Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårnervmossa

Organismgrupp Mossor Campylopus introflexus
Hårnervmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 6 cm höga, gråaktigt olivgröna till gulgröna tuvor. Stammen har en filt av rhizoider. Bladen är från en oval bas utdragna i en lång, färglös spets. I torrt tillstånd är själva hårudden tillbakaböjd i en rät vinkel. Nerven är utlöpande, mycket bred, täcker 1/3-2/3 av bladets bas och har i tvärsnitt tydliga utstående ribbor på undersidan. Bladcellerna är i den övre delen av bladet oregelbundet rombiska. Kapslar är vanliga. De är till formen elliptiska och asymmetriska och som torra något fårade. Kapselskaftet är 0,7-1,2 cm långt, starkt krökt och gult. Sporerna är 10-14 µm i diameter och mognar på sommaren. Specialiserad vegetativ förökning förekommer i form av avbrutna blad- och skottspetsar.
Hårnervmossa kan påminna om hårbjörnmossa Polytrichum piliferum, men den senare har även som torr helt rak hårudd och den har stora, kantiga kapslar. De andra nordiska nervmossorna med färglös bladspets har betydligt kortare och som torra rakare håruddar.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårnervmossa Observationer i Sverige för hårnervmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är ursprunglig på södra halvklotet och den är en sentida invandrare i Europa. Den upptäcktes i Danmark 1968, i Sverige 1976 och i Norge 1978. Den är numera allmän på svenska västkusten, med avtagande frekvens inåt landet. Arten är allmän även i Danmark och ännu så länge mindre allmän i Norge. Sedan 2000-talet finns den även på Island. Den är även uppgiven från Färöarna. Utbredningen i övriga Europa inkluderar stora delar av Västeuropa och delar av Centraleuropa. Arten har även uppgivits från Australien, Nya Zeeland, Antarktis samt Nord- och Sydamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Hårnervmossa växer på torr, naken, gärna störd jord - ofta på hyggen, brandfält, torvtäkter, vägkanter eller på hällmarker som skadats. Den är kalkskyende och själva substratet är ofta humusrikt. Mer sällan påträffas den på sand, murken ved eller andra växtrester. Arten växer ofta tillsammans med brännmossa Ceratodon purpureus, nickmossa Pohlia nutans och skogsbjörnmossa Polytrichastrum formosum.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Leucobryaceae, Släkte Campylopus (nervmossor), Art Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. - hårnervmossa Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Arten bildar upp till 6 cm höga, gråaktigt olivgröna till gulgröna tuvor. Stammen har en filt av rhizoider. Bladen är från en oval bas utdragna i en lång, färglös spets. I torrt tillstånd är själva hårudden tillbakaböjd i en rät vinkel. Nerven är utlöpande, mycket bred, täcker 1/3-2/3 av bladets bas och har i tvärsnitt tydliga utstående ribbor på undersidan. Bladcellerna är i den övre delen av bladet oregelbundet rombiska. Kapslar är vanliga. De är till formen elliptiska och asymmetriska och som torra något fårade. Kapselskaftet är 0,7-1,2 cm långt, starkt krökt och gult. Sporerna är 10-14 µm i diameter och mognar på sommaren. Specialiserad vegetativ förökning förekommer i form av avbrutna blad- och skottspetsar.
Hårnervmossa kan påminna om hårbjörnmossa Polytrichum piliferum, men den senare har även som torr helt rak hårudd och den har stora, kantiga kapslar. De andra nordiska nervmossorna med färglös bladspets har betydligt kortare och som torra rakare håruddar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårnervmossa

Länsvis förekomst och status för hårnervmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårnervmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är ursprunglig på södra halvklotet och den är en sentida invandrare i Europa. Den upptäcktes i Danmark 1968, i Sverige 1976 och i Norge 1978. Den är numera allmän på svenska västkusten, med avtagande frekvens inåt landet. Arten är allmän även i Danmark och ännu så länge mindre allmän i Norge. Sedan 2000-talet finns den även på Island. Den är även uppgiven från Färöarna. Utbredningen i övriga Europa inkluderar stora delar av Västeuropa och delar av Centraleuropa. Arten har även uppgivits från Australien, Nya Zeeland, Antarktis samt Nord- och Sydamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Campylopus - nervmossor 
 • Art
  Campylopus introflexus(Hedw.) Brid. - hårnervmossa

Hårnervmossa växer på torr, naken, gärna störd jord - ofta på hyggen, brandfält, torvtäkter, vägkanter eller på hällmarker som skadats. Den är kalkskyende och själva substratet är ofta humusrikt. Mer sällan påträffas den på sand, murken ved eller andra växtrester. Arten växer ofta tillsammans med brännmossa Ceratodon purpureus, nickmossa Pohlia nutans och skogsbjörnmossa Polytrichastrum formosum.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Etymologi: introflexus = inåtböjd; intro- (lat.) = inåt; flexus = böjd; perfekt particip av flectere (lat.) = böja.
Uttal: [Kampýlopus introfléxus]

KEY FACTS Heath Star Moss. Shoots up to 6 cm long, forming greyish, olive-green or yellowish-green, tomentose tufts. Hyaline point long, perpendicularly recurved when dry. Nerve very stout, excurrent. Capsules common. Seta 0.7-1.2 cm, yellow, downward-curving. Spores 10-14 µm, mature in summer. Vegetative propagation by deciduous leaves and leaf tips. - A calcifuge species growing on dry, bare, often humus-rich soil, e.g. on clear-cuts, fire sites, peat cuttings, along roadsides or on disturbed flatrocks. Also found rarely on sand or decaying wood. Recent immigrant to the Nordic countries, discovered in Denmark in 1968, Sweden in 1976, Norway in 1978 and Iceland around 2000. Now common on the Swedish west coast.

Hallingbäck, T. 2006. Campylopus introflexus hårnervmossa s. 380-381. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Leucobryaceae  
 • Släkte
  Campylopus - nervmossor 
 • Art
  Campylopus introflexus, (Hedw.) Brid. - hårnervmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2006