Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cardiophorus ebeninus

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Cardiophorus ebeninus
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6-7,5 mm lång, långsträckt skalbagge. Översidan är svart med ljus behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cardiophorus ebeninus Observationer i Sverige för Cardiophorus ebeninus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Hälsingland och Jämtland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Mongoliet och östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker, främst i solexponerade slänter i sandtag. Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland och Jämtland. Sentida fynd från östra Småland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Värmland och Dalarna. Få aktuella lokaler, men arten är inte eftersökt och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna, sandiga eller steniga marker, t.ex. ängs- och betesmarker, rasbranter eller älvbrinkar, ofta i kulturskapade marker såsom ruderatmark, sandtag eller stenbrott. Fullbildade individer påträffas främst under vår och försommar.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Cardiophorus, Art Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824) Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna marker, främst i solexponerade slänter i sandtag. Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland och Jämtland. Sentida fynd från östra Småland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland, Värmland och Dalarna. Få aktuella lokaler, men arten är inte eftersökt och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-150). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6-7,5 mm lång, långsträckt skalbagge. Översidan är svart med ljus behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cardiophorus ebeninus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cardiophorus ebeninus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Hälsingland och Jämtland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Mongoliet och östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Cardiophorinae  
 • Tribus
  Cardiophorini  
 • Släkte
  Cardiophorus  
 • Art
  Cardiophorus ebeninus(Germar, 1824)

Larvutvecklingen sker i jorden vid växtrötter. På torra, öppna, sandiga eller steniga marker, t.ex. ängs- och betesmarker, rasbranter eller älvbrinkar, ofta i kulturskapade marker såsom ruderatmark, sandtag eller stenbrott. Fullbildade individer påträffas främst under vår och försommar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Har betydelse)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Cardiophorinae  
 • Tribus
  Cardiophorini  
 • Släkte
  Cardiophorus  
 • Art
  Cardiophorus ebeninus, (Germar, 1824)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015