Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brunaktig frostmätare

Organismgrupp Fjärilar, Mätare Theria rupicapraria
Brunaktig frostmätare Fjärilar, Mätare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mätare hos vilken endast hanen har flygförmåga. Framvingarna är grå med mörkare vattring, speciellt i mellanfältet som också har mörkare grå kanter, vilka bildar två tvärlinjer. Den yttre tvärlinjen är utåt vitkantad. Mittfläcken är stor på framvingen och liten på den enfärgat ljusgrå bakvingen. Honan har endast små rudimentära vingstumpar som är spetsiga med ett mörkare grått tvärband. Vingspann hos hanen 28-30 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för brunaktig frostmätare Observationer i Sverige för brunaktig frostmätare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Brunaktig frostmätare är en utpräglat sydlig art som i Sverige bara förekommer lokalt i Skåne, sydligaste Halland och Blekinge. Ett fynd finns också från sydligaste Småland 1967 (lokalangivelse saknas). Från Skåne har arten varit känd sedan slutet av 1800-talet. Nordligast förekommer arten i Kullabygden och på Hallandsåsen i väster och i Kristianstadstrakten i Skåne. Under senare år har flest fynd rapporterats från dessa områden medan fynden i Sydskåne är färre. Sannolikt är arten genom sin tidiga flygperiod delvis förbisedd. I Blekinge påträffades arten före 1930-talet och senast under 1990-talet på Göhalvön. I Halland, Vindrarp, påträffades arten först 2010. Det är tänkbart att brunaktig frostmätare delvis dragit nytta av människans anläggande av häckar och passivt spridits med buskar i äggstadiet. Arten saknas i Norge och Finland. I Danmark är brunaktig frostmätare påträffad i Sydjylland, Östjylland, Fyn, Lolland, Falster, Mön, Bornholm och hela Själland. Nordligast är den funnen norr om Skanderborg, väster om Århus. Arten saknas i Storbritannien där istället syskonarten, Theria primaria, förekommer. Dessa två syskonarter har ungefär samma utbredning i Danmark. Brunaktig frostmätare är enbart utbredd i Europa från norra Medelhavsområdet till Nederländerna, Tyskland, Polen och Sydskandinavien i norr och västra Ryssland i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Brunaktig frostmätare är utbredd i Skåne-Blekinge på ett litet antal kända lokaler, samt tillfälligt påträffad i Småland (1967). Dess habitatkrav kolliderar med regler för miljöersättning med krav på buskröjning av bryn och odlingshinder, betesmark etc. Larven lever på slån och arten har mycket dålig spridningsförmåga då honan är vinglös. Antalet reproduktiva individer skattas till 3600 (1200-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8880-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (200-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Brunaktig frostmätare är knuten till solexponerade snår med främst slån, Prunus spinosa, men lever också av hagtornsarter Crataegus spp. Arten föredrar mer vindskyddade lägen och platser som genom omgivande topografi är något varmare nattetid. Den hör otvetydigt mer hemma i odlingslandskapet och saknas i mer sluten skogsmark även om där också finns solexponerade gläntor. Detta kan bero på att arten endast lyckats etablera livskraftiga och långlivade populationer i busksnår med en lång kontinuitet av oförändrade miljöförhållanden. Fjärilarna flyger i Skåne normalt under mars månad som en av de första fjärilsarterna som kläcker ur puppan. Ibland kan de kläcka redan i februari och mer normalt sträcker sig flygperioden in i april. Författaren har påträffat den så sent som första veckan i maj vid Kullaberg, en försenad vår. Honorna kryper upp till högre belägna delar av buskarna där de frigör sina doftämnen och parningen kommer till stånd. Hanarna håller sig normalt tätt intill de busksnår där de kläckt. Under kyliga kvällar blir flygningen kort och hanarna kan då ofta påträffas sittande i buskarna med hjälp av ljuset från en pannlampa. De lockas också till UV-ljusfällor. Äggen läggs enstaka eller i mindre grupper vid knoppar. Larvtillväxten sker fram till försommaren då förpuppningen sker i markytan.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hagtornar
· hagtornar
· slån
· slån
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Geometridae (mätare), Släkte Theria, Art Theria rupicapraria (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunaktig frostmätare Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Brunaktig frostmätare är utbredd i Skåne-Blekinge på ett litet antal kända lokaler, samt tillfälligt påträffad i Småland (1967). Dess habitatkrav kolliderar med regler för miljöersättning med krav på buskröjning av bryn och odlingshinder, betesmark etc. Larven lever på slån och arten har mycket dålig spridningsförmåga då honan är vinglös. Antalet reproduktiva individer skattas till 3600 (1200-5000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8880-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (200-800) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Livskraftig (LC).
En mätare hos vilken endast hanen har flygförmåga. Framvingarna är grå med mörkare vattring, speciellt i mellanfältet som också har mörkare grå kanter, vilka bildar två tvärlinjer. Den yttre tvärlinjen är utåt vitkantad. Mittfläcken är stor på framvingen och liten på den enfärgat ljusgrå bakvingen. Honan har endast små rudimentära vingstumpar som är spetsiga med ett mörkare grått tvärband. Vingspann hos hanen 28-30 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för brunaktig frostmätare

Länsvis förekomst och status för brunaktig frostmätare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för brunaktig frostmätare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Brunaktig frostmätare är en utpräglat sydlig art som i Sverige bara förekommer lokalt i Skåne, sydligaste Halland och Blekinge. Ett fynd finns också från sydligaste Småland 1967 (lokalangivelse saknas). Från Skåne har arten varit känd sedan slutet av 1800-talet. Nordligast förekommer arten i Kullabygden och på Hallandsåsen i väster och i Kristianstadstrakten i Skåne. Under senare år har flest fynd rapporterats från dessa områden medan fynden i Sydskåne är färre. Sannolikt är arten genom sin tidiga flygperiod delvis förbisedd. I Blekinge påträffades arten före 1930-talet och senast under 1990-talet på Göhalvön. I Halland, Vindrarp, påträffades arten först 2010. Det är tänkbart att brunaktig frostmätare delvis dragit nytta av människans anläggande av häckar och passivt spridits med buskar i äggstadiet. Arten saknas i Norge och Finland. I Danmark är brunaktig frostmätare påträffad i Sydjylland, Östjylland, Fyn, Lolland, Falster, Mön, Bornholm och hela Själland. Nordligast är den funnen norr om Skanderborg, väster om Århus. Arten saknas i Storbritannien där istället syskonarten, Theria primaria, förekommer. Dessa två syskonarter har ungefär samma utbredning i Danmark. Brunaktig frostmätare är enbart utbredd i Europa från norra Medelhavsområdet till Nederländerna, Tyskland, Polen och Sydskandinavien i norr och västra Ryssland i öster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Ennominae  
 • Tribus
  Theriini  
 • Släkte
  Theria  
 • Art
  Theria rupicapraria(Denis & Schiffermüller, 1775) - brunaktig frostmätare

Brunaktig frostmätare är knuten till solexponerade snår med främst slån, Prunus spinosa, men lever också av hagtornsarter Crataegus spp. Arten föredrar mer vindskyddade lägen och platser som genom omgivande topografi är något varmare nattetid. Den hör otvetydigt mer hemma i odlingslandskapet och saknas i mer sluten skogsmark även om där också finns solexponerade gläntor. Detta kan bero på att arten endast lyckats etablera livskraftiga och långlivade populationer i busksnår med en lång kontinuitet av oförändrade miljöförhållanden. Fjärilarna flyger i Skåne normalt under mars månad som en av de första fjärilsarterna som kläcker ur puppan. Ibland kan de kläcka redan i februari och mer normalt sträcker sig flygperioden in i april. Författaren har påträffat den så sent som första veckan i maj vid Kullaberg, en försenad vår. Honorna kryper upp till högre belägna delar av buskarna där de frigör sina doftämnen och parningen kommer till stånd. Hanarna håller sig normalt tätt intill de busksnår där de kläckt. Under kyliga kvällar blir flygningen kort och hanarna kan då ofta påträffas sittande i buskarna med hjälp av ljuset från en pannlampa. De lockas också till UV-ljusfällor. Äggen läggs enstaka eller i mindre grupper vid knoppar. Larvtillväxten sker fram till försommaren då förpuppningen sker i markytan.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hagtornar - Crataegus (Viktig)
· slån - Prunus spinosa (Viktig)
Arten hotas av de nya direktiven om hård buskröjning för att lantbrukare skall vara berättigade till att erhålla miljöersättning vid beteshävd. Arten hotas också av mer omfattande buskröjningar i bryn och på odlingshinder. Sannolikt kan arten också försvinna vid besprutning med insecticider på intilliggande odlingsmark. Genom att honan är vinglös sker spridning och återkolonisering av bortröjda och därefter föryngrade busksnår sannolikt mycket långsamt. Detta gör arten extra känslig i ett hårt utnyttjat odlingslandskap som det i Skåne, där arten har sin främsta förekomst i landet. Sannolikt är arten beroende av att en viss metapopulationsdynamik kan upprätthållas av kringflygande hanar som sprider generna över ett större område än ett enda isolerat snår av slån eller hagtorn.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Artens utbredning bör noga kartläggas. Även tidigare lokaler varifrån arten idag försvunnit bör rapporteras för att kunna sammanställa bättre underlag för vilka förändringar av miljön som missgynnar arten. Myndigheter och markägare bör informeras om betydelsen av att inte eliminera samtliga snår av slån och hagtorn på en plats vid ett och samma tillfälle.

Elmquist, H., Liljeberg, G., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2011. Sveriges fjärilar - en fälthandbok över samtliga dag- och nattfjärilar. Aprilina AB, Östermarie.

Lampa, S. 1885. Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera. Ent. Tidskr. 6(1-3): 1-137.

Nordström, F., Wahlgren, E. & Tullgren, A. 1935-41. Svenska fjärilar. Nordisk familjeboks förlag, Stockholm.

Norgaard, I. & Nielsen, P. S. 1988. Fund af storsommerfugle i Danmark 1961-86. Lepidopterologisk forening.

Palmqvist, G. 1979. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1978. Ent. Tidskr. 100: 85-89.

Skinner, B. 1984. Colour identification guide to moths of British Isles. Penguin Books Ltd, Harmondsworth.

Skou, P. 1984. Nordens målere. Danmarks dyreliv Bind 2. Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Geometroidea  
 • Familj
  Geometridae - mätare 
 • Underfamilj
  Ennominae  
 • Tribus
  Theriini  
 • Släkte
  Theria  
 • Art
  Theria rupicapraria, (Denis & Schiffermüller, 1775) - brunaktig frostmätare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 2011.