Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ekspik

Organismgrupp Lavar Calicium quercinum
Ekspik Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ekspik har en matt, grå, tämligen tjock och vårtig bål. Apothecierna är knappnålslika, 0,7–1,0 mm höga, med tjockt svart skaft och brett huvud med en tydlig vit pruina på undersidan. Sporerna är 2-celliga och bruna. Arten känns igen på den tydliga gråa bålen och på att huvudets undersida har en tydlig vit pruina.
Utbredning
Länsvis förekomst för ekspik Observationer i Sverige för ekspik
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen från Skåne till Dalälvsområdet och den har en tydligt östlig tendens även om den inte är hittad på Gotland. Dessutom är den känd från Medelpad. Arten kan ha minskat något de senaste 50 åren, men förekommer fortfarande i de flesta landskapen i södra och mellersta Sverige. I Östergötland och Södermanland har dock många nyfynd gjorts och omkring 200 aktuella lokaler är kända. Den förekommer också i Danmark (rödlistad), Norge, Finland (rödlistad), i Centraleuropa och Nordamerika. På Brittiska öarna och i Tyskland har arten tidigare funnits men anses nu vara försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Omkring 200 aktuella lokaler är kända från Skåne upp till Dalälvsområdet. Växer praktiskt taget enbart på grov bark och ved av mycket gamla ekar i öppna skogar och försvinner om skogarna sluter sig. Lämpliga träd och skogar nyskapas i mycket begränsad omfattning. Oftast finns arten bara på ett fåtal träd på varje lokal. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (300-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (200-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (800-4800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Ekologi
Arten förekommer praktiskt taget enbart på grov bark och ved av gamla ekar i öppna skogar. Sällsynt förekommer arten även på andra ädellövträd. Oftast finns den på få träd på varje lokal.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Caliciaceae, Släkte Calicium (spiklavar), Art Calicium quercinum Pers. - ekspik Synonymer ekspiklav

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+3bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Omkring 200 aktuella lokaler är kända från Skåne upp till Dalälvsområdet. Växer praktiskt taget enbart på grov bark och ved av mycket gamla ekar i öppna skogar och försvinner om skogarna sluter sig. Lämpliga träd och skogar nyskapas i mycket begränsad omfattning. Oftast finns arten bara på ett fåtal träd på varje lokal. Antalet reproduktiva individer skattas till 900 (300-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (200-1200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (800-4800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 30 (15-40) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+3bc+4bc; D1).
Konventioner Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Ekspik har en matt, grå, tämligen tjock och vårtig bål. Apothecierna är knappnålslika, 0,7–1,0 mm höga, med tjockt svart skaft och brett huvud med en tydlig vit pruina på undersidan. Sporerna är 2-celliga och bruna. Arten känns igen på den tydliga gråa bålen och på att huvudets undersida har en tydlig vit pruina.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ekspik

Länsvis förekomst och status för ekspik baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ekspik

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen från Skåne till Dalälvsområdet och den har en tydligt östlig tendens även om den inte är hittad på Gotland. Dessutom är den känd från Medelpad. Arten kan ha minskat något de senaste 50 åren, men förekommer fortfarande i de flesta landskapen i södra och mellersta Sverige. I Östergötland och Södermanland har dock många nyfynd gjorts och omkring 200 aktuella lokaler är kända. Den förekommer också i Danmark (rödlistad), Norge, Finland (rödlistad), i Centraleuropa och Nordamerika. På Brittiska öarna och i Tyskland har arten tidigare funnits men anses nu vara försvunnen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Calicium - spiklavar 
 • Art
  Calicium quercinumPers. - ekspik
  Synonymer
  ekspiklav

Arten förekommer praktiskt taget enbart på grov bark och ved av gamla ekar i öppna skogar. Sällsynt förekommer arten även på andra ädellövträd. Oftast finns den på få träd på varje lokal.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas genom att gamla lövträd försvinner och särskilt genom att ekhagar och andra liknande miljöer växer igen. Arten är eventuellt även hotad av luftföroreningar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Hagmarker, parklandskap och lövängar med rika förekomster av ekspik måste hållas öppna och inte omföras till barrskog.
Utländska namn – NO: Eikenål, DK: Egenålelav, FI: Tammennuppijäkälä.

Tibell, L. 1977. Lavordningen Caliciales i Sverige. Inledning och släktet Calicium. Svensk Bot. Tidskr. 71: 239–259.

Tibell, L. 1999. Caliciales. Nordic Lichen Flora 1: 20-94. Bohuslän ‘5, Uddevalla.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Caliciaceae  
 • Släkte
  Calicium - spiklavar 
 • Art
  Calicium quercinum, Pers. - ekspik
  Synonymer
  ekspiklav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Leif Tibell 1984. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.