Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  strävbukig trådormstjärna

Organismgrupp Tagghudingar, Ormstjärnor Acrocnida brachiata
Strävbukig trådormstjärna Tagghudingar, Ormstjärnor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mindre vanlig art som kan förväxlas med fjällig trådormstjärna.
Skivan är upp till 15 mm i diameter, normalt mindre i svenska vatten. Skivan är blåaktig till brungrå och täckt med plåtar på både översidan och undersidan. På skivans kanter överlappar plåtar med olika tjocklek, vilket ger ett något taggigt utseende, och undersidan är knottrig på grund av plåtarnas utseende. Ofta, men inte alltid, har skivan djupare insnitt både vid armbaserna och mellan armarna. Radialsköldarna är tydliga, längre än breda och har rundade kanter. De har något uppåtböjd ytterkant och är ofta tydligt åtskilda samt omges av mindre plåtar. Armarna är mycket långa, uppemot 20 cm, samt smala och mycket böjliga. Korta och koniska armtaggar sitter i grupper om 8-10 på varje armsegment. I närheten av skivan finns det två fotpapiller vid varje ambulakralpor, längre ut finns bara en fotpapill, och i armarnas yttre delar saknas fotpapiller helt. På spetsen av varje käke sitter ett par infradentalpapiller, och på sidorna av varje käke finns två munpapiller.
Arten kan förväxlas med fjällig trådormstjärna Amphiura chiajei, men det finns skillnader i t.ex. radialsköldarnas form, armlängden, antalet armtaggar och taggigheten på skivans plåtar.
Utbredning
Länsvis förekomst för strävbukig trådormstjärna Observationer i Sverige för strävbukig trådormstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Strävbukig trådormstjärna förekommer i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, runt Brittiska öarna, Irland och Bretagne samt söderut till Medelhavet.
Den tycks inte förekomma där medelsaliniteten understiger 32‰. Arten är inte rapporterad från Norge. Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd, men p g a artens djupgrävande levnadssätt är det tänkbart att den är förbisedd. Vissa eftersök har gjorts, bl a i Gullmarsfjorden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Acrocnida brachiata är en medelstor ormstjärna med mycket långa slanka armar. Arten lever nedgrävd i sandiga mjukbottnar och är känd från mellan 0 och 40 meter djup. På den svenska västkusten påträffas den dock endast på djup under 20 m där vatten är tillräckligt salt. Arten har en sydlig utbredning, och utbredningen i våra vatten är utmed dess nordgräns. Närmast är arten känd från Nordsjön och Brittiska öarna. Den är ej rapporterad från Norge. Arten är dåligt känd, och endast ett fåtal fynd från svenska vatten föreligger - från norra Kattegatt och utanför Gullmaren - trots att arten eftersökts. Arten är såvitt är känt inte påträffad i Kosterområdet. Artens grävande levnadssätt medför dock att den kan vara förbisedd. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Strävbukig trådormstjärna lever på relativt grunt vatten ned till 40 meters djup. Arten finns i fin, slamblandad sand och håller sig nedgrävd till ca 15 cm under sedimentytan. Några av armarna sträcks upp från sedimentytan, så att djuret kan fånga partiklar som svävar i vattnet. Jämfört med de båda vanliga svenska mjukbottenlevande arterna i släktet Amphiura, dvs. fjällig trådormstjärna A. chiajei och slätbukig trådormstjärna A. filiformis, lever denna art i mjukbottnar som innehåller mer sand och därmed är fastare. Den finns i samma typ av bottnar som hjärtsjöborre Echinocardium cordatum och kamsjöstjärna Astropecten irregularis. Den pelagiska larven övergår till ett bottenlevande stadium när armarna kan anas. Det finns en del andra djur som utnyttjar ormstjärnans gångsystem, bl.a. hoppkräftan Presynaptiphilus acrocnidae (i Storbritannien), musslan Mysella bidentata och havsborstmasken Malmgrenia andreapolis. Arten är bioluminiscent, dvs. den har förmåga att producera synligt ljus.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Ophiuroidea (ormstjärnor), Ordning Ophiurida, Familj Amphiuridae (trådormstjärnor), Släkte Acrocnida, Art Acrocnida brachiata (Montagu, 1804) - strävbukig trådormstjärna Synonymer Amphiura brachiata (Montagu, 1804), Asterias brachiata Montagu, 1804

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Acrocnida brachiata är en medelstor ormstjärna med mycket långa slanka armar. Arten lever nedgrävd i sandiga mjukbottnar och är känd från mellan 0 och 40 meter djup. På den svenska västkusten påträffas den dock endast på djup under 20 m där vatten är tillräckligt salt. Arten har en sydlig utbredning, och utbredningen i våra vatten är utmed dess nordgräns. Närmast är arten känd från Nordsjön och Brittiska öarna. Den är ej rapporterad från Norge. Arten är dåligt känd, och endast ett fåtal fynd från svenska vatten föreligger - från norra Kattegatt och utanför Gullmaren - trots att arten eftersökts. Arten är såvitt är känt inte påträffad i Kosterområdet. Artens grävande levnadssätt medför dock att den kan vara förbisedd. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En mindre vanlig art som kan förväxlas med fjällig trådormstjärna.
Skivan är upp till 15 mm i diameter, normalt mindre i svenska vatten. Skivan är blåaktig till brungrå och täckt med plåtar på både översidan och undersidan. På skivans kanter överlappar plåtar med olika tjocklek, vilket ger ett något taggigt utseende, och undersidan är knottrig på grund av plåtarnas utseende. Ofta, men inte alltid, har skivan djupare insnitt både vid armbaserna och mellan armarna. Radialsköldarna är tydliga, längre än breda och har rundade kanter. De har något uppåtböjd ytterkant och är ofta tydligt åtskilda samt omges av mindre plåtar. Armarna är mycket långa, uppemot 20 cm, samt smala och mycket böjliga. Korta och koniska armtaggar sitter i grupper om 8-10 på varje armsegment. I närheten av skivan finns det två fotpapiller vid varje ambulakralpor, längre ut finns bara en fotpapill, och i armarnas yttre delar saknas fotpapiller helt. På spetsen av varje käke sitter ett par infradentalpapiller, och på sidorna av varje käke finns två munpapiller.
Arten kan förväxlas med fjällig trådormstjärna Amphiura chiajei, men det finns skillnader i t.ex. radialsköldarnas form, armlängden, antalet armtaggar och taggigheten på skivans plåtar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för strävbukig trådormstjärna

Länsvis förekomst och status för strävbukig trådormstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för strävbukig trådormstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Strävbukig trådormstjärna förekommer i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön, runt Brittiska öarna, Irland och Bretagne samt söderut till Medelhavet.
Den tycks inte förekomma där medelsaliniteten understiger 32‰. Arten är inte rapporterad från Norge. Från svenska vatten föreligger endast ett fåtal fynd, men p g a artens djupgrävande levnadssätt är det tänkbart att den är förbisedd. Vissa eftersök har gjorts, bl a i Gullmarsfjorden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Ophiuroidea - ormstjärnor 
 • Ordning
  Ophiurida  
 • Underordning
  Ophiurina  
 • Familj
  Amphiuridae - trådormstjärnor 
 • Släkte
  Acrocnida  
 • Art
  Acrocnida brachiata(Montagu, 1804) - strävbukig trådormstjärna
  Synonymer
  Amphiura brachiata (Montagu, 1804)
  Asterias brachiata Montagu, 1804

Strävbukig trådormstjärna lever på relativt grunt vatten ned till 40 meters djup. Arten finns i fin, slamblandad sand och håller sig nedgrävd till ca 15 cm under sedimentytan. Några av armarna sträcks upp från sedimentytan, så att djuret kan fånga partiklar som svävar i vattnet. Jämfört med de båda vanliga svenska mjukbottenlevande arterna i släktet Amphiura, dvs. fjällig trådormstjärna A. chiajei och slätbukig trådormstjärna A. filiformis, lever denna art i mjukbottnar som innehåller mer sand och därmed är fastare. Den finns i samma typ av bottnar som hjärtsjöborre Echinocardium cordatum och kamsjöstjärna Astropecten irregularis. Den pelagiska larven övergår till ett bottenlevande stadium när armarna kan anas. Det finns en del andra djur som utnyttjar ormstjärnans gångsystem, bl.a. hoppkräftan Presynaptiphilus acrocnidae (i Storbritannien), musslan Mysella bidentata och havsborstmasken Malmgrenia andreapolis. Arten är bioluminiscent, dvs. den har förmåga att producera synligt ljus.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Artens habitat är utsatt för kraftig sedimentation till följd av övergödning, trålning och muddring.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras. I övrigt är det svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.
Namngivning: Acrocnida brachiata (Montagu, 1804). Originalbeskrivning: Asterias brachiata. Transactions of the Linnean Society of London, VII: 84. År 1926 överfördes arten av Torsten Gislén till släktet Acrocnida, som tidvis betraktats som ett undersläkte till Amphiura.
Etymologi: brachiatus = armförsedd; brachium (lat.), brachion (gr.) = överarm; suffixet -atus (lat.).
Uttal: [Akroknída brakiáta]

Gislén, T. 1926. On the generic types of the Ophiurid genus Ophiocentrus Ljungman (Amphiocnida Verrill).

Göteborgs VetenskSamh. Handl. 30 (6):1–16. Hansson, H.G. 1998. Sydskandinaviska marina flercelliga evertebrater. Utgåva 2. Länsstyrelsen Västra Götaland, 1998:4 Mortensen, T. 1927. Handbook of the Echinoderms of the British Isles. Clarendon Press, Oxford.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tagghudingar-svalgsträngsdjur. Echinodermata-Hemichordata. 2013. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Ophiuroidea - ormstjärnor 
 • Ordning
  Ophiurida  
 • Underordning
  Ophiurina  
 • Familj
  Amphiuridae - trådormstjärnor 
 • Släkte
  Acrocnida  
 • Art
  Acrocnida brachiata, (Montagu, 1804) - strävbukig trådormstjärna
  Synonymer
  Amphiura brachiata (Montagu, 1804)
  Asterias brachiata Montagu, 1804
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).