Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  purpurmossmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Bryotropha purpurella
Purpurmossmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet är på hjässan mörkbrunt, mellankropp och framvingar likaså. Hos nykläckta individer är framvingarna nästa svarta med ett svagt purpurskimmer. De uppåtböjda och ganska långa labialpalperna är iögonfallande ockragula med en mörk spets på det yttersta segmentet. Antennbasen har ett böjt borst, liksom hos de andra arterna i släktet Bryotropha, men det gulaktiga huvudet och de gula palperna tillsammans med de mycket mörkt bruna framvingarna skiljer purpurmossmal från de övriga mossmalarna. Vingspann 10-12,5 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för purpurmossmal Observationer i Sverige för purpurmossmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Purpurmossmal är nordlig i Sverige och finns i tio landskap och lappmarker i Norrland samt i nordvästra Svealand. Ett isolerat fynd i Kolmården i Östergötland kan eventuellt betraktas som en reliktförekomst. Arten är mycket lokal men kan finnas ganska rikligt vissa år på ett litet område. Den saknas i Danmark. I Norge är den bara påträffad på ett fåtal lokaler i södra och norra Oppdal samt i inre Sör-Tröndelag. Den är klassad som starkt hotad (EN) i Norge. I Finland har den rapporterats från större delen av landet men har ändå ansetts tillhöra kategorin sårbar (VU). I övrigt är purpurmossmal bara känd från Ryska Karelen, Lettland, nordvästra och östra Ryssland (i den europeiska delen väster om Uralbergen). Den är alltså även utanför Sverige en raritet. Sannolikt är den i viss mån förbisedd, men de svenska erfarenheterna visar att arten är mycket lokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Purpurmossmal är nordlig i Sverige och finns i tio landskap och lappmarker i Norrland samt i nordvästra Svealand. Ett isolerat fynd i Kolmården i Östergötland kan eventuellt betraktas som en reliktförekomst. Arten är mycket lokal men kan finnas ganska rikligt vissa år på ett litet område. Arten påträffas vanligen på ängsmark som betas eller slåttras, exempelvis på Alderängarna i Dalarna, vid Smedsgården på Alnön i Medelpad, Åträsk (väster om Piteå) och vid Kengisbruk i Norrbotten. Larven lever med största sannolikhet på en eller flera mossarter, men inga observationer är gjorda ännu. Med tanke på hur de flesta fyndlokalerna ser ut, bör igenväxning vara ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Purpurmossmal finns på platser vars gemensamma faktor inte lätt kan beskrivas. Den påträffas vanligen på ängsmark som betas eller slåttras, exempelvis på Alderängarna i Dalarna, vid Smedsgården på Alnön i Medelpad, Åträsk (väster om Piteå) och vid Kengisbruk i Norrbotten. Vid marmorbrottet i Kolmården är biotopen så variabel att inget säkert kan sägas om fyndlokalens karaktär. Fjärilen flyger i juni till en bit in i juli, mest på kvällen och natten. Larven lever med största sannolikhet på en eller flera mossarter, men inga observationer är gjorda ännu.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Bryotropha, Art Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839) - purpurmossmal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Purpurmossmal är nordlig i Sverige och finns i tio landskap och lappmarker i Norrland samt i nordvästra Svealand. Ett isolerat fynd i Kolmården i Östergötland kan eventuellt betraktas som en reliktförekomst. Arten är mycket lokal men kan finnas ganska rikligt vissa år på ett litet område. Arten påträffas vanligen på ängsmark som betas eller slåttras, exempelvis på Alderängarna i Dalarna, vid Smedsgården på Alnön i Medelpad, Åträsk (väster om Piteå) och vid Kengisbruk i Norrbotten. Larven lever med största sannolikhet på en eller flera mossarter, men inga observationer är gjorda ännu. Med tanke på hur de flesta fyndlokalerna ser ut, bör igenväxning vara ett hot. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Huvudet är på hjässan mörkbrunt, mellankropp och framvingar likaså. Hos nykläckta individer är framvingarna nästa svarta med ett svagt purpurskimmer. De uppåtböjda och ganska långa labialpalperna är iögonfallande ockragula med en mörk spets på det yttersta segmentet. Antennbasen har ett böjt borst, liksom hos de andra arterna i släktet Bryotropha, men det gulaktiga huvudet och de gula palperna tillsammans med de mycket mörkt bruna framvingarna skiljer purpurmossmal från de övriga mossmalarna. Vingspann 10-12,5 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för purpurmossmal

Länsvis förekomst och status för purpurmossmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för purpurmossmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Purpurmossmal är nordlig i Sverige och finns i tio landskap och lappmarker i Norrland samt i nordvästra Svealand. Ett isolerat fynd i Kolmården i Östergötland kan eventuellt betraktas som en reliktförekomst. Arten är mycket lokal men kan finnas ganska rikligt vissa år på ett litet område. Den saknas i Danmark. I Norge är den bara påträffad på ett fåtal lokaler i södra och norra Oppdal samt i inre Sör-Tröndelag. Den är klassad som starkt hotad (EN) i Norge. I Finland har den rapporterats från större delen av landet men har ändå ansetts tillhöra kategorin sårbar (VU). I övrigt är purpurmossmal bara känd från Ryska Karelen, Lettland, nordvästra och östra Ryssland (i den europeiska delen väster om Uralbergen). Den är alltså även utanför Sverige en raritet. Sannolikt är den i viss mån förbisedd, men de svenska erfarenheterna visar att arten är mycket lokal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Bryotropha  
 • Art
  Bryotropha purpurella(Zetterstedt, 1839) - purpurmossmal

Purpurmossmal finns på platser vars gemensamma faktor inte lätt kan beskrivas. Den påträffas vanligen på ängsmark som betas eller slåttras, exempelvis på Alderängarna i Dalarna, vid Smedsgården på Alnön i Medelpad, Åträsk (väster om Piteå) och vid Kengisbruk i Norrbotten. Vid marmorbrottet i Kolmården är biotopen så variabel att inget säkert kan sägas om fyndlokalens karaktär. Fjärilen flyger i juni till en bit in i juli, mest på kvällen och natten. Larven lever med största sannolikhet på en eller flera mossarter, men inga observationer är gjorda ännu.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Med tanke på hur de flesta fyndlokalerna ser ut, bör igenväxning vara ett hot, liksom exploatering av skilda slag.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Alla kända lokaler bör registreras på Artportalen så att dess utbredning i Sverige kan kartläggas. Biologin bör utredas så att den mossart eller de mossarter larven är beroende av blir kända. De lokaler som fortfarande visar sig innehålla purpurmossmal bör skötas, så att dess status som mossbevuxen, öppen ängsmark med enstaka skyddande buskage bibehålls.

Karsholt, O & Rutten, T 2005. The Genus Bryotropha Heinemann in the Western Palaearctic (Lepidoptera: Gelechiidae). - Tijdschrift voor Entomologie 148: 77-207, figs. 1-422.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Bryotropha  
 • Art
  Bryotropha purpurella, (Zetterstedt, 1839) - purpurmossmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2011. © ArtDatabanken