Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cardiomya costellata

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Cardiomya costellata
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 10 mm. Vänster och höger skalhalvor nästan lika, vänster halva något mer konvex, skal tunt, framände rundad, bakände utdragen. Skulptur fina koncentriska linjer samt omkring 20 radiära ribbor som ökar i storlek bakåt, saknas på den utdragna bakänden.En liten tunnskalig och skör mussla.

Skallåset saknar kardinaltänder, men det finns en lateraltand på högerskalet som svarar mot en svag list på vänsterskalet. Mantelbukten på insidan av skalet är svagt antydd eller saknas helt. De två sifonerna för in- och utströmningsvatten är långa och sitter ihop hela vägen. Sifonernas öppningar är försedda med tentakelkransar. Foten är smal, med en tillbakabildad byssuskörtel, så den bildar ingen förankrande byssustråd. Gälarna är omformade till en muskulös och perforerad skiljevägg inne i mantelhålan, vilket är typiskt för musslor i ordningen.

De radiära ribborna skiljer arten från våra övriga cuspidarider.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cardiomya costellata Observationer i Sverige för Cardiomya costellata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i stora delar av Nordatlanten. På västra sidan finns den från New England ner till Mexikanska golfen. På den östra sidan finns den från norska västkusten till Kanarieöarna, samt in i Medelhavet. I vårt närområde förekommer arten i djupa Skagerrak. I svenska vatten är den påträffad från Norra Kattegatt upp till Bohuslän. Musslan kräver djupa, strömspolade bottnar vilka är ovanliga i svenska vatten, och den har sannolikt aldrig varit särskilt vanligt förekommande på västkusten. Den har ändå påträffats regelbundet i Kosterområdets norra del, särskilt kring ögonkorallrevet i Säcken, fram till för ett par decennier sedan. L.A. Jägerskiöld fann arten på 15 lokaler vid sina inventeringar 1921-1939, varav alla var fynd i Kosterområdet. Inga fynd under Kosterhavs-inventeringen 2003, Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, inventeringarna vid Svaberget 2010 eller Bratten 2012 -2013. Det är uppenbart att arten gått starkt tillbaka på senare år.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En mussla med utdragen bakände och karakteristiska revebenslika tvärribbor på skalen. Blir knappt 1 cm lång. Arten förekommer hos oss i strömspolade miljöer på ca 30-100 meters djup. I vårt närområde förekommer arten från Trondheimsfjorden och vidare norrut längs norska kusten. I svenska vatten är den känd från Norra Kattegatt upp till Bohuslän. Pga sina habitatkrav har arten sannolikt aldrig varit vanlig, men den har påträffats regelbundet uppe i Koster - ffa kring korallrevet i Säcken - fram till för ett par decennier sedan. Jägerskiöld fann arten på 15 lokaler, alla inom Kosterområdet. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 eller i Kosterhavsinventeringen. Kräver dock provtagning med specifik släde (Warén), vilket inte görs i samma omfattning som förr. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten är i svenska vatten känd från strömspolade bottnar (lerblandad sand och grus) på ca 30-100 meters djup. Den är ett rovdjur som lever av mindre bottenlevande bytesdjur. Den är skildkönad. Larverna är troligen pelagiska, men ekologin är i övrigt dåligt känd.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Anomalodesmata, Familj Cuspidariidae, Släkte Cardiomya, Art Cardiomya costellata (Deshayes, 1835) Synonymer Cuspidaria costellata (Deshayes, 1833)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En mussla med utdragen bakände och karakteristiska revebenslika tvärribbor på skalen. Blir knappt 1 cm lång. Arten förekommer hos oss i strömspolade miljöer på ca 30-100 meters djup. I vårt närområde förekommer arten från Trondheimsfjorden och vidare norrut längs norska kusten. I svenska vatten är den känd från Norra Kattegatt upp till Bohuslän. Pga sina habitatkrav har arten sannolikt aldrig varit vanlig, men den har påträffats regelbundet uppe i Koster - ffa kring korallrevet i Säcken - fram till för ett par decennier sedan. Jägerskiöld fann arten på 15 lokaler, alla inom Kosterområdet. Inga fynd gjordes under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 eller i Kosterhavsinventeringen. Kräver dock provtagning med specifik släde (Warén), vilket inte görs i samma omfattning som förr. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Längd upp till 10 mm. Vänster och höger skalhalvor nästan lika, vänster halva något mer konvex, skal tunt, framände rundad, bakände utdragen. Skulptur fina koncentriska linjer samt omkring 20 radiära ribbor som ökar i storlek bakåt, saknas på den utdragna bakänden.En liten tunnskalig och skör mussla.

Skallåset saknar kardinaltänder, men det finns en lateraltand på högerskalet som svarar mot en svag list på vänsterskalet. Mantelbukten på insidan av skalet är svagt antydd eller saknas helt. De två sifonerna för in- och utströmningsvatten är långa och sitter ihop hela vägen. Sifonernas öppningar är försedda med tentakelkransar. Foten är smal, med en tillbakabildad byssuskörtel, så den bildar ingen förankrande byssustråd. Gälarna är omformade till en muskulös och perforerad skiljevägg inne i mantelhålan, vilket är typiskt för musslor i ordningen.

De radiära ribborna skiljer arten från våra övriga cuspidarider.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cardiomya costellata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cardiomya costellata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i stora delar av Nordatlanten. På västra sidan finns den från New England ner till Mexikanska golfen. På den östra sidan finns den från norska västkusten till Kanarieöarna, samt in i Medelhavet. I vårt närområde förekommer arten i djupa Skagerrak. I svenska vatten är den påträffad från Norra Kattegatt upp till Bohuslän. Musslan kräver djupa, strömspolade bottnar vilka är ovanliga i svenska vatten, och den har sannolikt aldrig varit särskilt vanligt förekommande på västkusten. Den har ändå påträffats regelbundet i Kosterområdets norra del, särskilt kring ögonkorallrevet i Säcken, fram till för ett par decennier sedan. L.A. Jägerskiöld fann arten på 15 lokaler vid sina inventeringar 1921-1939, varav alla var fynd i Kosterområdet. Inga fynd under Kosterhavs-inventeringen 2003, Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009, inventeringarna vid Svaberget 2010 eller Bratten 2012 -2013. Det är uppenbart att arten gått starkt tillbaka på senare år.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Cuspidariidae  
 • Släkte
  Cardiomya  
 • Art
  Cardiomya costellata(Deshayes, 1835)
  Synonymer
  Cuspidaria costellata (Deshayes, 1833)

Arten är i svenska vatten känd från strömspolade bottnar (lerblandad sand och grus) på ca 30-100 meters djup. Den är ett rovdjur som lever av mindre bottenlevande bytesdjur. Den är skildkönad. Larverna är troligen pelagiska, men ekologin är i övrigt dåligt känd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Då arten lever i strömspolade områden är det rimligt att anta att den påverkas negativt av ökad sedimentation och ökad halt av organiska partiklar i vattnet.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är bristfällig. Mer inventeringsarbete behövs.
Etymologi, Cardio- Gr. ”hjärta” + -mya Lat. ”mussla”. Namnet har troligen betydelsen ”hjärtmusselliknande”, med hänvisning till hjärtmusslor av släktet Cardium, syftande på att tvärribborna på skalet har likhet med åsarna på skalet hos hjärtmusslor. Costellata, Lat. ”den lilla ribbförsedda”.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2009. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Anomalodesmata  
 • Familj
  Cuspidariidae  
 • Släkte
  Cardiomya  
 • Art
  Cardiomya costellata, (Deshayes, 1835)
  Synonymer
  Cuspidaria costellata (Deshayes, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2009. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.