Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  streckbackfly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Agrochola lychnidis
Streckbackfly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor nattflyart med variabel grundfärg från ljust gulbrun till rödbrun eller ljusare till mörkare gråbrun. Även teckningens tydlighet varierar starkt och melanistiska individer är inte ovanliga. Den skiljer sig främst från de närbesläktade arterna genom sin smala njurfläck och att vingribborna ofta är svagt ljusare pudrade än övriga framvingen. Vingspann 34-44 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för streckbackfly Observationer i Sverige för streckbackfly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en stor utbredning i Mellaneuropa till och med Danmark och Skottland och är där lokalt en av de vanligare nattflyna under hösten. Förekomsten i södra hälften av Skåne befinner sig vid nordgränsen för artens klimatiska toleransnivå. Den minskade så starkt efter den svala sommaren 1987 att arten under en lång följd av år sannolikt var försvunnen som reproducerande art. Därför kom den att klassas som Nationellt utdöd i rödlistan 2010. Samma år upptäcktes dock starka förekomster inom en begränsad del av Österlen, mellan Tomelilla och Sjöbo. Från 1988 påträffades arten bara helt enstaka i Sydskåne där många automatiska UV-ljusfällor opererar under artens flygperiod. I detta område uppträdde den åter talrikt på flera platser 2011, medan tidigare fynd bedömdes som migranter. Att arten ibland uppträder som långdistansmigrerande understryks av ett fynd i Uppland, Uppsala 2001, då den anlände i en svärm av andra långväga migrerande arter vid ett extremt gynnsamt väder. Tidigare har arten även påträffats i södra Halland, Blekinge och på södra Öland 1977, sannolikt alla migranter eller möjligen någon gång med en kortvarig etablering. Fram till 1970 var arten bara känd från sydvästra Skåne och med enstaka fynd gjorda på Sandhammaren och i Österslöv. Under mitten och slutet av 1970-talet upptäcktes dock starka populationer i trakten runt Simrishamn, mellan Brantevik och Baskemölla samt vid Kullaberg. Arten är aldrig funnen i Norge men under senare år tillfälligt i Finland. I Danmark är arten påträffad i alla regioner men särskilt utbredd på öarna från Bornholm till Fyn och Sydjylland. Under slutet av 1880-talet var arten i Norden bara känd från Fyn och Falster, så det rör sig tveklöst om en expansionsart. Världsutbredningen omfattar Europa, västra Nordafrika och genom Turkiet och Mellanöstern och västra Sibirien till Kazakstan och norra Pakistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
Strecktecknat backfly har varit väletablerad på varma lokaler i SÖ Skåne, men försvann plötsligt i samband med klimatkatastrofen våren-sommaren 1987 från tidigare kända lokaler. Den har efter 2010 återfunnits på nya lokaler med starka populationer. Arten tillhör de vanligaste nattflyna i Mellaneuropa. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-34636) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (40-64) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Strecktecknat backfly är knuten till platser som under hösten har varma nätter. I Skåne innebär det att den åtminstone tidigare främst förekom i sydväst där den förhärskande vindriktningen delar med sig av havstemperaturen. I Österlen föredrar den klippiga eller steniga områden vid kusten, men inne i landet är det sannolikt det böljande landskapet som ställvis erbjuder högläntare, varmare platser. Larverna kan leva av ett stort antal ej besläktade växtarter och dessa är ingen begränsande faktor. Sannolikt byter larven värdväxt under tillväxten i likhet med flera närbesläktade arter. Flygperioden infaller sent under hösten från mitten av september till slutet av oktober. Fjärilarna är aktiva redan från mörkrets inbrott och är särskilt begivna på jäst frukt eller sav från lövträd. De lockas lätt till UV-ljus och kan på gynnsamma platser vara mycket talrika, närmast helt dominerande. Livsmiljön är främst ett öppet eller halvöppet landskap med spridda träd och buskar, men den förekommer även i brynzonen till lövskog och i gles skog på impediment. Den föredrar mull- och lerjordar och påträffas därför mer sällan längs Skånes sydkust där sandjord eller sand dominerar. I Brantevik förekom en mycket individrik population på kraftigt stenbemängd jord i en äldre äppelodling omgiven av häckar. Söder om Baskemölla fanns den på områden med ytlig berggrund och ställvis kala klippor med lokal översilning av markvatten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· egentliga växter
· egentliga växter
· fröväxter
· fröväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Noctuidae (nattflyn), Släkte Agrochola, Art Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775) - streckbackfly Synonymer strecktecknat backfly, Noctua lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775, Phalaena lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Strecktecknat backfly har varit väletablerad på varma lokaler i SÖ Skåne, men försvann plötsligt i samband med klimatkatastrofen våren-sommaren 1987 från tidigare kända lokaler. Den har efter 2010 återfunnits på nya lokaler med starka populationer. Arten tillhör de vanligaste nattflyna i Mellaneuropa. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-34636) km² och förekomstarean (AOO) till 50 (40-64) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
En medelstor nattflyart med variabel grundfärg från ljust gulbrun till rödbrun eller ljusare till mörkare gråbrun. Även teckningens tydlighet varierar starkt och melanistiska individer är inte ovanliga. Den skiljer sig främst från de närbesläktade arterna genom sin smala njurfläck och att vingribborna ofta är svagt ljusare pudrade än övriga framvingen. Vingspann 34-44 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för streckbackfly

Länsvis förekomst och status för streckbackfly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för streckbackfly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en stor utbredning i Mellaneuropa till och med Danmark och Skottland och är där lokalt en av de vanligare nattflyna under hösten. Förekomsten i södra hälften av Skåne befinner sig vid nordgränsen för artens klimatiska toleransnivå. Den minskade så starkt efter den svala sommaren 1987 att arten under en lång följd av år sannolikt var försvunnen som reproducerande art. Därför kom den att klassas som Nationellt utdöd i rödlistan 2010. Samma år upptäcktes dock starka förekomster inom en begränsad del av Österlen, mellan Tomelilla och Sjöbo. Från 1988 påträffades arten bara helt enstaka i Sydskåne där många automatiska UV-ljusfällor opererar under artens flygperiod. I detta område uppträdde den åter talrikt på flera platser 2011, medan tidigare fynd bedömdes som migranter. Att arten ibland uppträder som långdistansmigrerande understryks av ett fynd i Uppland, Uppsala 2001, då den anlände i en svärm av andra långväga migrerande arter vid ett extremt gynnsamt väder. Tidigare har arten även påträffats i södra Halland, Blekinge och på södra Öland 1977, sannolikt alla migranter eller möjligen någon gång med en kortvarig etablering. Fram till 1970 var arten bara känd från sydvästra Skåne och med enstaka fynd gjorda på Sandhammaren och i Österslöv. Under mitten och slutet av 1970-talet upptäcktes dock starka populationer i trakten runt Simrishamn, mellan Brantevik och Baskemölla samt vid Kullaberg. Arten är aldrig funnen i Norge men under senare år tillfälligt i Finland. I Danmark är arten påträffad i alla regioner men särskilt utbredd på öarna från Bornholm till Fyn och Sydjylland. Under slutet av 1880-talet var arten i Norden bara känd från Fyn och Falster, så det rör sig tveklöst om en expansionsart. Världsutbredningen omfattar Europa, västra Nordafrika och genom Turkiet och Mellanöstern och västra Sibirien till Kazakstan och norra Pakistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Xylenini  
 • Undertribus
  Xylenina  
 • Släkte
  Agrochola  
 • Art
  Agrochola lychnidis(Denis & Schiffermüller, 1775) - streckbackfly
  Synonymer
  strecktecknat backfly
  Noctua lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775
  Phalaena lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775

Strecktecknat backfly är knuten till platser som under hösten har varma nätter. I Skåne innebär det att den åtminstone tidigare främst förekom i sydväst där den förhärskande vindriktningen delar med sig av havstemperaturen. I Österlen föredrar den klippiga eller steniga områden vid kusten, men inne i landet är det sannolikt det böljande landskapet som ställvis erbjuder högläntare, varmare platser. Larverna kan leva av ett stort antal ej besläktade växtarter och dessa är ingen begränsande faktor. Sannolikt byter larven värdväxt under tillväxten i likhet med flera närbesläktade arter. Flygperioden infaller sent under hösten från mitten av september till slutet av oktober. Fjärilarna är aktiva redan från mörkrets inbrott och är särskilt begivna på jäst frukt eller sav från lövträd. De lockas lätt till UV-ljus och kan på gynnsamma platser vara mycket talrika, närmast helt dominerande. Livsmiljön är främst ett öppet eller halvöppet landskap med spridda träd och buskar, men den förekommer även i brynzonen till lövskog och i gles skog på impediment. Den föredrar mull- och lerjordar och påträffas därför mer sällan längs Skånes sydkust där sandjord eller sand dominerar. I Brantevik förekom en mycket individrik population på kraftigt stenbemängd jord i en äldre äppelodling omgiven av häckar. Söder om Baskemölla fanns den på områden med ytlig berggrund och ställvis kala klippor med lokal översilning av markvatten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· egentliga växter - Plantae (Viktig)
· fröväxter - Spermatophytae (Viktig)
Arten lever i Sverige vid sin nordgräns och variationer i klimatet är det enda aktuella hotet. I övrigt är den så vitt känt väl anpassad till dagens jordbrukslandskap och är längre söderut i Europa en allmän art.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Inga åtgärder är nödvändiga. Arten har återetablerat sig starkt och dess plats i rödlistan som nationellt utdöd är inte längre befogad. Sannolikt blir den betraktad som livskraftig vid nästa genomgång av rödlistade fjärilar.
Mats Lindeborg har bidragit med värdefull information inför författandet av artfaktabladet.

Douwes, P., Kaaber, S., Nordström, F., Opheim, M. & Sotavalta, O. 1969. De fennoskandiska och danska nattflynas utbredning. C.W.K. Gleerups förlag, Lund.

Lampa, S. 1885. Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands Macrolepidoptera. Ent. Tidskr. 6(1-3): 1-137.

Norgaard, I. & Nielsen, P. S. 1988. Fund af storsommerfugle i Danmark 1961-86. Lepidopterologisk forening.

Norgaard, I. 1998. Fund af storsommerfugle i Danmark 1987-1996. Lepidopterologisk forening.

Palmqvist, G. 2002. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2001. Ent. Tidskr. 123: 53-63.

Palmqvist, G. 2011. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2010. Ent. Tidskr. 132: 11-23.

Palmqvist, G. 2012. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2011. Ent. Tidskr. 133: 41-53.

Rákosy, L. 1997. Die Noctuiden Rumäniens. Land Oberösterreich, O. Ö. Landesmuseum. Linz.

Ronkay, L., Yela, J.L. & Hreblay, M. (V). 2001. Noctuidae Europaeae, vol. 5, Hadeninae II. Entomological press, Sorø.

Skinner, B. 1984. Colour identification guide to moths of British Isles. Penguin Books Ltd, Harmondsworth.

Skou, P. 1991. Nordens ugler. Danmarks dyreliv Bind 5. Apollo books, Stenstrup.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Xylenini  
 • Undertribus
  Xylenina  
 • Släkte
  Agrochola  
 • Art
  Agrochola lychnidis, (Denis & Schiffermüller, 1775) - streckbackfly
  Synonymer
  strecktecknat backfly
  Noctua lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775
  Phalaena lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Claes U. Eliasson 2010.