Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Octineon suecicum

Organismgrupp Koralldjur Octineon suecicum
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten anemon som främst kännetecknas av att den har en mycket bred och flat fotskiva, varifrån kolumnen reser sig som en tunn cylinder, krönt av omkring 24 tentakler som är korta och tunna. Bredden på den basala delen uppgår till knappt en centimeter, medan den övre delen av kolumnen är endast några millimeter i diameter. Den totala höjden är upp till en centimeter. I sammandraget tillstånd är djuret nästan helt skivformat. Kroppen har invändigt åtta fullständiga mesenterier - radiära kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret, vilka fungerar som fäste för muskler och gonader. Kolumnen och fotskivans överdel är täckt av ett tjockt och hårt hudlager, så kallat periderm, som är mörkbrunt till färgen. Munskivan och tentaklerna är ljusare brunaktiga med en orange skiftning.
Utbredning
Länsvis förekomst för Octineon suecicum Observationer i Sverige för Octineon suecicum
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
O. suecicum är en liten hårdbottenlevande art som tillsammans med anemonen Andvakia parva påträffades sittande på sten och döda skal från området kring ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Det är typlokal för båda arterna och deras enda kända förekomst i världen! Korallrevet vid Väderöarna skadades kraftigt av trålfiske under senare delen av 1900-talet, men området är nu skyddat och revet börjar återhämta sig. Det är dock inte känt om anemonerna finns kvar. Inga fynd har gjorts sedan Carlgrens tid, då de först beskrevs (1940), men det har heller inte gjorts någon riktad eftersökning sedan dess. Det finns två andra beskrivna arter i släktet Octineon, varav en art lever vid södra Portugal och den spanska sydvästkusten samt den andra arten vid Chiles södra stillahavskust.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Octineon suecicum är en liten hårdbottenlevande havsanemon som tillsammans med Andvakia parva är känd från en enda lokal; ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Arten observerades där på 1940-talet, sittande på sten och döda skal, och denna lokal är typlokal för båda arterna. I samband med att korallrevet vid Väderöarna förstördes p g a trålfiske har sannolikt anemonerna försvunnit därifrån. Ingen riktad eftersökning har dock gjorts på lokalen, även om omfattande inventeringsverksamhet bedrivits i området. Under 1900-talet har två av tre kända svenska ögonkorallrev utplånats av bottentrålning, och det enda återstående revet vid Säcken i norra Kosterfjorden har skadats svårt. Möjligt att O. suecicum skulle kunna förekomma på det sistnämnda revet, men pga artens storlek kan detta i dagsläget inte undersökas med s k icke-destruktiv provtagning (ROV). Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-1). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-4) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-4) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten har sexuell förökning med ägg och spermier som släpps fritt i vattnet. Det är okänt huruvida den är sam- eller skildkönad.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Actiniaria (havsanemoner), Familj Octineonidae, Släkte Octineon, Art Octineon suecicum Carlgren, 1940 Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Octineon suecicum är en liten hårdbottenlevande havsanemon som tillsammans med Andvakia parva är känd från en enda lokal; ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Arten observerades där på 1940-talet, sittande på sten och döda skal, och denna lokal är typlokal för båda arterna. I samband med att korallrevet vid Väderöarna förstördes p g a trålfiske har sannolikt anemonerna försvunnit därifrån. Ingen riktad eftersökning har dock gjorts på lokalen, även om omfattande inventeringsverksamhet bedrivits i området. Under 1900-talet har två av tre kända svenska ögonkorallrev utplånats av bottentrålning, och det enda återstående revet vid Säcken i norra Kosterfjorden har skadats svårt. Möjligt att O. suecicum skulle kunna förekomma på det sistnämnda revet, men pga artens storlek kan detta i dagsläget inte undersökas med s k icke-destruktiv provtagning (ROV). Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-1). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-4) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-4) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En mycket liten anemon som främst kännetecknas av att den har en mycket bred och flat fotskiva, varifrån kolumnen reser sig som en tunn cylinder, krönt av omkring 24 tentakler som är korta och tunna. Bredden på den basala delen uppgår till knappt en centimeter, medan den övre delen av kolumnen är endast några millimeter i diameter. Den totala höjden är upp till en centimeter. I sammandraget tillstånd är djuret nästan helt skivformat. Kroppen har invändigt åtta fullständiga mesenterier - radiära kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret, vilka fungerar som fäste för muskler och gonader. Kolumnen och fotskivans överdel är täckt av ett tjockt och hårt hudlager, så kallat periderm, som är mörkbrunt till färgen. Munskivan och tentaklerna är ljusare brunaktiga med en orange skiftning.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för Octineon suecicum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Octineon suecicum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.O. suecicum är en liten hårdbottenlevande art som tillsammans med anemonen Andvakia parva påträffades sittande på sten och döda skal från området kring ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Det är typlokal för båda arterna och deras enda kända förekomst i världen! Korallrevet vid Väderöarna skadades kraftigt av trålfiske under senare delen av 1900-talet, men området är nu skyddat och revet börjar återhämta sig. Det är dock inte känt om anemonerna finns kvar. Inga fynd har gjorts sedan Carlgrens tid, då de först beskrevs (1940), men det har heller inte gjorts någon riktad eftersökning sedan dess. Det finns två andra beskrivna arter i släktet Octineon, varav en art lever vid södra Portugal och den spanska sydvästkusten samt den andra arten vid Chiles södra stillahavskust.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Octineonidae  
 • Släkte
  Octineon  
 • Art
  Octineon suecicumCarlgren, 1940

Arten har sexuell förökning med ägg och spermier som släpps fritt i vattnet. Det är okänt huruvida den är sam- eller skildkönad.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Viktig)
Många koralldjur har farit illa av den omfattande bottentrålningen och det är möjligt att även O.suecicum kan ha påverkats negativt. Även ökad sedimentation till följd av trålning och övergödning skulle kunna påverka arten negativt. Artens mycket begränsade förekomst gör den extra känslig för att bli utslagen.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Fiske (Stor negativ effekt)
Inventering med hjälp av icke-destruktiv teknik, som fjärrstyrd kamera, behövs för att undersöka om arten finns kvar i Väderö-området.
Etymologi. Octineon, Lat. ungefär ”försedd med åtta”, vilket förmodligen syftar på de åtta fullständiga mesenterierna. Suecicum Lat. ”tillhörande Sverige”.

Carlgren, O. 1945. Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Fautin, D. 2011.Hexacorallians of the world homepage, http//:hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Lundin, K. & Malmberg, K. 2012. Havsanemoner - om nya och sällan sedda arter på den svenska västkusten. Fauna och Flora 107 (4): 6-9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Octineonidae  
 • Släkte
  Octineon  
 • Art
  Octineon suecicum, Carlgren, 1940
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.