Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  askbrunmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Zelleria hepariella
Askbrunmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En brunaktig, smalvingad fjäril som kan förväxlas med en säckmal, men huvudet är täckt med utstående, benfärgade hårfjäll i en yvig kalufs. Den kan också tas för en styltmal, men dessa har antenner som är lika långa som framvingen; hos askbrunmal är antennerna bara två tredjedelar så långa som framvingen. Mellankroppen och framvingen är bruna i varierande nyans mellan olika individ. Nästan alltid syns en ljus längsstrimma ovanför vingvecket. Området längs framkanten och bakkanten invid vingbasen är mörkare än övriga delar av vingen. Hos honan förekommer ofta också små mörka fläckar i raka längsrader, vilket avslöjar släktskapet med andra spinnmalar, i varje fall finns oftast en svartaktig fläck strax utanför mitten och en sådan fläck ses också hos hanen ibland. Bakvingen är mycket mörk, hos nykläckta fjärilar nästan svartaktig. Vingspann 9,5-12 mm hos hanen, 13-14 mm hos honan.
Utbredning
Länsvis förekomst för askbrunmal Observationer i Sverige för askbrunmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Askbrunmal har hittats i de flesta landskap mellan Skåne och Gästrikland, men är inte vanlig. I första hand finns den i kustnära trakter och är ganska lokalt förekommande. Den tycks ha en ganska fluktuerande numerär mellan olika år, troligen främst beroende på vädret. Under senaste decenniet har den observerats på nya lokaler, vilket skulle kunna tyda på en långsam ökning av utbredningsområdet, men samtidigt kan arten gå tillbaka på vissa ställen på grund av askskottsjukan. I Danmark finns den över hela landet utom i ett par provinser på Jylland. I Norge har den påträffats i åtta provinser i söder. I Finland har den bara iakttagits på Åland och i den sydvästligaste delen av fastlandet. Utanför Norden är arten känd från Estland, Lettland och västra Europa men når Polen och Slovakien i öster, med disjunkta förekomster också i Rumänien och Grekland. Den är också funnen i Japan vilket tyder på en mycket större utbredning än den just nu kända.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A3ce; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Askbrunmalen är utbredd Skåne till Gästrikland. Larven som är monofag på ask lever i ett kraftigt spinn under bladen, ofta socialt med flera larver i samma spinn. På längre sikt riskerar arten att försvinna på många håll om den pågående askskottsjukan fortsätter att expandera. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-40) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3ce; B2b(iii)).
Ekologi
Askbrunmal förekommer i olika marker med ask Fraxinus excelsior, som också är larvens värdväxt. Den föredrar öppna marker, framför allt med ask som står ensamma, i skogsbryn eller i mindre och glesa trädgrupper där solljuset når in under större delen av dagen. Däremot finner man den sällan i tätare bestånd med ask, eventuellt med andra träd inblandade. Fjärilen kläcks på eftersommaren och flyger någon månad före övervintringen. Den kan sedan åter träffas på i maj fram till mitten av juni nästa år. Larven lever under sommaren på bladen av ask, ofta sällskapligt i en spunnen väv såsom många andra spinnmalar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ask
· ask
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Yponomeutidae (spinnmalar), Släkte Zelleria, Art Zelleria hepariella Stainton, 1849 - askbrunmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A3ce; B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Askbrunmalen är utbredd Skåne till Gästrikland. Larven som är monofag på ask lever i ett kraftigt spinn under bladen, ofta socialt med flera larver i samma spinn. På längre sikt riskerar arten att försvinna på många håll om den pågående askskottsjukan fortsätter att expandera. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (120-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Under de kommande 10 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-40) %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet och negativ påverkan. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A3ce; B2b(iii)).
En brunaktig, smalvingad fjäril som kan förväxlas med en säckmal, men huvudet är täckt med utstående, benfärgade hårfjäll i en yvig kalufs. Den kan också tas för en styltmal, men dessa har antenner som är lika långa som framvingen; hos askbrunmal är antennerna bara två tredjedelar så långa som framvingen. Mellankroppen och framvingen är bruna i varierande nyans mellan olika individ. Nästan alltid syns en ljus längsstrimma ovanför vingvecket. Området längs framkanten och bakkanten invid vingbasen är mörkare än övriga delar av vingen. Hos honan förekommer ofta också små mörka fläckar i raka längsrader, vilket avslöjar släktskapet med andra spinnmalar, i varje fall finns oftast en svartaktig fläck strax utanför mitten och en sådan fläck ses också hos hanen ibland. Bakvingen är mycket mörk, hos nykläckta fjärilar nästan svartaktig. Vingspann 9,5-12 mm hos hanen, 13-14 mm hos honan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för askbrunmal

Länsvis förekomst och status för askbrunmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för askbrunmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Askbrunmal har hittats i de flesta landskap mellan Skåne och Gästrikland, men är inte vanlig. I första hand finns den i kustnära trakter och är ganska lokalt förekommande. Den tycks ha en ganska fluktuerande numerär mellan olika år, troligen främst beroende på vädret. Under senaste decenniet har den observerats på nya lokaler, vilket skulle kunna tyda på en långsam ökning av utbredningsområdet, men samtidigt kan arten gå tillbaka på vissa ställen på grund av askskottsjukan. I Danmark finns den över hela landet utom i ett par provinser på Jylland. I Norge har den påträffats i åtta provinser i söder. I Finland har den bara iakttagits på Åland och i den sydvästligaste delen av fastlandet. Utanför Norden är arten känd från Estland, Lettland och västra Europa men når Polen och Slovakien i öster, med disjunkta förekomster också i Rumänien och Grekland. Den är också funnen i Japan vilket tyder på en mycket större utbredning än den just nu kända.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Yponomeutidae - spinnmalar 
 • Underfamilj
  Yponomeutinae  
 • Släkte
  Zelleria  
 • Art
  Zelleria hepariellaStainton, 1849 - askbrunmal

Askbrunmal förekommer i olika marker med ask Fraxinus excelsior, som också är larvens värdväxt. Den föredrar öppna marker, framför allt med ask som står ensamma, i skogsbryn eller i mindre och glesa trädgrupper där solljuset når in under större delen av dagen. Däremot finner man den sällan i tätare bestånd med ask, eventuellt med andra träd inblandade. Fjärilen kläcks på eftersommaren och flyger någon månad före övervintringen. Den kan sedan åter träffas på i maj fram till mitten av juni nästa år. Larven lever under sommaren på bladen av ask, ofta sällskapligt i en spunnen väv såsom många andra spinnmalar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
På grund av askskottsjukan kan lokala förekomster slås ut på längre sikt. Annars finns inga andra kända hot.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
Man bör bevaka utvecklingen av askskottsjukan och följa hur den påverkar populationerna av askbrunmal. Bevakningen bör innefatta studier av andra arter som är monofagt bundna till ask.

Bengtsson, B. Å. 2011. Zelleria hepariella, askbrunmal s. 276. - I: Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna. Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Finsk rödlista 2010. [http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371161&lan=en]

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Yponomeutidae - spinnmalar 
 • Underfamilj
  Yponomeutinae  
 • Släkte
  Zelleria  
 • Art
  Zelleria hepariella, Stainton, 1849 - askbrunmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.