Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Virgularia tuberculata

Organismgrupp Koralldjur Virgularia tuberculata
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Virgularia tuberculata tillhör ordningen sjöpennor och är således kolonibildande. Färgen på kolonin är gulvit, med något ljusare, halvgenomskinliga polyper. Kolonin är uppbyggd av en s.k. primärpolyp som bildar en lång och styv stam, som de tentakelförsedda, egentliga polyperna sitter på. Stammen, som kan bli upp till 50 cm lång, är mycket tunn och har en inre hornstav som är rundad i tvärsnitt och huvudsakligen består av hornämnet pennatulin. I den översta delen av stammen sticker denna hornstav ut naken ett kort stycke. Den nedre delen av stammen sitter nedstucken i botten, och saknar polyper. Längst ned på stammen finns en muskulös förtjockning som ytterligare förankrar kolonin i botten. De små egentliga polyperna sitter på förtjockningar på stammen. Dessa förtjockningar, som kallas polypbärare, sitter i två motsatta längsgående rader på stammen. Nära botten sitter polypbärarna mitt emot varandra, längre upp på stammen sitter de växelvis alternerande. På varje polypbärare sitter 3-4 (ibland upp till 6) polyper i en horisontell rad, ställd på tvären mot stammens längdriktning. Polyperna har 8 tentakler som är kamlikt försedda med små korta sidogrenar. Polyperna sitter i polypbägare som har 8 vårtlika tänder längs randen, och 8 svaga, längsgående ribbor på utsidan.
Arten kan förväxlas med den betydligt allmännare mindre (liten) sjöpennan, Virgularia mirabilis. V. tuberculata är dock spensligare än V. mirabilis och blekare till färgen. Den senare har en mer gulorange ton. Att V. tuberculata ser slankare ut beror på att det bara är 3-6 polyper per grupp på polypbärarna, jämfört med upp till 16 polyper hos V. mirabilis. Vidare saknar polypbägarna hos V. mirabilis tänder och är släta.
Sjöpennorna är nära släkt med hornkoraller. Det finns sju arter av sjöpennor i svenska vatten, vilka alla lever på mjuka bottnar.
Utbredning
Länsvis förekomst för Virgularia tuberculata Observationer i Sverige för Virgularia tuberculata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har sparsam förekomst i hela Atlanten på djupare bottnar under 35-40 m ned till 1000 meter. Den finns längs hela den europeiska atlantkusten, upp till Spetsbergen och Östgrönland. Arten har som sydligast rapporterats från Namibia. I svenska vatten har den tidigare påträffats sporadiskt på mjuka dybottnar från Kosterområdet ned till Gullmarsfjorden. Under 2000-talet har den enbart påträffats i det djupa och kuperade Brattenområdet utanför Smögen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Virgularia tuberculata lever på mjukbottnar under 35-40 meters djup. Den är ovanligare än sin släkting V. mirabilis och lever djupare än den. I svenska vatten är arten känd genom sporadiska fynd från Kosterområdet ned till Gullmarsfjorden. Den har dock såvitt är känt inte påträffats i Kosterområdet sedan 1970-talet, och tycks ha försvunnit helt från Gullmarsfjorden. I dag påträffas arten endast i det sk Brattenområdet väster om Väderöarna. I vårt närområde förekommer arten längs hela norska kusten upp till Spetsbergen. Eftersom dess huvudsakliga utbredning är arktisk torde den globala uppvärmningen utgöra ett hot mot arten. Påverkas sannolikt även negativt av den omfattande bottentrålningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (100-400) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (16-300) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Virgularia tuberculata har sexuell fortplantning. Arten är skildkönad, men alla individer i en koloni har samma kön. Ägg och spermier bildas i basen i vissa fertila polyper. Frisläppandet av könsprodukter i vattnet är troligen synkroniserat mellan olika kolonier och i likhet med andra arter av sjöpennor är detta kopplat till månens faser och tidvatten, vid perioder med kraftigare vattenström. Troligen har arten ett frisimmande första larvstadium.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Pennatulacea (sjöpennor), Familj Virgulariidae, Släkte Virgularia, Art Virgularia tuberculata Marshall, 1883 Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Virgularia tuberculata lever på mjukbottnar under 35-40 meters djup. Den är ovanligare än sin släkting V. mirabilis och lever djupare än den. I svenska vatten är arten känd genom sporadiska fynd från Kosterområdet ned till Gullmarsfjorden. Den har dock såvitt är känt inte påträffats i Kosterområdet sedan 1970-talet, och tycks ha försvunnit helt från Gullmarsfjorden. I dag påträffas arten endast i det sk Brattenområdet väster om Väderöarna. I vårt närområde förekommer arten längs hela norska kusten upp till Spetsbergen. Eftersom dess huvudsakliga utbredning är arktisk torde den globala uppvärmningen utgöra ett hot mot arten. Påverkas sannolikt även negativt av den omfattande bottentrålningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-2). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (100-400) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (16-300) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Virgularia tuberculata tillhör ordningen sjöpennor och är således kolonibildande. Färgen på kolonin är gulvit, med något ljusare, halvgenomskinliga polyper. Kolonin är uppbyggd av en s.k. primärpolyp som bildar en lång och styv stam, som de tentakelförsedda, egentliga polyperna sitter på. Stammen, som kan bli upp till 50 cm lång, är mycket tunn och har en inre hornstav som är rundad i tvärsnitt och huvudsakligen består av hornämnet pennatulin. I den översta delen av stammen sticker denna hornstav ut naken ett kort stycke. Den nedre delen av stammen sitter nedstucken i botten, och saknar polyper. Längst ned på stammen finns en muskulös förtjockning som ytterligare förankrar kolonin i botten. De små egentliga polyperna sitter på förtjockningar på stammen. Dessa förtjockningar, som kallas polypbärare, sitter i två motsatta längsgående rader på stammen. Nära botten sitter polypbärarna mitt emot varandra, längre upp på stammen sitter de växelvis alternerande. På varje polypbärare sitter 3-4 (ibland upp till 6) polyper i en horisontell rad, ställd på tvären mot stammens längdriktning. Polyperna har 8 tentakler som är kamlikt försedda med små korta sidogrenar. Polyperna sitter i polypbägare som har 8 vårtlika tänder längs randen, och 8 svaga, längsgående ribbor på utsidan.
Arten kan förväxlas med den betydligt allmännare mindre (liten) sjöpennan, Virgularia mirabilis. V. tuberculata är dock spensligare än V. mirabilis och blekare till färgen. Den senare har en mer gulorange ton. Att V. tuberculata ser slankare ut beror på att det bara är 3-6 polyper per grupp på polypbärarna, jämfört med upp till 16 polyper hos V. mirabilis. Vidare saknar polypbägarna hos V. mirabilis tänder och är släta.
Sjöpennorna är nära släkt med hornkoraller. Det finns sju arter av sjöpennor i svenska vatten, vilka alla lever på mjuka bottnar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Virgularia tuberculata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Virgularia tuberculata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har sparsam förekomst i hela Atlanten på djupare bottnar under 35-40 m ned till 1000 meter. Den finns längs hela den europeiska atlantkusten, upp till Spetsbergen och Östgrönland. Arten har som sydligast rapporterats från Namibia. I svenska vatten har den tidigare påträffats sporadiskt på mjuka dybottnar från Kosterområdet ned till Gullmarsfjorden. Under 2000-talet har den enbart påträffats i det djupa och kuperade Brattenområdet utanför Smögen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Octocorallia  
 • Ordning
  Pennatulacea - sjöpennor 
 • Familj
  Virgulariidae  
 • Släkte
  Virgularia  
 • Art
  Virgularia tuberculataMarshall, 1883

Virgularia tuberculata har sexuell fortplantning. Arten är skildkönad, men alla individer i en koloni har samma kön. Ägg och spermier bildas i basen i vissa fertila polyper. Frisläppandet av könsprodukter i vattnet är troligen synkroniserat mellan olika kolonier och i likhet med andra arter av sjöpennor är detta kopplat till månens faser och tidvatten, vid perioder med kraftigare vattenström. Troligen har arten ett frisimmande första larvstadium.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Arten påverkas sannolikt negativt av den omfattande bottentrålningen.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
En ökad kunskap om artens utbredning och status i svenska vatten behövs. Trålfria skyddade områden skulle kunna fungera som refugier för arten
Etymologi. Virgularia, lat. ”litet skott el. liten knopp”; tuberculata, lat. ”den vårtförsedda”, vilket syftar på de vårtlika tänderna på bägarens kant.

Carlgren, O. 1945. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Moen, F.E. & Svensen, E. 2014. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 6:e upplagan. KOM forlag.

Williams, G.C., van der Land, J. (2001). Octocorallia - Pennatulacea. in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels 50: pp. 105-106.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Octocorallia  
 • Ordning
  Pennatulacea - sjöpennor 
 • Familj
  Virgulariidae  
 • Släkte
  Virgularia  
 • Art
  Virgularia tuberculata, Marshall, 1883
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.