Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Aulonothroscus laticollis

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Aulonothroscus laticollis
  Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En något knubbig skalbagge med cylindrisk form och en längd på ca 3,5-4mm. Hannens tre sista antennleder är flikformigt förstorade medans honans antennklubba är mindre. Kroppen är helt brunsvart med kort, ljus behåring. Antennerna och de relativt korta benen är bruna. Arten kan förväxlas med flera närbesläktade arter, och bör kontrollbestämmas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Aulonothroscus laticollis Observationer i Sverige för Aulonothroscus laticollis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad på en skogslokal i Östergötland vid ett tillfälle (Lundberg 2006). Bland grannländerna är arten i Polen och Finland mycket sällsynt och lokal. I exempelvis Polen är den numera enbart funnen i urskogsområdet Bialowieza. Dessutom funnen i bl.a. Frankrike, Spanien och Vitryssland samt Tjeckien (Mertlik & Jenis 2013). Artens utbredning förefaller vara mycket fragmenterad utbredning, vilket kan indikera högt ställda habitatkrav.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i död ved. I Centraleuropa är larver funna i nedbruten ved av ek. I Sverige är arten funnen på grov tall. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd, men larvutvecklingen sker i död ved. I Centraleuropa är arten funnen i nedbruten ved på gamla, grova och delvis döda ekar. I Sverige är arten påträffad flygande vid grov tall, och det saknas uppgifter om utvecklingsved (Lundberg 2006). Arten kan påträffas genom bl.a. fönsterfällor, bankning av döda grenar och sållning (Mertlik & Jenis 2013).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Throscidae (småknäppare), Släkte Aulonothroscus, Art Aulonothroscus laticollis (Rybinski, 1897) Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Larvutvecklingen sker i död ved. I Centraleuropa är larver funna i nedbruten ved av ek. I Sverige är arten funnen på grov tall. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En något knubbig skalbagge med cylindrisk form och en längd på ca 3,5-4mm. Hannens tre sista antennleder är flikformigt förstorade medans honans antennklubba är mindre. Kroppen är helt brunsvart med kort, ljus behåring. Antennerna och de relativt korta benen är bruna. Arten kan förväxlas med flera närbesläktade arter, och bör kontrollbestämmas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Aulonothroscus laticollis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Aulonothroscus laticollis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad på en skogslokal i Östergötland vid ett tillfälle (Lundberg 2006). Bland grannländerna är arten i Polen och Finland mycket sällsynt och lokal. I exempelvis Polen är den numera enbart funnen i urskogsområdet Bialowieza. Dessutom funnen i bl.a. Frankrike, Spanien och Vitryssland samt Tjeckien (Mertlik & Jenis 2013). Artens utbredning förefaller vara mycket fragmenterad utbredning, vilket kan indikera högt ställda habitatkrav.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Throscidae - småknäppare 
 • Underfamilj
  Throscinae  
 • Tribus
  Throscini  
 • Släkte
  Aulonothroscus  
 • Art
  Aulonothroscus laticollis(Rybinski, 1897)

Biologin är dåligt känd, men larvutvecklingen sker i död ved. I Centraleuropa är arten funnen i nedbruten ved på gamla, grova och delvis döda ekar. I Sverige är arten påträffad flygande vid grov tall, och det saknas uppgifter om utvecklingsved (Lundberg 2006). Arten kan påträffas genom bl.a. fönsterfällor, bankning av döda grenar och sållning (Mertlik & Jenis 2013).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Främsta hotet är troligen att naturskogsområden med gamla, grova träd (främst ek) minskar genom skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Bestånd eller grupper av gamla grova träd bör bevaras. Gamla grova ädellövträd och tallar bör gynnas genom att glesa ut omgivande trädskikt, främst yngre gran. Mycket grova stamdelar av gamla lövträd kan hellre läggas upp på s.k. trädkyrkogårdar än att flisas eller huggas upp till ved.

Lundberg, S. 2006. Nytillkomna och strukna skalbaggsarter sedan 1995 års Catalogus Coleopterorum Sueciae. Entomologisk tidskrift, årg. 127, sid. 101-111.

Mertlik, J. & Leseigneur, L. 2007. The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics. Elateridium, 1: 1-55. Internet journal, ISSN 1802-4858. [http://www.elateridae.com/elateridium]

Mertlik, J. & Jenis, I. 2013. Aulonothroscus laticollis (Coleoptera, Throscidae) – a new species for fauna of the Czech Republic. Elateridarium 7: 10-20, 24.1.2013. Internet journal, ISSN 1802-4858. [http://www.elateridae.com/elateridium]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Throscidae - småknäppare 
 • Underfamilj
  Throscinae  
 • Tribus
  Throscini  
 • Släkte
  Aulonothroscus  
 • Art
  Aulonothroscus laticollis, (Rybinski, 1897)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Olof Hedgren 2015.