Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Mya truncata

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Mya truncata
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 8 cm. Kraftigt skal, rundat framtill men med tvärt avhuggen bakände. Höger skalhalva något mer konvex än vänster. Bucklan strax bakom mittlinjen. Baktill med stor glipa mellan skalen. Skulptur med många koncentriska linjer samt tillväxtringar. Vänster skalhalva med stor, plattad chondrophore, höger halva med motsvarande avtryck. Djup mantelbukt som i den bakre delen löper samman med den ventrala mantelkanten. Periostracum ljusgult till brunt, skal vitt. Kraftiga sifoner som inte kan dras in helt i skalet. Skalets lås saknar tänder, men i det vänstra skalet finns en skedformad låsbandsplatta, i vilken låsbanden är fästade. Manteln är nästan sluten, med endast en smal springa för att kunna sträcka ut den korta foten.

Vid sifonernas ytteröppningar finns en krans av korta beröringskänsliga tentakler och enkla ögon.

Subfossila skal och skalrester av arten är ett vanligt inslag i västkustens skalbankar. De härrör från istiden, då arten var betydligt vanligare vid våra kuster än i dag.
Utbredning
Länsvis förekomst för Mya truncata Observationer i Sverige för Mya truncata
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Circumpolär utbredning i norra Atlanten och Stilla havet. Längs västeuropas kuster finns arten från Nordnorge ned till Bretagne i Frankrike, med enstaka fynd i norra Biscaya. Den är ganska allmän runt de brittiska öarna. Den är mycket vanlig vid Svalbard och även runt Grönland. Från östra Kanada går arten söderut ned till Georges bank utanför Massachusetts i USA. I Norra Stilla Havet går arten ned till Berings sund. I våra vatten är M. truncata sparsamt förekommande längs hela västkusten, och går även in i sydöstra Östersjön. L.A. Jägerskiöld hittade under sina inventeringar under 1920- och 1930-talen arten vid 52 lokaler längs med västkusten, varav åtta i Skagerrak, resten i Kattegatt. Under Utsjöbanksinventeringen 2004-2005 gjordes två fynd i Kattegatt, på Stora och Lilla Middelgrund, samt fynd på Persgrundet i Skagerrak. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes inga fynd av trubbig sandmussla. Arten har alltså gått tillbaka starkt under senare år, särskilt i Kattegatt. I HELCOM´s rödlista för Östersjön och Kattegatt klassas arten som Nära hotad, NT.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En relativt stor och kraftig mussla, som kan bli drygt 7 cm lång. Den lever nedgrävd i bottnar med blandat substrat från grus och sand till sandig lera. Utvuxna exemplar ligger på ca 40 cm djup nere i sanden. Uppgrävda exemplar kan inte själva gräva ned sig igen. I svenska vatten är djuputbredningen ca 5-30 meter. Arten har circumpolär utbredning, och påträffas närmast längs hela Norges kust vidare söderut i Atlanten. I Sverige är M. truncata sparsamt förekommande längs hela västkusten, samt går enligt äldre uppgifter även in i södra Östersjön. Arten har gått tillbaka starkt under senare år, framförallt i kustnära områden, och påträffas numera mycket sällan i Kattegatt och i Öresund. I norra Bohuslän påträffas den dock fortfarande regelbundet. Jägerskiöld noterade arten från ett fyrtiotal lokaler längs med hela västkusten, merparten av dessa i Kattegatt. Under Svenska artprojektets marina inventering hittades arten endast vid tre tillfällen, på utsjöbankar. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2ac).
Ekologi
Arten lever nedgrävd i bottnar med blandat bottensubstrat från grus och sand till sandig lera. Sifonerna kan sträckas upp till bottenytan för att cirkulera vatten till musslan för syreupptagning och filtrering av föda. Stora exemplar ligger på ca 40 cm djup nere i sanden. Uppgrävda exemplar kan inte själva gräva ned sig igen. I svenska vatten påträffas arten vid vattendjup från 5 m ned till 30 m, men i mer oceaniska havsområden påträffas den från nedre tidvattenzonen ned till 70 m djup. Arten har yttre befruktning och frisimmande, planktoniska larver.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Myoida, Familj Myidae (sandmusslor), Släkte Mya, Art Mya truncata Linnaeus, 1758 Synonymer trubbig sandmussla

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En relativt stor och kraftig mussla, som kan bli drygt 7 cm lång. Den lever nedgrävd i bottnar med blandat substrat från grus och sand till sandig lera. Utvuxna exemplar ligger på ca 40 cm djup nere i sanden. Uppgrävda exemplar kan inte själva gräva ned sig igen. I svenska vatten är djuputbredningen ca 5-30 meter. Arten har circumpolär utbredning, och påträffas närmast längs hela Norges kust vidare söderut i Atlanten. I Sverige är M. truncata sparsamt förekommande längs hela västkusten, samt går enligt äldre uppgifter även in i södra Östersjön. Arten har gått tillbaka starkt under senare år, framförallt i kustnära områden, och påträffas numera mycket sällan i Kattegatt och i Öresund. I norra Bohuslän påträffas den dock fortfarande regelbundet. Jägerskiöld noterade arten från ett fyrtiotal lokaler längs med hela västkusten, merparten av dessa i Kattegatt. Under Svenska artprojektets marina inventering hittades arten endast vid tre tillfällen, på utsjöbankar. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2ac).
Längd upp till 8 cm. Kraftigt skal, rundat framtill men med tvärt avhuggen bakände. Höger skalhalva något mer konvex än vänster. Bucklan strax bakom mittlinjen. Baktill med stor glipa mellan skalen. Skulptur med många koncentriska linjer samt tillväxtringar. Vänster skalhalva med stor, plattad chondrophore, höger halva med motsvarande avtryck. Djup mantelbukt som i den bakre delen löper samman med den ventrala mantelkanten. Periostracum ljusgult till brunt, skal vitt. Kraftiga sifoner som inte kan dras in helt i skalet. Skalets lås saknar tänder, men i det vänstra skalet finns en skedformad låsbandsplatta, i vilken låsbanden är fästade. Manteln är nästan sluten, med endast en smal springa för att kunna sträcka ut den korta foten.

Vid sifonernas ytteröppningar finns en krans av korta beröringskänsliga tentakler och enkla ögon.

Subfossila skal och skalrester av arten är ett vanligt inslag i västkustens skalbankar. De härrör från istiden, då arten var betydligt vanligare vid våra kuster än i dag.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Mya truncata

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Mya truncata

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Circumpolär utbredning i norra Atlanten och Stilla havet. Längs västeuropas kuster finns arten från Nordnorge ned till Bretagne i Frankrike, med enstaka fynd i norra Biscaya. Den är ganska allmän runt de brittiska öarna. Den är mycket vanlig vid Svalbard och även runt Grönland. Från östra Kanada går arten söderut ned till Georges bank utanför Massachusetts i USA. I Norra Stilla Havet går arten ned till Berings sund. I våra vatten är M. truncata sparsamt förekommande längs hela västkusten, och går även in i sydöstra Östersjön. L.A. Jägerskiöld hittade under sina inventeringar under 1920- och 1930-talen arten vid 52 lokaler längs med västkusten, varav åtta i Skagerrak, resten i Kattegatt. Under Utsjöbanksinventeringen 2004-2005 gjordes två fynd i Kattegatt, på Stora och Lilla Middelgrund, samt fynd på Persgrundet i Skagerrak. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 gjordes inga fynd av trubbig sandmussla. Arten har alltså gått tillbaka starkt under senare år, särskilt i Kattegatt. I HELCOM´s rödlista för Östersjön och Kattegatt klassas arten som Nära hotad, NT.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Myoida  
 • Familj
  Myidae - sandmusslor 
 • Släkte
  Mya  
 • Art
  Mya truncataLinnaeus, 1758
  Synonymer
  trubbig sandmussla

Arten lever nedgrävd i bottnar med blandat bottensubstrat från grus och sand till sandig lera. Sifonerna kan sträckas upp till bottenytan för att cirkulera vatten till musslan för syreupptagning och filtrering av föda. Stora exemplar ligger på ca 40 cm djup nere i sanden. Uppgrävda exemplar kan inte själva gräva ned sig igen. I svenska vatten påträffas arten vid vattendjup från 5 m ned till 30 m, men i mer oceaniska havsområden påträffas den från nedre tidvattenzonen ned till 70 m djup. Arten har yttre befruktning och frisimmande, planktoniska larver.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Den omfattande syrebrist som drabbat Kattegatt under senare delen av 1900-talet fram till idag, har sannolikt haft en negativ inverkan på arten.

Påverkan
 • Syrgasbrist (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras.
Etymologi. Mya, Lat. (även Gr. Myax), ”havsmussla”. truncata, Lat. ”avskuren”, vilket syftar till skalformen.

English names: Blunt gaper, truncate softshell, truncate softshell clam.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Eds. Hubendick, B., Hyle, G. & Swärd, S. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoborgensis, Zoologica 6.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

HELCOM http://www.helcom.fi

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2007. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Heterodonta  
 • Ordning
  Myoida  
 • Familj
  Myidae - sandmusslor 
 • Släkte
  Mya  
 • Art
  Mya truncata, Linnaeus, 1758
  Synonymer
  trubbig sandmussla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2007. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.