Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Trophonopsis barvicensis

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Trophonopsis barvicensis
  Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Trophonopsis barvicensis är en liten snäcka som kan bli upp till 15 mm hög och 7 mm bred. Skalet är halvgenomskinligt vitt, ibland med gulaktiga markeringar. Spiralstrukturen är tydlig. Vuxna individer har upp till sju spiralvindlingar med djupa suturer. Sista vindlingen har 11–13 längsribbor och 6–8 spiralribbor. Sifonkanalen är lång och smal. Själva djuret är vitt. Tentaklerna har ett öga ca 2/3 från basen. Foten är sköldformad, rak framtill och bär ett litet skallock.
Utbredning
Länsvis förekomst för Trophonopsis barvicensis Observationer i Sverige för Trophonopsis barvicensis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer från Island och Norge söderut och går möjligen in i Medelhavet. Den lever på grunt vatten i nordligare områden och djupare längre söderut - i våra vatten vanligen under 30–40 meters djup. Den påträffas på steniga och hårda bottnar. Under senare år har endast döda skal påträffats i Bohuslän, och arten tycks således ha gått tillbaka. Mer kunskap behövs dock varför arten klassificeras som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En liten karakteristisk snäcka som kan bli upp till 15 mm hög. Den lever på steniga och hårda bottnar, på grunt vatten i nordligare områden och djupare längre söderut - i våra vatten vanligen under 30-40 meters djup I skandinaviska vatten förekommer arten från norra Norge ner till Bohuslän. Den är inte ovanlig på shelfen i södra Norge, där den ofta förekommer tillsammans med T. clavatus. Unga individer av de båda arterna kan ibland vara svåra att skilja åt. Tidigare var arten relativt vanlig i Bohuslän på berg- eller stenblandad botten på 40-100 meters djup. Under senare år har dock såvitt är känt endast döda skal påträffats i Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 påträffades arten endast en gång, på en lokal i norra Kattegatt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är inte ovanlig på shelfen i södra Norge, där den ofta förekommer tillsammans med T. clavatus. Unga individer av de båda arterna kan ibland vara svåra att skilja åt.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Neogastropoda, Familj Muricidae (purpursnäckor), Släkte Trophonopsis, Art Trophonopsis barvicensis (Johnston, 1825) Synonymer Trophon barvincensis (Johnston, 1825), Trophon barvicensis (Johnston, 1825)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En liten karakteristisk snäcka som kan bli upp till 15 mm hög. Den lever på steniga och hårda bottnar, på grunt vatten i nordligare områden och djupare längre söderut - i våra vatten vanligen under 30-40 meters djup I skandinaviska vatten förekommer arten från norra Norge ner till Bohuslän. Den är inte ovanlig på shelfen i södra Norge, där den ofta förekommer tillsammans med T. clavatus. Unga individer av de båda arterna kan ibland vara svåra att skilja åt. Tidigare var arten relativt vanlig i Bohuslän på berg- eller stenblandad botten på 40-100 meters djup. Under senare år har dock såvitt är känt endast döda skal påträffats i Bohuslän. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 påträffades arten endast en gång, på en lokal i norra Kattegatt. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Trophonopsis barvicensis är en liten snäcka som kan bli upp till 15 mm hög och 7 mm bred. Skalet är halvgenomskinligt vitt, ibland med gulaktiga markeringar. Spiralstrukturen är tydlig. Vuxna individer har upp till sju spiralvindlingar med djupa suturer. Sista vindlingen har 11–13 längsribbor och 6–8 spiralribbor. Sifonkanalen är lång och smal. Själva djuret är vitt. Tentaklerna har ett öga ca 2/3 från basen. Foten är sköldformad, rak framtill och bär ett litet skallock.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Trophonopsis barvicensis

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Trophonopsis barvicensis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer från Island och Norge söderut och går möjligen in i Medelhavet. Den lever på grunt vatten i nordligare områden och djupare längre söderut - i våra vatten vanligen under 30–40 meters djup. Den påträffas på steniga och hårda bottnar. Under senare år har endast döda skal påträffats i Bohuslän, och arten tycks således ha gått tillbaka. Mer kunskap behövs dock varför arten klassificeras som DD.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Muricoidea  
 • Familj
  Muricidae - purpursnäckor 
 • Släkte
  Trophonopsis  
 • Art
  Trophonopsis barvicensis(Johnston, 1825)
  Synonymer
  Trophon barvincensis (Johnston, 1825)
  Trophon barvicensis (Johnston, 1825)

Arten är inte ovanlig på shelfen i södra Norge, där den ofta förekommer tillsammans med T. clavatus. Unga individer av de båda arterna kan ibland vara svåra att skilja åt.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Orsaken till artens minskning i svenska vatten är okänd.
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är så bristfällig.
Etymologi: Trophon < Trophonios, Gr., kungason från Boeotien, vilken tillsammans med sin bror byggde Apollotemplet i Delphi; barvicensis, Lat., från Berwick-upon-Tweed, vilket var Johnstons hembygd. Synonymer: Fusus barvicencis (Johnston, 1825, Trophon barvicensis (Johnston, 1825), Trophonopsis barvicensis (Houart, 2004).

Bouchet, P. & Warén, A. 1985. Revision of the Northeast Atlantic bathyal and Abyssal Neogastropoda excluding Turridae (Mollusca, Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 1: 123–296. (Bild).

Giribet, G. & Penas, A. 1997. Malacological marine fauna from Garraf coast (NE Iberian Peninsula). Iberus 15: 41–93.

Houart, R. 1981. Tevision des Trophoninae d’Europe. Informations de la Societe Belge de Malacologie 9: 1-70.

Graham, A. M 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramidellid gastropods. 2nd Edition. Linnean Society, London. 662 s. (Bild).

Hansson, H. G. Marina sydskandinaviska ”Evertebrater” – Ett urval. Upplaga Feb 2004.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Neogastropoda  
 • Överfamilj
  Muricoidea  
 • Familj
  Muricidae - purpursnäckor 
 • Släkte
  Trophonopsis  
 • Art
  Trophonopsis barvicensis, (Johnston, 1825)
  Synonymer
  Trophon barvincensis (Johnston, 1825)
  Trophon barvicensis (Johnston, 1825)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Christoffer Schander 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.