Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trachys scrobiculata

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Trachys scrobiculata
  Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2-2,5 mm lång skalbagge med bred, droppformad kropp. Svart med svagt bronsglänsande metallskimmer. Liknar Trachys troglodytes, men känns vanligen igen på den enfärgade kroppen. Antenner och ben är korta och slanka, och kan dras in i fåror på kroppens undersida om djurets störs.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trachys scrobiculata Observationer i Sverige för Trachys scrobiculata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd genom enstaka fynd i Blekinge 1958 (Artportalen) och Bohuslän 1985 (Lejfelt-Sahlén & Lejfelt 2012). Arten har dock inte gjorts till föremål för ett riktat eftersök, och kan till viss del vara förbisedd. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa samt Nordafrika österut till västra Sibirien och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Larvutvecklingen sker i bladminor på jordreva (Glechoma hederacea), enligt litteraturen kan även Mentha-arter utnyttjas. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i bladminor på olika kransblommiga växter. I Danmark och Tyskland lever arten främst på jordreva (Glechoma hederacea), i Frankrike anges även fynd på olika Mentha-arter (Brechtel & Kostenbader 2002). Främst på torra, öppna marker såsom skogsbryn, torrängar, hagmarker, åker- och vägkanter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och åtminstone i Mellaneuropa kan flera generationer utvecklas under en säsong. Bladminan är en genomgående fläckmina. Andra insekter gör minor i bladen av jordreva, men minor av Trachys kännetecknas av en svart fläck på bladets ovansida vid den punkt där larven börjar äta. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och påträffas därför dels under försommaren, då fortplantningen sker, dels under sensommaren-hösten. Arten kan vara svår att hitta vid slaghåvning i vegetationen, och är förmodligen lättare att påvisa genom riktat sök efter larvminor, eller sök efter fullbildade skalbaggar med sugsampling eller fallfällor.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· jordreva
· jordreva
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Trachys, Art Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857 Synonymer Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i bladminor på jordreva (Glechoma hederacea), enligt litteraturen kan även Mentha-arter utnyttjas. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (1000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 2-2,5 mm lång skalbagge med bred, droppformad kropp. Svart med svagt bronsglänsande metallskimmer. Liknar Trachys troglodytes, men känns vanligen igen på den enfärgade kroppen. Antenner och ben är korta och slanka, och kan dras in i fåror på kroppens undersida om djurets störs.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trachys scrobiculata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trachys scrobiculata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom enstaka fynd i Blekinge 1958 (Artportalen) och Bohuslän 1985 (Lejfelt-Sahlén & Lejfelt 2012). Arten har dock inte gjorts till föremål för ett riktat eftersök, och kan till viss del vara förbisedd. Närmast i Danmark, Norge och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa samt Nordafrika österut till västra Sibirien och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Trachysini  
 • Släkte
  Trachys  
 • Art
  Trachys scrobiculataKiesenwetter, 1857
  Synonymer
  Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857

Larvutvecklingen sker i bladminor på olika kransblommiga växter. I Danmark och Tyskland lever arten främst på jordreva (Glechoma hederacea), i Frankrike anges även fynd på olika Mentha-arter (Brechtel & Kostenbader 2002). Främst på torra, öppna marker såsom skogsbryn, torrängar, hagmarker, åker- och vägkanter. Larvutvecklingen sker under sommaren, och åtminstone i Mellaneuropa kan flera generationer utvecklas under en säsong. Bladminan är en genomgående fläckmina. Andra insekter gör minor i bladen av jordreva, men minor av Trachys kännetecknas av en svart fläck på bladets ovansida vid den punkt där larven börjar äta. De fullbildade skalbaggarna övervintrar och påträffas därför dels under försommaren, då fortplantningen sker, dels under sensommaren-hösten. Arten kan vara svår att hitta vid slaghåvning i vegetationen, och är förmodligen lättare att påvisa genom riktat sök efter larvminor, eller sök efter fullbildade skalbaggar med sugsampling eller fallfällor.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· jordreva - Glechoma hederacea (Viktig)
Igenväxning av öppna marker och brynmiljöer.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten behöver eftersökas och dess status klarläggas.

Brechtel, F. & Kostenbader, H. 2002. Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs. Ulmer, Stuttgart.

Lejfelt-Sahlén, A. & Lejfelt, K. 2012. Trachys scrobiculatus en ny praktbagge för Sverige. Entomologisk Tidskrift 133: 54.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Trachysini  
 • Släkte
  Trachys  
 • Art
  Trachys scrobiculata, Kiesenwetter, 1857
  Synonymer
  Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015