Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Andvakia parva

Organismgrupp Koralldjur Andvakia parva
  Koralldjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten anemon som blir upp till en centimeter hög och fyra millimeter bred. Den cylindriska kroppen är indelad i tre regioner. Basalt finns en avrundad s.k. physa (Gr. ”blåsa”), som dock är liten och egentligen bara synlig när anemonen är lösgjord från underlaget. Däröver en s.k. scapus som har ett tjockt hudlager (kutikula) med jämnt fördelade små kitiniserade runda plattor, vilket gör att huden ser småvårtig ut. Vid tentaklerna finns ett parti, s.k. scapulus, som saknar kutikula. Fotskiva saknas, men på physa finns välutvecklade häftpapiller som fäster anemonen vid underlaget. Tentaklerna är till antalet 20 - 24, de är orangefärgade vid basen men i övrigt färglösa. Scapus är brungrå till grå, medan scapulus och munskiva är orange.
Utbredning
Länsvis förekomst för Andvakia parva Observationer i Sverige för Andvakia parva
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
A. parva är en hårdbottenlevande art som tillsammans med anemonen Octineon suecicum påträffades sittande på sten och döda skal från området kring ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Det är typlokal för båda arterna och deras enda kända förekomst i världen! Korallrevet vid Väderöarna skadades kraftigt av trålfiske under senare delen av 1900-talet, men området är nu skyddat och revet börjar återhämta sig. Det är dock inte känt om anemonerna finns kvar. Inga fynd har gjorts sedan Carlgrens tid, då de först beskrevs (1940), men det har heller inte gjorts någon riktad eftersökning sedan dess.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Andvakia parva är en liten hårdbottenlevande havsanemon som tillsammans med Octineon suecicum är känd från en enda lokal; ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Arten observerades där på 1940-talet, sittande på sten och döda skal, och denna lokal är typlokal för båda arterna. I samband med att korallrevet vid Väderöarna förstördes p g a trålfiske har sannolikt anemonerna försvunnit därifrån. Ingen riktad eftersökning har dock gjorts på lokalen, även om omfattande inventeringsverksamhet bedrivits i området. Under 1900-talet har två av tre kända svenska ögonkorallrev utplånats av bottentrålning, och det enda återstående revet vid Säcken i norra Kosterfjorden har skadats svårt. Möjligt att Andvakia parva skulle kunna förekomma på det sistnämnda revet, men pga artens storlek kan detta i dagsläget inte undersökas med s k icke-destruktiv provtagning (ROV). Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-1). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-4) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-4) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
A. parva har sexuell förökning, men kan troligen även föröka sig genom delning. Vid sexuell förökning släpps ägg och spermier fritt i vattnet. Det är okänt huruvida arten är sam- eller skildkönad.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· Ögonkorall
· Ögonkorall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa (koralldjur), Ordning Actiniaria (havsanemoner), Familj Andvakiidae, Släkte Andvakia, Art Andvakia parva Carlgren, 1940 Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Andvakia parva är en liten hårdbottenlevande havsanemon som tillsammans med Octineon suecicum är känd från en enda lokal; ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Arten observerades där på 1940-talet, sittande på sten och döda skal, och denna lokal är typlokal för båda arterna. I samband med att korallrevet vid Väderöarna förstördes p g a trålfiske har sannolikt anemonerna försvunnit därifrån. Ingen riktad eftersökning har dock gjorts på lokalen, även om omfattande inventeringsverksamhet bedrivits i området. Under 1900-talet har två av tre kända svenska ögonkorallrev utplånats av bottentrålning, och det enda återstående revet vid Säcken i norra Kosterfjorden har skadats svårt. Möjligt att Andvakia parva skulle kunna förekomma på det sistnämnda revet, men pga artens storlek kan detta i dagsläget inte undersökas med s k icke-destruktiv provtagning (ROV). Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-1). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-4) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-4) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Akut hotad (CR) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En mycket liten anemon som blir upp till en centimeter hög och fyra millimeter bred. Den cylindriska kroppen är indelad i tre regioner. Basalt finns en avrundad s.k. physa (Gr. ”blåsa”), som dock är liten och egentligen bara synlig när anemonen är lösgjord från underlaget. Däröver en s.k. scapus som har ett tjockt hudlager (kutikula) med jämnt fördelade små kitiniserade runda plattor, vilket gör att huden ser småvårtig ut. Vid tentaklerna finns ett parti, s.k. scapulus, som saknar kutikula. Fotskiva saknas, men på physa finns välutvecklade häftpapiller som fäster anemonen vid underlaget. Tentaklerna är till antalet 20 - 24, de är orangefärgade vid basen men i övrigt färglösa. Scapus är brungrå till grå, medan scapulus och munskiva är orange.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för Andvakia parva

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Andvakia parva

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.A. parva är en hårdbottenlevande art som tillsammans med anemonen Octineon suecicum påträffades sittande på sten och döda skal från området kring ögonkorallrevet nordost om Väderöarna på ca 50-60 m djup. Det är typlokal för båda arterna och deras enda kända förekomst i världen! Korallrevet vid Väderöarna skadades kraftigt av trålfiske under senare delen av 1900-talet, men området är nu skyddat och revet börjar återhämta sig. Det är dock inte känt om anemonerna finns kvar. Inga fynd har gjorts sedan Carlgrens tid, då de först beskrevs (1940), men det har heller inte gjorts någon riktad eftersökning sedan dess.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Andvakiidae  
 • Släkte
  Andvakia  
 • Art
  Andvakia parvaCarlgren, 1940

A. parva har sexuell förökning, men kan troligen även föröka sig genom delning. Vid sexuell förökning släpps ägg och spermier fritt i vattnet. Det är okänt huruvida arten är sam- eller skildkönad.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· Ögonkorall - Lophelia pertusa (Viktig)
Många koralldjur har farit illa av den omfattande bottentrålningen och det är möjligt att även A. parva kan ha påverkats negativt. Även ökad sedimentation till följd av trålning och övergödning skulle kunna påverka arten negativt. Artens mycket begränsade förekomst gör den extra känslig för att bli utslagen.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Fiske (Stor negativ effekt)
Inventering med hjälp av icke-destruktiv teknik, som fjärrstyrd kamera, behövs för att undersöka om arten finns kvar i Väderö-området.
Etymologi. Andvakia kommer från Andvake, som var den norske kungen Sverre Sigurdssons stridslur. Enligt sagan blåste Sverre i hornet för att samla birkebeinarna till strid mot en bondehär i Trondheimstrakten år 1180. Liknelsen mellan anemon och stridslur gjordes 1890 i nationalromantisk anda av den norske zoologen Danielssen i hans beskrivning av den mer långsmala arten Andvakia mirabilis som förekommer vid norska västkusten. Parva, Lat. ”den lilla”, vilket syftar på att A. parva är avsevärt mindre än A. mirabilis (den senare blir upp till 7 cm lång).

Carlgren, O. 1945. Polypdyr III. Koraldyr. Danmarks fauna 51. G.E.G. Gads Forlag.

Fautin, D. 2011.Hexacorallians of the world homepage, http//:hercules.kgs.ku.edu/hexacoral/anemone2/index.cfm

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Lundin, K. & Malmberg, K. 2012. Havsanemoner - om nya och sällan sedda arter på den svenska västkusten. Fauna och Flora 107 (4): 6-9.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur 
 • Underklass
  Hexacorallia  
 • Ordning
  Actiniaria - havsanemoner 
 • Familj
  Andvakiidae  
 • Släkte
  Andvakia  
 • Art
  Andvakia parva, Carlgren, 1940
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2006. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.