Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kvadratmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Udea olivalis
Kvadratmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket karakteristisk art med brungrå framvinge. I diskfältet finns två vita fläckar varav den yttre av dessa är fyrkantig. Utanför den fyrkantiga fläcken finns ytterligare en diffus vit fläck vid den yttre vågiga tvärlinjen. Bakvingen är ljus med brun mittfläck och diffust avgränsad brun utkant. Vingspann är 21-27 mm. Arten finns avbildad i Palm, 1986, och Slampka, 2008.
Utbredning
Länsvis förekomst för kvadratmott Observationer i Sverige för kvadratmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en stor utbredning i landet, men med mycket lokala förekomster. Arten har också ett ganska märkligt utbredningsmönster med förekomster i de sydligaste landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Västergötland och är på senare år också funnen i Småland och på Öland. Den saknas i stora delar av Svealand men är påträffad i Värmland och Dalarna. I Norrland finns arten i Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och nordligast i Norrbotten. En överblick av kvadratmottets utbredning i övriga Norden ger följande. I Norge förekommer den främst i de inre delarna av södra Norge och i Finland har arten spridda förekomster från den södra delen till Österbotten. I Danmark förekommer den i hela landet utom i Västjylland. I Europa i övrigt finns arten utbredd till Medelhavet men saknas i sydost i Spanien och Portugal och på Medelhavsöarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Kvadratmottet förekommer i lundartade skogsmiljöer, spritt och mycket lokalt från Skåne upp till Dalarna vidare upp efter Norrlandskusten. Larven är polyfag på olika örter och buskar men arten tycks ha minskat under senare tid, sannolikt på grund av igenväxning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (140-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen flyger i juni-juli. Arten är mycket lokal i sitt uppträdande med stora luckor i utbredningen. Den påträffas i fuktiga mullrika lövskogar med gläntor där det finns flera alternativa värdväxter av örter som nässlor, Urtica sp, vallörter, Symphytum sp, syror, Rumex sp, humle, Humulus lupulus, och där det växer buskar som druvfläder, Sambucus racemosa, och skogstry, Lonicera xylosteum. Larven äter från bladkanten men kan också äta hål i bladen. Den unga larven övervintrar mellan sammanspunna blad.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· flädrar
· flädrar
· humle
· humle
· nässlor
· nässlor
· skräppor
· skräppor
· syskor
· syskor
· tryar
· tryar
· vallörter
· vallörter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Udea, Art Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775) - kvadratmott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Kvadratmottet förekommer i lundartade skogsmiljöer, spritt och mycket lokalt från Skåne upp till Dalarna vidare upp efter Norrlandskusten. Larven är polyfag på olika örter och buskar men arten tycks ha minskat under senare tid, sannolikt på grund av igenväxning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (140-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En mycket karakteristisk art med brungrå framvinge. I diskfältet finns två vita fläckar varav den yttre av dessa är fyrkantig. Utanför den fyrkantiga fläcken finns ytterligare en diffus vit fläck vid den yttre vågiga tvärlinjen. Bakvingen är ljus med brun mittfläck och diffust avgränsad brun utkant. Vingspann är 21-27 mm. Arten finns avbildad i Palm, 1986, och Slampka, 2008.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kvadratmott

Länsvis förekomst och status för kvadratmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kvadratmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en stor utbredning i landet, men med mycket lokala förekomster. Arten har också ett ganska märkligt utbredningsmönster med förekomster i de sydligaste landskapen Skåne, Blekinge, Halland, Västergötland och är på senare år också funnen i Småland och på Öland. Den saknas i stora delar av Svealand men är påträffad i Värmland och Dalarna. I Norrland finns arten i Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten och nordligast i Norrbotten. En överblick av kvadratmottets utbredning i övriga Norden ger följande. I Norge förekommer den främst i de inre delarna av södra Norge och i Finland har arten spridda förekomster från den södra delen till Österbotten. I Danmark förekommer den i hela landet utom i Västjylland. I Europa i övrigt finns arten utbredd till Medelhavet men saknas i sydost i Spanien och Portugal och på Medelhavsöarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Spilomelinae  
 • Släkte
  Udea  
 • Art
  Udea olivalis(Denis & Schiffermüller, 1775) - kvadratmott

Fjärilen flyger i juni-juli. Arten är mycket lokal i sitt uppträdande med stora luckor i utbredningen. Den påträffas i fuktiga mullrika lövskogar med gläntor där det finns flera alternativa värdväxter av örter som nässlor, Urtica sp, vallörter, Symphytum sp, syror, Rumex sp, humle, Humulus lupulus, och där det växer buskar som druvfläder, Sambucus racemosa, och skogstry, Lonicera xylosteum. Larven äter från bladkanten men kan också äta hål i bladen. Den unga larven övervintrar mellan sammanspunna blad.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· flädrar - Sambucus (Har betydelse)
· humle - Humulus lupulus (Har betydelse)
· nässlor - Urtica (Har betydelse)
· skräppor - Rumex (Har betydelse)
· syskor - Stachys (Har betydelse)
· tryar - Lonicera (Har betydelse)
· vallörter - Symphytum (Har betydelse)
Det främsta hotet är igenväxning på lokalerna. Även skogsbruksåtgärder som avverkning av lövskog och överförande till produktiv barrskog är negativt för kvadratmottet. Den fragmenterade utbredningen gör det svårt med återetablering om arten skulle försvinna från ett område.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Där alltför kraftig igenväxning skett bör röjningsinsatser sättas in för att bevara det örtrika fältskiktet. På lokaler där kvadratmottet förekommer bör hänsyn tas vid utformandet av stads- och skogsbruksplaner så att artens habitat bevaras.

Aarvik, L., Berggren, K. & Hansen, L. O. 2000. Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk Arbeidsgruppe Zoologisk Museum, Universitet i Oslo, Norsk Institut for Skogsforskning, Ås.

Goater, B. 1985. British Pyralid Moths. A Guide to their Identification. Harley Books.

Karsholt, O. & Stadel Nielsen.1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books, Stenstrup.

Kullberg, J., Albrecht,A., Kaila, L. & Varis.V. 2001. Checklist of Finnish lepidoptera- Suomen perhosten luettelo. Sahlbergia, 6: 45-190.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2003. Den nya nordiska floran. W & W, Stockholm.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Slamka, F. 2008. Pyraloidea of Europé (Lepidoptera). Volume 2. Crambinae & Schoenobiinae.

Svensson,I.1993. Fjärilkalender. Reproline, Stockholm.

Svensson, I., Elmquist, H. Gustafsson, B. Hellberg, H., Imby, L. & Palmqvist, G. 1994. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Naturhistoriska Riksmuseet & Entomologiska Föreningen. Stockholm

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Spilomelinae  
 • Släkte
  Udea  
 • Art
  Udea olivalis, (Denis & Schiffermüller, 1775) - kvadratmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist, 2012.