Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  soldvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Stigmella dorsiguttella
Soldvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, oansenlig dvärgmal. Huvudet har en orangegul kalufs och krage. Ögonlocket, dvs. antennens rotled, är gulvit. Framvingen är i stort sett enfärgad brun med ganska svag glans. På bakkanten finns då och då spår av några ljusare fjäll, men inte sällan saknas de. Bakvingen hos hanen har i inre halvan doftfjäll med en avvikande, orangetonad färg. Bakkroppens bakre tofs (analtofs) är gulaktig. Fjärilen kan lätt förväxlas med flera andra dvärgmalar och ibland måste man använda genitalpreparering för att bestämma arten, såvida man inte har lyckats finna larven och kläcka fram fullbildade fjärilar. Vingspann 5-6 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för soldvärgmal Observationer i Sverige för soldvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Soldvärgmal är i Sverige en mycket lokal och sällsynt art. Även om den är en liten fjäril och därmed lätt kan förbises, har den eftersökts på många platser utan att påträffas. Den bedöms därför verkligen vara en sällsynt och mycket krävande art. Den har hittills bara rapporterats från Småland, Öland, Östergötland, Södermanland och uppland. Den är således klart östlig i vårt land. Några exempel på typiska lokaler för arten är höjdryggen vid Linjelund, Ålem församling och Hanemåla, Högsby i Småland, samt sydbranten öster om Åby i Östergötland. Den har inte påträffats i övriga Norden. Den förekommer i övrigt i ett dussintal länder i Mellan- och Sydeuropa ner till Grekland och Turkiet men tycks saknas i övriga sydöstra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten påträffas på solstekta marker med stora solitära ekar. Från Öland-Småland ända upp till ekens nordgräns norra Uppland Båtfors. Överraskande få nya förekomster konstaterade. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Soldvärgmal föredrar i vårt land sydvända sluttningar med senvuxen ek, gärna där en klippvägg skapar ett varmt och skyddat mikroklimat, men den kan också påträffas längs skogsbryn och i parker som påminner om den ursprungliga skogsstäppen med ek. Fjärilen flyger mest nattetid i juni och en liten bit in i juli. Larven lever inuti ett ekblad, där den gör en successivt utvidgad gångmina, som är ganska kort och har en fin, svart mittlinje av exkrementer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Stigmella, Art Stigmella dorsiguttella (Johansson, 1971) - soldvärgmal Synonymer Nepticula dorsiguttella Johansson, 1971, randfläckad ekdvärgmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten påträffas på solstekta marker med stora solitära ekar. Från Öland-Småland ända upp till ekens nordgräns norra Uppland Båtfors. Överraskande få nya förekomster konstaterade. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (10-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (40-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En liten, oansenlig dvärgmal. Huvudet har en orangegul kalufs och krage. Ögonlocket, dvs. antennens rotled, är gulvit. Framvingen är i stort sett enfärgad brun med ganska svag glans. På bakkanten finns då och då spår av några ljusare fjäll, men inte sällan saknas de. Bakvingen hos hanen har i inre halvan doftfjäll med en avvikande, orangetonad färg. Bakkroppens bakre tofs (analtofs) är gulaktig. Fjärilen kan lätt förväxlas med flera andra dvärgmalar och ibland måste man använda genitalpreparering för att bestämma arten, såvida man inte har lyckats finna larven och kläcka fram fullbildade fjärilar. Vingspann 5-6 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för soldvärgmal

Länsvis förekomst och status för soldvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för soldvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Soldvärgmal är i Sverige en mycket lokal och sällsynt art. Även om den är en liten fjäril och därmed lätt kan förbises, har den eftersökts på många platser utan att påträffas. Den bedöms därför verkligen vara en sällsynt och mycket krävande art. Den har hittills bara rapporterats från Småland, Öland, Östergötland, Södermanland och uppland. Den är således klart östlig i vårt land. Några exempel på typiska lokaler för arten är höjdryggen vid Linjelund, Ålem församling och Hanemåla, Högsby i Småland, samt sydbranten öster om Åby i Östergötland. Den har inte påträffats i övriga Norden. Den förekommer i övrigt i ett dussintal länder i Mellan- och Sydeuropa ner till Grekland och Turkiet men tycks saknas i övriga sydöstra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella dorsiguttella(Johansson, 1971) - soldvärgmal
  Synonymer
  Nepticula dorsiguttella Johansson, 1971
  randfläckad ekdvärgmal

Soldvärgmal föredrar i vårt land sydvända sluttningar med senvuxen ek, gärna där en klippvägg skapar ett varmt och skyddat mikroklimat, men den kan också påträffas längs skogsbryn och i parker som påminner om den ursprungliga skogsstäppen med ek. Fjärilen flyger mest nattetid i juni och en liten bit in i juli. Larven lever inuti ett ekblad, där den gör en successivt utvidgad gångmina, som är ganska kort och har en fin, svart mittlinje av exkrementer.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
I landet finns kanske bara ett tiotal kända lokaler av soldvärgmal, och då det tycks röra sig om ganska små arealer kan lätt en förekomst utraderas genom kraftledningsdragning, vägbygge, exploatering för fritidshus eller andra liknande. Även skogsavverkning av andra skäl eller skogsbrand kan utgöra en fara för en lokal förekomst.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det vore önskvärt om man kunde få en bättre kunskap om artens utbredning och krav på sitt habitat. Om en känd förekomst har konstaterats bör markägare och länsstyrelse informeras. På samma lokal finns andra insektsarter med en smal ekologisk nisch.

Bengtsson, B. Å. 2008. Stigmella dorsiguttella, soldvärgmal s. 208. - I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Käkfjärilar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Lastuvka, A. & Lastuvka, Z. 1997. Nepticulidae Mitteleuropas (Lepdioptera). Ein illustriertes Begleiter. Konvoj. Brno. 229 s.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Nepticulini  
 • Släkte
  Stigmella  
 • Art
  Stigmella dorsiguttella, (Johansson, 1971) - soldvärgmal
  Synonymer
  Nepticula dorsiguttella Johansson, 1971
  randfläckad ekdvärgmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.