Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ljus askstyltmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Caloptilia cuculipennella
Ljus askstyltmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna art, liksom övriga arter inom Caloptilia (och några andra närstående släkten), kännetecknas av den egendomliga viloställningen, där fram- och mellanbenen parvis är ”kopplade” till varandra och ställda rakt ner mot underlaget, så att fjärilens framdel är upprest och den tycks således stå på styltor, vilket förklarar det svenska namnet. Labialpalperna har på det mellersta segmentet en tofs av framåtriktade fjäll vilka når en bit ut på det yttersta segmentet. Framvingen har en vitaktigt eller ljusgrå grundfärg med en tät tvärvattring av tunna band och streck, det tydligaste är en dubbel framkantsfläck vid ca en fjärdedel ut från vingbasen nående vingvecket. Nykläckta individer bör inte kunna förväxlas med andra styltmalar. Vingspann 9-10 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för ljus askstyltmal Observationer i Sverige för ljus askstyltmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Från Sverige omnämndes arten första gången av Wallengren 1845 från Skåne och Uppland. Den förekommer mycket lokalt och hittills har den bara rapporterats från ett fåtal landskap: Skåne, Småland, Öland, Gotland, Västergötland, Värmland, Södermanland och Uppland. Den har alltid ansetts som sällsynt. I Danmark är den funnen på Fyn, södra Själland och i provinsen Lolland-Falster-Mön, men har ännu inte bedömts för den danska rödlistan. I Norge har den påträffats i nio provinser i den södra-sydvästra delen norrut till Sogn och Fjordane. Liksom Sverige har den bedömts som nära hotad (NT). I Finland förekommer den bara på Åland och bedöms som starkt hotad där (EN). I övrigt är den känd från större delen av Mellan- och Sydeuropa samt österut till Turkmenistan. Uppgifter om arten i Canada kan bero på att den oavsiktligt förts in dit från Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Huvudsakligen monofag på ask men kan även leva på liguster och syren. Förekommer sällsynt i askskog från Skåne-Uppland. På sikt riskerar arten att försvinna från stora områden om den pågående askskottsjukan fortsätter att expandera. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Ljus askstyltmal finns mycket lokalt i askskogar med vuxna träd, gärna grova sådana, där den med förkärlek vilar om dagen efter övervintring. Fjärilen flyger på hösten och under våren fram till juni. Larven lever på blad av ask Fraxinus excelsior, först i en mina och till sist i en bladstrut eller bladkon. Konerna kan förväxlas med dem som den vanligt förekommande syrenmalen Gracillaria syringella gör.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
· liguster
· liguster
· syrener
· syrener
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gracillariidae (styltmalar), Släkte Caloptilia, Art Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796) - ljus askstyltmal Synonymer Tinea cuculipennella Hübner, 1796, askstyltmal, ligustermal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Huvudsakligen monofag på ask men kan även leva på liguster och syren. Förekommer sällsynt i askskog från Skåne-Uppland. På sikt riskerar arten att försvinna från stora områden om den pågående askskottsjukan fortsätter att expandera. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Denna art, liksom övriga arter inom Caloptilia (och några andra närstående släkten), kännetecknas av den egendomliga viloställningen, där fram- och mellanbenen parvis är ”kopplade” till varandra och ställda rakt ner mot underlaget, så att fjärilens framdel är upprest och den tycks således stå på styltor, vilket förklarar det svenska namnet. Labialpalperna har på det mellersta segmentet en tofs av framåtriktade fjäll vilka når en bit ut på det yttersta segmentet. Framvingen har en vitaktigt eller ljusgrå grundfärg med en tät tvärvattring av tunna band och streck, det tydligaste är en dubbel framkantsfläck vid ca en fjärdedel ut från vingbasen nående vingvecket. Nykläckta individer bör inte kunna förväxlas med andra styltmalar. Vingspann 9-10 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ljus askstyltmal

Länsvis förekomst och status för ljus askstyltmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ljus askstyltmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från Sverige omnämndes arten första gången av Wallengren 1845 från Skåne och Uppland. Den förekommer mycket lokalt och hittills har den bara rapporterats från ett fåtal landskap: Skåne, Småland, Öland, Gotland, Västergötland, Värmland, Södermanland och Uppland. Den har alltid ansetts som sällsynt. I Danmark är den funnen på Fyn, södra Själland och i provinsen Lolland-Falster-Mön, men har ännu inte bedömts för den danska rödlistan. I Norge har den påträffats i nio provinser i den södra-sydvästra delen norrut till Sogn och Fjordane. Liksom Sverige har den bedömts som nära hotad (NT). I Finland förekommer den bara på Åland och bedöms som starkt hotad där (EN). I övrigt är den känd från större delen av Mellan- och Sydeuropa samt österut till Turkmenistan. Uppgifter om arten i Canada kan bero på att den oavsiktligt förts in dit från Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gracillarioidea  
 • Familj
  Gracillariidae - styltmalar 
 • Underfamilj
  Gracillariinae  
 • Släkte
  Caloptilia  
 • Art
  Caloptilia cuculipennella(Hübner, 1796) - ljus askstyltmal
  Synonymer
  Tinea cuculipennella Hübner, 1796
  askstyltmal
  ligustermal

Ljus askstyltmal finns mycket lokalt i askskogar med vuxna träd, gärna grova sådana, där den med förkärlek vilar om dagen efter övervintring. Fjärilen flyger på hösten och under våren fram till juni. Larven lever på blad av ask Fraxinus excelsior, först i en mina och till sist i en bladstrut eller bladkon. Konerna kan förväxlas med dem som den vanligt förekommande syrenmalen Gracillaria syringella gör.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· liguster - Ligustrum vulgare (Har betydelse)
· syrener - Syringa (Har betydelse)
Den härjande askskottsjukan, som började uppträda i Sverige 2002, är ett starkt hot mot alla arter som är monofaga på ask, också ljus askstyltmal. I Litauen har 60-70 % av askarna dött och det kan också inträffa i Sverige. Ljus askstyltmal finns mycket lokalt i askskogar med vuxna träd, gärna grova sådana, där den med förkärlek vilar om dagen efter övervintring.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Utvecklingen av askskottsjukan bör följas noga så att fjärilens utdöenderisk bättre kan bedömas. Samtliga lokaler för ljus askstyltmal som är kända från de senaste decennierna bör registreras på Artportalen och följas noggrant. Alla nuvarande lokaler bör bevaras eller gynnas så att fjärilen och andra arter på ask kan överleva. Områdena torde vara av mindre ekonomiskt intresse och länsstyrelserna bör diskutera med markägare om att frivilligt avstå från avverkning.

Bengtsson, B. Å. 2011. Caloptilia cuculipennella askstyltmal, s. 106-107. - I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gracillarioidea  
 • Familj
  Gracillariidae - styltmalar 
 • Underfamilj
  Gracillariinae  
 • Släkte
  Caloptilia  
 • Art
  Caloptilia cuculipennella, (Hübner, 1796) - ljus askstyltmal
  Synonymer
  Tinea cuculipennella Hübner, 1796
  askstyltmal
  ligustermal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken