Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre vitblärefly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Hadena capsincola
Mindre vitblärefly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre vitblärefly Observationer i Sverige för mindre vitblärefly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Förväxlat nejlikfly förekommer i landets södra och mellersta delar upp till Ångermanland. Förekomsterna är rikligast i de östra delarna av landet och arten saknas i sydvästra Sverige. Fjärilen förekommer i öppna eller halvöppna friska till något fuktiga marker med framförallt rödblära som är larvens huvudsakliga värdväxt. Fjärilen är en ivrig blombesökare. Arten har minskat tydligt över stora delar av sitt svenska utbredningsområde, framförallt på grund av jordbrukets rationaliseringar, andra orsaker kan också finnas som samverkar med minskad tillgång till lämpliga livsmiljöer. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1920 (100-2500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)c(iii,iv)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· glimmar
· glimmar
· gökblomstersläktet
· gökblomstersläktet
· nejlikor
· nejlikor
· rödblära
· rödblära
· tjärblomster
· tjärblomster
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Noctuidae (nattflyn), Släkte Hadena, Art Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775) - mindre vitblärefly Synonymer förväxlat nejlikfly

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)c(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Förväxlat nejlikfly förekommer i landets södra och mellersta delar upp till Ångermanland. Förekomsterna är rikligast i de östra delarna av landet och arten saknas i sydvästra Sverige. Fjärilen förekommer i öppna eller halvöppna friska till något fuktiga marker med framförallt rödblära som är larvens huvudsakliga värdväxt. Fjärilen är en ivrig blombesökare. Arten har minskat tydligt över stora delar av sitt svenska utbredningsområde, framförallt på grund av jordbrukets rationaliseringar, andra orsaker kan också finnas som samverkar med minskad tillgång till lämpliga livsmiljöer. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1920 (100-2500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet lokaler eller subpopulationer och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)c(iii,iv)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre vitblärefly

Länsvis förekomst och status för mindre vitblärefly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre vitblärefly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Hadenini  
 • Släkte
  Hadena  
 • Art
  Hadena capsincola(Denis & Schiffermüller, 1775) - mindre vitblärefly
  Synonymer
  förväxlat nejlikfly

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· glimmar - Silene (Viktig)
· gökblomstersläktet - Lychnis (Viktig)
· nejlikor - Dianthus (Viktig)
· rödblära - Silene dioica (Viktig)
· tjärblomster - Viscaria vulgaris (Viktig)


Påverkan
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Hadenini  
 • Släkte
  Hadena  
 • Art
  Hadena capsincola, (Denis & Schiffermüller, 1775) - mindre vitblärefly
  Synonymer
  förväxlat nejlikfly
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.