Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fältmalörtsrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Pelochrista infidana
Fältmalörtsrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska omisskännlig, gräsmottsliknande vecklare. Framvingens grundfärg är varierande ljust brun med mörkare bruna fält och fläckar mitt på vingen. Längs med framvingen går det smala, ljusa längsgående strimmor ut mot vingkanten. Bakvingarna är mörkt gråbruna Vingspannet är 15-26 mm och honan är mindre än hanen.
Utbredning
Länsvis förekomst för fältmalörtsrotvecklare Observationer i Sverige för fältmalörtsrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fältmalörtrotvecklaren är i Sverige endast känd från Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, och Bohuslän. Fynd från 2000-talet synes endast vara från Skåne och då främst från de östra och sydligaste delarna. I övrigt har arten en ganska vid utbredning i Europa men finns inte noterad från Storbritannien, Beneluxländerna, Medelhavsöarna eller de sydöstligaste länderna vid Grekland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Fältmalörtrotvecklare är knuten till sandmarker. Den är bara känd på ett tiotal isolerade lokaler som bedöms vara aktuella. Larven lever i roten av fältmalört (Artemisia campestris). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fältmalörtrotvecklaren lever på öppna, sandiga marker med en lågväxt vegetation och förekomst av dess värdväxt fältmalört Artemisia campestris. Den är funnen både på kalkrik sandstäpp och kalkfattiga strandnära sandmarker. Det finns inga återkommande fyndrapporter om att arten skulle vara funnen utanför sitt egentliga habitat vilket visar att den är mycket lokaltrogen och endast undantagsvis lämnar detta. Fjärilen flyger från slutet av juli genom augusti. Fältmalörtrotvecklaren har ett liknande beteende som ett gräsmott genom att flyga korta sträckor och ofta sätta sig på gräs- och örtstjälkar. Fältmalörtrotvecklarens larv lever endast på fältmalört på vilken den lever i roten i juni och juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Pelochrista, Art Pelochrista infidana (Hübner, 1824) - fältmalörtsrotvecklare Synonymer fältmalörtrotvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Fältmalörtrotvecklare är knuten till sandmarker. Den är bara känd på ett tiotal isolerade lokaler som bedöms vara aktuella. Larven lever i roten av fältmalört (Artemisia campestris). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ganska omisskännlig, gräsmottsliknande vecklare. Framvingens grundfärg är varierande ljust brun med mörkare bruna fält och fläckar mitt på vingen. Längs med framvingen går det smala, ljusa längsgående strimmor ut mot vingkanten. Bakvingarna är mörkt gråbruna Vingspannet är 15-26 mm och honan är mindre än hanen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fältmalörtsrotvecklare

Länsvis förekomst och status för fältmalörtsrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fältmalörtsrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fältmalörtrotvecklaren är i Sverige endast känd från Skåne, Blekinge, Halland, Gotland, och Bohuslän. Fynd från 2000-talet synes endast vara från Skåne och då främst från de östra och sydligaste delarna. I övrigt har arten en ganska vid utbredning i Europa men finns inte noterad från Storbritannien, Beneluxländerna, Medelhavsöarna eller de sydöstligaste länderna vid Grekland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pelochrista  
 • Art
  Pelochrista infidana(Hübner, 1824) - fältmalörtsrotvecklare
  Synonymer
  fältmalörtrotvecklare

Fältmalörtrotvecklaren lever på öppna, sandiga marker med en lågväxt vegetation och förekomst av dess värdväxt fältmalört Artemisia campestris. Den är funnen både på kalkrik sandstäpp och kalkfattiga strandnära sandmarker. Det finns inga återkommande fyndrapporter om att arten skulle vara funnen utanför sitt egentliga habitat vilket visar att den är mycket lokaltrogen och endast undantagsvis lämnar detta. Fjärilen flyger från slutet av juli genom augusti. Fältmalörtrotvecklaren har ett liknande beteende som ett gräsmott genom att flyga korta sträckor och ofta sätta sig på gräs- och örtstjälkar. Fältmalörtrotvecklarens larv lever endast på fältmalört på vilken den lever i roten i juni och juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Öppna, örtrika, sandiga marker, och i synnerhet sandstäpp, hör idag till de mest hotade svenska biotoperna. De har, i förhållande till landet som helhet, en mycket liten areal och missgynnas eller är starkt hotade av ett flertal olika faktorer. Hit hör igenplantering, särskilt av tall som planteras för att binda sanden och hindra sandflykt. Vidare upphörd hävd som bidrar till att konkurrenståliga högvuxna växter tränger undan den lägre floran, vilket gör marken igenvuxen och artfattig, samt minskad markstörning som missgynnar frösättningen av den hävdgynnade floran. Kvävenedfall och direkt gödsling bidrar till urlakning av kalkrika sandmarker samt som helhet att den kvävegynnade floran konkurrerar ut den lägre växtligheten. Även ett allt för intensivt bete kan missgynna arten eftersom den lågproduktiva marken kan bli helt nedbetad med följd att habitatet blir otjänligt för arten som saknar skydd samt växter som är lämpliga för äggläggning. Tidigare har flera sandiga stora områden varit använda som skjutfält, vilket varit mycket gynnsamt för floran som kunnat föryngras genom bränder och markstörningar. Avvecklingen av militära områden har tyvärr missgynnat ett stort antal sandmarksarter som gynnats av militära aktiviteter. På sandmarker finns även ett hårt exploateringstryck eftersom de ur samhällelig synpunkt och produktivt inom jordbruket inte fyller något större värde och därför är eftertraktade för bland annat bostadsbyggnation. Täktverksamhet har två olika följder. Dels kan en lokal fördärvas och arter utrotas genom att en täkt skapas. En täkt blir dock med tiden ofta en värdefull livsmiljö för många sandmarksarter och igenplantering eller efterbehandling av täkter som fått höga naturvärden kan förstöra livsmiljön för känsliga sandmarksarter i dessa.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Inventeringar och rapporteringar över artens idag kända förekomster. Arten kan påträffas genom ljusfångst men stöts oftast och lättast upp de ljusa timmarna under fjärilens flygtid. Extensiv beteshävd som håller ned vegetationen men ändå lämnar kvar en del gräs samt blommande växter. Markstörningar som gynnar frösättningen för konkurrenssvaga arter. Utökat skydd för de få återstående sandiga markerna. Övergivna täkter ska inte efterbehandlas, utan hållas öppna, hävdade och markstöras vid behov.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europé. A Distributional Checklist. Apollo Books.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. Frantisek Slamka, Bratislava.

Svensson, I. & Palmqvist, G. 1990. Förteckning över svenska fjärilnamn. Catalogus Lepidopterorum Suecicae. Naturhistoriska riksmuseet & Entomologiska föreningen i Stockholm.

Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Suecicae. Naturhistoriska riksmuseet & Entomologiska föreningen i Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. The Nordic Tortricidae. Entomologiska sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pelochrista  
 • Art
  Pelochrista infidana, (Hübner, 1824) - fältmalörtsrotvecklare
  Synonymer
  fältmalörtrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindeborg 2012.