Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Galeruca interrupta

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Galeruca interrupta
  Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–8,5 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, täckvingar bruna med blankt svarta ribbor som är ställvis avbrutna.
Utbredning
Länsvis förekomst för Galeruca interrupta Observationer i Sverige för Galeruca interrupta
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förr i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Efter 1985 finns fynd endast från Skåne och från en lokal i Blekinge. Närmast förekommer arten i Danmark där den anses sällsynt men inte hotad och Baltikum, och vidare från Mellaneuropa och Nordafrika till Turkiet och Syrien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Lever enligt litteraturen på fältmalört på sandmark och torrängar. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Sentida fynd endast från Skåne, bl.a. i sandstäppsmiljö. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever enligt litteraturen på fältmalört (Artemisia campestris), på varma, solexponerade sandmarker, ofta med kalkinblandning, t.ex. på betade sandmarker, trädesåkrar eller sandfält vid havet. Arten är nattaktiv och på dagen påträffas den oftast krypande på marken eller under stenar. Den saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
· malörter
· malörter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Galeruca, Art Galeruca interrupta Illiger, 1802 Synonymer Galeruca interrupta s.str. Illiger, 1802

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Lever enligt litteraturen på fältmalört på sandmark och torrängar. Känd från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Sentida fynd endast från Skåne, bl.a. i sandstäppsmiljö. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (20-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (80-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–8,5 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, täckvingar bruna med blankt svarta ribbor som är ställvis avbrutna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Galeruca interrupta

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Galeruca interrupta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förr i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Efter 1985 finns fynd endast från Skåne och från en lokal i Blekinge. Närmast förekommer arten i Danmark där den anses sällsynt men inte hotad och Baltikum, och vidare från Mellaneuropa och Nordafrika till Turkiet och Syrien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca interruptaIlliger, 1802
  Synonymer
  Galeruca interrupta s.str. Illiger, 1802

Lever enligt litteraturen på fältmalört (Artemisia campestris), på varma, solexponerade sandmarker, ofta med kalkinblandning, t.ex. på betade sandmarker, trädesåkrar eller sandfält vid havet. Arten är nattaktiv och på dagen påträffas den oftast krypande på marken eller under stenar. Den saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
· malörter - Artemisia (Viktig)
Öppna, varma sandmarker av den typ som sandstäppsbladbaggen föredrar har minskat mycket starkt genom upphörd hävd under andra delen av 1900-talet. Sådana örtrika sandmarker bildas ofta på sandåkrar som lämnas för flerårig träda. Denna hävdtyp har numera helt övegivits och och både vegetationstypen och sandstäppsbladbaggen förekommer numera nästan enbart inom små restområden som bevarats genom reservatsbildning. På grund av att arten saknar flygförmåga är de olika förekomsterna numera isolerade och populationen därmed starkt fragmenterad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Stäppartade torrängar och andra örtrika sandmarker bör särskilt gynnas vid naturvårdsåtgärder.
Arten Galeruca jucunda, som lever på Ölands och Gotlands alvarmarker, har tidigare betraktats som en form av G. interrupta, och rödlistades 2005 under arbetsnamnet G. interrupta "var. oelandica", eftersom arttillhörigheten då inte var helt säkerställd.

Beenen, R. 2002. Revisional notes on Galeruca 2 (Coleoptera, Chrysomelidae). Ent. Bl. 98:21–28.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Galerucinae  
 • Tribus
  Galerucini  
 • Släkte
  Galeruca  
 • Art
  Galeruca interrupta, Illiger, 1802
  Synonymer
  Galeruca interrupta s.str. Illiger, 1802
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.