Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  bronsrörbock

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Donacia antiqua
Bronsrörbock Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 7-9 mm. Kropp med mörkt koppar- eller bronsfärgad metallglans, påfallande blank p.g.a. den glesa punkturen. Ben och antenner enfärgat metalliska. Täckvingarna med bucklor inte bara längs sömmen utan också i yttre hälften, liksom hos D. bicolora. Baklår med en kraftig tand.
Utbredning
Länsvis förekomst för bronsrörbock Observationer i Sverige för bronsrörbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Norrbotten. Först påträffad på 1970-talet, och ett riktat eftersök har visat att arten är utbredd längs flera vattendrag. Den kan mycket väl visa sig ha en större utbredning i Norrland. Utbredd i Finland och Baltikum, men saknas i Norge och Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Östeuropa till västra Sibirien. Många äldre uppgifter om förekomst beror dock på sammanblandning med D. brevitarsis.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr. I Finland är arten funnen på en högvuxen starrart i en stillaflytande å med sandbotten. Säkra uppgifter om värdväxt eller detaljer om levnadssätt i övrigt är ej kända. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv och påträffas sittande på strand- och vattenvegetation under försommaren. Endast känd genom ett fynd i Norrbotten (Råneå) på 1970-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (Carex), främst i rinnande vatten. I Norrbotten är arten funnen på norrlandsstarr (Carex aquatilis) vid forsande eller snabbt rinnande, små eller medelstora åar med sandig botten. Vid mer lugnflytande vattendrag med kärriga stränder tycks arten ersättas av andra bladbockar. I Finland är arten funnen på starr växande på siltig sandbotten nedströms en sandrevel i en älv, men också vid sjöstränder. Den fullbildade skalbaggen äter pollen och påträffas främst under maj-juni, vanligen sittande på starr.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Sjöar
Sjöar
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· norrlandsstarr (aggregat)
· norrlandsstarr (aggregat)
· starrar
· starrar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Donacia (rörbockar), Art Donacia antiqua Kunze, 1818 - bronsrörbock Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr. I Finland är arten funnen på en högvuxen starrart i en stillaflytande å med sandbotten. Säkra uppgifter om värdväxt eller detaljer om levnadssätt i övrigt är ej kända. Den fullbildade skalbaggen är dagaktiv och påträffas sittande på strand- och vattenvegetation under försommaren. Endast känd genom ett fynd i Norrbotten (Råneå) på 1970-talet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd 7-9 mm. Kropp med mörkt koppar- eller bronsfärgad metallglans, påfallande blank p.g.a. den glesa punkturen. Ben och antenner enfärgat metalliska. Täckvingarna med bucklor inte bara längs sömmen utan också i yttre hälften, liksom hos D. bicolora. Baklår med en kraftig tand.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för bronsrörbock

Länsvis förekomst och status för bronsrörbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för bronsrörbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Norrbotten. Först påträffad på 1970-talet, och ett riktat eftersök har visat att arten är utbredd längs flera vattendrag. Den kan mycket väl visa sig ha en större utbredning i Norrland. Utbredd i Finland och Baltikum, men saknas i Norge och Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Nord- och Östeuropa till västra Sibirien. Många äldre uppgifter om förekomst beror dock på sammanblandning med D. brevitarsis.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia antiquaKunze, 1818 - bronsrörbock

Larvutvecklingen sker under vattnet på olika arter av starr (Carex), främst i rinnande vatten. I Norrbotten är arten funnen på norrlandsstarr (Carex aquatilis) vid forsande eller snabbt rinnande, små eller medelstora åar med sandig botten. Vid mer lugnflytande vattendrag med kärriga stränder tycks arten ersättas av andra bladbockar. I Finland är arten funnen på starr växande på siltig sandbotten nedströms en sandrevel i en älv, men också vid sjöstränder. Den fullbildade skalbaggen äter pollen och påträffas främst under maj-juni, vanligen sittande på starr.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Biotoper där arten kan förekomma: Sötvattensstrand, Sjöar

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· norrlandsstarr (aggregat) - Carex aquatilis agg. (Viktig)
· starrar - Carex (Viktig)
Artens status är är osäker och eventuella hot är oklara, men den påverkas troligen negativt av vattenreglering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Artens utbredning och status behöver klarläggas genom riktade eftersök på fler lämpliga lokaler i norra Sverige.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015. Rev. Håkan Ljungberg 2017.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Donaciinae - bladbockar 
 • Tribus
  Donaciini  
 • Släkte
  Donacia - rörbockar 
 • Art
  Donacia antiqua, Kunze, 1818 - bronsrörbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2015. Rev. Håkan Ljungberg 2017.