Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Isozoanthus sulcatus

Organismgrupp Koralldjur Isozoanthus sulcatus
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kolonibildande havsanemon som bildar överdrag på klippor med många spridda små, mörka polyper som sticker upp från kolonins basala gemensamma vävnad, vilken oftast är täckt med sediment eller fin sand så att endast polyperna är synliga. Det kan liknas vid att klippan att ser ut att vara beströdd med pepparkorn. Färgen på polyperna är chokladbrun med en olivgrön skiftning. Tentaklerna är blekare bruna. Färgen kommer från
endosymbiotiska fotosyntetiserande gisseldjur, så kallade zooxantheller, som lever inne i anemonens vävnad. Dessa är synliga i mikroskop som små runda bruna celler. Ibland kan man även se tentakler med en svag gråaktig silverglans beroende på mycket små sandkorn som inkorporerats i kroppsvävnaden. Polyperna blir i utsträckt tillstånd 10 mm höga och drygt 2 mm breda. Sammandragna blir de ca 5 mm höga. Varje polyp har upp till 30 (oftast 20-24) korta, knubbiga tentakler arrangerade i två koncentriska cirklar med lika många tentakler i varje cirkel. Tentaklerna i den innersta cirkeln är 15-25% längre än de i den yttersta cirkeln, samt av en längd på ca 1 mm, vilket ger polypen ett totalt tentakelspann på ca 5 mm. På kroppskolumnens övre del finns längsgående ribbor motsvarande halva antalet tentakler. Dessa ribbor syns tydligast när polypen är sammandragen. Den gemensamma basala vävnaden bildar ett tunt oregelbundet band eller ett rutformigt nätverk av strängar på underlaget. Kolonierna kan täcka upp till ca 30 cm2, med tätheter på 4-17 polyper per cm2.
Utbredning
Länsvis förekomst för Isozoanthus sulcatus Observationer i Sverige för Isozoanthus sulcatus
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den globala utbredningen är i östra Nordatlanten från Biscayabukten i Frankrike, Brittiska öarna och Nordsjön upp till sydvästra Norge. Sedan 2005 har arten påträffats och fotograferats av dykare i svenska vatten vid ett flertal gånger, från Gullmars-området till Väderöarna. Det är troligt att I. sulcatus gynnats av klimatförändringen med ökade vattentemperaturer och är en inflyttad art i Sverige.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Arten var vid förra rödlistningen inte känd från svenska vatten, utan var närmast rapporterad från Vestfold och Limfjorden. Artens kolonier är små och kan vara svåra att upptäcka. Sedan 2005 har dock arten påträffats och fotograferats flera gånger i svenska vatten, bl a i Gullmarsområdet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever företrädesvis på horisontella, ljusexponerade och sedimenttäckta klippytor, i våra vatten på 15-20 meters djup. Vid sydvästra Brittiska öarna och franska atlantkusten kan man finna den i tidvattenzonen, i gölar på stranden under lågvatten. Arten har sexuell fortplantning och troligen ett frisimmande första larvstadium. Mycket lite är dock i övrigt känt om den sexuella reproduktionen och de olika utvecklingsstadierna. Den asexuella förökningen sker via knoppning från polypens kroppsvägg eller från den gemensamma basala vävnaden.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Zoantharia, Familj Parazoanthidae, Släkte Isozoanthus, Art Isozoanthus sulcatus Gosse, 1859 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten var vid förra rödlistningen inte känd från svenska vatten, utan var närmast rapporterad från Vestfold och Limfjorden. Artens kolonier är små och kan vara svåra att upptäcka. Sedan 2005 har dock arten påträffats och fotograferats flera gånger i svenska vatten, bl a i Gullmarsområdet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En kolonibildande havsanemon som bildar överdrag på klippor med många spridda små, mörka polyper som sticker upp från kolonins basala gemensamma vävnad, vilken oftast är täckt med sediment eller fin sand så att endast polyperna är synliga. Det kan liknas vid att klippan att ser ut att vara beströdd med pepparkorn. Färgen på polyperna är chokladbrun med en olivgrön skiftning. Tentaklerna är blekare bruna. Färgen kommer från
endosymbiotiska fotosyntetiserande gisseldjur, så kallade zooxantheller, som lever inne i anemonens vävnad. Dessa är synliga i mikroskop som små runda bruna celler. Ibland kan man även se tentakler med en svag gråaktig silverglans beroende på mycket små sandkorn som inkorporerats i kroppsvävnaden. Polyperna blir i utsträckt tillstånd 10 mm höga och drygt 2 mm breda. Sammandragna blir de ca 5 mm höga. Varje polyp har upp till 30 (oftast 20-24) korta, knubbiga tentakler arrangerade i två koncentriska cirklar med lika många tentakler i varje cirkel. Tentaklerna i den innersta cirkeln är 15-25% längre än de i den yttersta cirkeln, samt av en längd på ca 1 mm, vilket ger polypen ett totalt tentakelspann på ca 5 mm. På kroppskolumnens övre del finns längsgående ribbor motsvarande halva antalet tentakler. Dessa ribbor syns tydligast när polypen är sammandragen. Den gemensamma basala vävnaden bildar ett tunt oregelbundet band eller ett rutformigt nätverk av strängar på underlaget. Kolonierna kan täcka upp till ca 30 cm2, med tätheter på 4-17 polyper per cm2.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Isozoanthus sulcatus

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Isozoanthus sulcatus

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den globala utbredningen är i östra Nordatlanten från Biscayabukten i Frankrike, Brittiska öarna och Nordsjön upp till sydvästra Norge. Sedan 2005 har arten påträffats och fotograferats av dykare i svenska vatten vid ett flertal gånger, från Gullmars-området till Väderöarna. Det är troligt att I. sulcatus gynnats av klimatförändringen med ökade vattentemperaturer och är en inflyttad art i Sverige.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Zoantharia  
 • Familj
  Parazoanthidae  
 • Släkte
  Isozoanthus  
 • Art
  Isozoanthus sulcatusGosse, 1859

Arten lever företrädesvis på horisontella, ljusexponerade och sedimenttäckta klippytor, i våra vatten på 15-20 meters djup. Vid sydvästra Brittiska öarna och franska atlantkusten kan man finna den i tidvattenzonen, i gölar på stranden under lågvatten. Arten har sexuell fortplantning och troligen ett frisimmande första larvstadium. Mycket lite är dock i övrigt känt om den sexuella reproduktionen och de olika utvecklingsstadierna. Den asexuella förökningen sker via knoppning från polypens kroppsvägg eller från den gemensamma basala vävnaden.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Kunskapen är otillräcklig om eventuell hotbild.
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.
Etymologi. Isozoanthus; Iso-, Gr. ”likvärdig”, -zo-, Gr. från zoon, ”djur”, -anthus, Gr. ”blomma”. Sulcatus, Lat. ”den fårade, med spår”, vilket syftar på längsribborna på kolumnen.

Carlgren, O. 1945. Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Fautin, D. 2011.Hexacorallians of the world homepage, http//:hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Lundin, K. & Malmberg, K. 2012. Havsanemoner - om nya och sällan sedda arter på den svenska västkusten. Fauna och Flora 107 (4): 6-9.

Wood, C. 2005. Seasearch guide to sea anemones and corals of Britain and Ireland. Marine Conservation Society, Ross-on-Wye.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Zoantharia  
 • Familj
  Parazoanthidae  
 • Släkte
  Isozoanthus  
 • Art
  Isozoanthus sulcatus, Gosse, 1859
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015