Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Acalles misellus

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Acalles misellus
  Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för Acalles misellus Observationer i Sverige för Acalles misellus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har i Sverige en västlig utbredning, och är känd från några få platser i Skåne (Hallands Väderö och Kullaberg) samt på senare år noterad på flera platser i Bohuslän. De sistnämnda lokalerna har tillkommit tack vare riktade eftersök, vilket talar för att arten är starkt förbisedd inom det västsvenska kustbandet. Arten förekommer även längs den norska sydkusten, samt i de flesta distrikt i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till västra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Känd från Hallands Väderö och Kullen i Skåne. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 55 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 220 (160-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Möjligen föredras grenar som fallit till marken. Arten har rapporterats från många olika trädslag, t.ex. hagtorn, lind, klibbal, bok och ek. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge, och kan främst under vår och höst bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Heijerman 2004).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· ekar
· ekar
· hagtornar
· hagtornar
· klibbal
· klibbal
· skogslind
· skogslind
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Acalles, Art Acalles misellus Boheman, 1844 Synonymer Acalles parvulus Boheman, 1837, Acalles turbatus Boheman, 1844

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Känd från Hallands Väderö och Kullen i Skåne. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 55 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 220 (160-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2,5–3 mm lång vivel med kort, klumpig och starkt välvd kropp. Brun eller brunsvart, översidan försedd med knölar och utstående borst och en fläckvis tätare, gul fjällbeklädnad. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Acalles misellus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Acalles misellus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har i Sverige en västlig utbredning, och är känd från några få platser i Skåne (Hallands Väderö och Kullaberg) samt på senare år noterad på flera platser i Bohuslän. De sistnämnda lokalerna har tillkommit tack vare riktade eftersök, vilket talar för att arten är starkt förbisedd inom det västsvenska kustbandet. Arten förekommer även längs den norska sydkusten, samt i de flesta distrikt i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till västra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Acalles  
 • Art
  Acalles misellusBoheman, 1844
  Synonymer
  Acalles parvulus Boheman, 1837
  Acalles turbatus Boheman, 1844

Larvutvecklingen sker i döda grenar av lövträd. Möjligen föredras grenar som fallit till marken. Arten har rapporterats från många olika trädslag, t.ex. hagtorn, lind, klibbal, bok och ek. Närmare detaljer om larvutveckling och substratkrav är inte kända. Övervintrar som fullbildad skalbagge, och kan främst under vår och höst bankas från grenar eller sållas från förna vid basen av träd. Arten saknar flygförmåga (Fägerström 2009, Heijerman 2004).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)

Fägerström, C. (2009) Svenska Acalles - revidering av arterna och deras utbredning. Entomologisk Tidskrift 130 (1), s.21-30

Heijerman, T. (2004) Acalles and related genera in the Netherlands. Nederlandse Faunistische Mededelingen 21, s.61-78

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Cryptorhynchinae  
 • Tribus
  Cryptorhynchini  
 • Släkte
  Acalles  
 • Art
  Acalles misellus, Boheman, 1844
  Synonymer
  Acalles parvulus Boheman, 1837
  Acalles turbatus Boheman, 1844
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.