vanliga. Kapseln är avlång, cylindrisk, brunaktig och slät. Kapselskaftet är 1-2 cm långt, nedtill rött och upptill gulaktigt. Sporerna är 10-12 µm i diameter, gula och nästan släta. De mognar på senhösten. Specialiserad vegetativ förökning förekommer sparsamt genom bruna groddkorn på rhizoiderna.
Nordlig grusmossa kan likna andra arter i släktet, men skotten känns igen på sina tätt tilltryckta blad med tillbakaböjda bladkanter som är arrangerade i tre rader. Dessutom har honbladen en lång, stjälkomfattande bas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nordlig grusmossa

Länsvis förekomst och status för nordlig grusmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nordlig grusmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är tämligen sällsynt i Sverige, men är troligtvis förbisedd. Den är även sällsynt i Norge, Finland och på Island. Utbredningen i övriga Europa inkluderar Brittiska öarna och delar av Centraleuropa. Arten har även uppgivits från nordöstra Asien, Japan och östra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum lineare(Sw.) Lindb. - nordlig grusmossa
  Synonymer
  nordgrusmossa

Nordlig grusmossa växer på sandig, relativt torr och näringsfattig jord i vägkanter, i dikesskärningar och i älvbrinkar i skogs- och bergstrakter. Den växer ofta tillsammans med smaragdmossa Dicranella heteromalla, listslevmossa Jungermannia gracillima, vridbjörnmossa Oligotrichum hercynicum och andra arter grusmossor Ditrichum spp.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Fjäll

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Etymologi: linearis = jämnbred, linjesmal; linea (lat.) = linje; suffixet -aris (lat.).
Uttal: [Ditríkum lineáre]

KEY FACTS Dark Ditrichum. Shoots up to 1.5 cm long, forming dense, green to yellowish-green, slightly glossy tufts. Leaves trifarious, appressed. Margin partially recurved. Capsules common, erect. Seta 1-2 cm, red basally and yellow in the upper part. Spores 10-12 µm, yellow, almost smooth, mature in late autumn. Vegetative propagation by brown rhizoidal gemae. - Grows on sandy, dry, nutrient-poor soil along road-sides, ditches and river banks in woodland and montane areas. Common in northern and western regions of Europe. Less common in the Scandes mountains, where it nonetheless reaches the sub-alpine zone.

Hallingbäck, T. 2006. Ditrichum lineare nordlig grusmossa s. 256. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Ditrichaceae  
 • Släkte
  Ditrichum - grusmossor 
 • Art
  Ditrichum lineare, (Sw.) Lindb. - nordlig grusmossa
  Synonymer
  nordgrusmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006