Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Palliolum incomparabile

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Palliolum incomparabile
  Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd upp till 20 mm. Skal tunt, vänster och höger skalhalvor lika konvexa. Främre skalöron mycket längre än bakre. Främre skalöra på högerskalet med 4-6 kraftiga radiära ribbor och tydlig byssusslits. Ctenolium välutvecklad. Skal i övrigt slätt, endast med fin mikroskulptur av koncentriska och radiära linjer. Färg variabel, vit, gul, röd, brun, purpur i oregelbundna mönster.

Foten är smal och har en körtel som avsöndrar en tunn byssustråd som löper ut ur skalet vid en skarp inbuktning vid det främre skalörats högersida. Mantelkanten är dubbel; den inre kanten är fint fransad och den yttre kanten är försedd med långa tentakler. Vid basen av varje tentakel finns ett välutvecklat och glänsande pigmentbägaröga.

Förväxlingsarter: Palliolum striatum and P. tigerinum. Kan skiljas från P. striatum på att denna har radiära ribbor med fina taggar på vänster skalhalva, och från P. tigerinum som blir större (upp till 30 mm), har mycket mindre bakre skalöron, och upp till 80 fina radiära ribbor.
Utbredning
Länsvis förekomst för Palliolum incomparabile Observationer i Sverige för Palliolum incomparabile
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd i Nordatlanten. Mest frekvent vid den europeiska kusten från västra Medelhavet och Iberiska halvön upp till Berings hav i norr. Den har även påträffats utanför Maine i nordöstra USA och vid Västafrikas kust nära ekvatorn.

I våra vatten är arten känd från Bohuslän ned till norra Öresund. L.A. Jägerskiöld påträffade arten vid 46 lokaler längs med hela västkusten vid sina inventeringar under 1920 och 1930-talen, varav 16 i Kattegatt och 30 i Skagerrak. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 återfanns arten endast i två områden; i Kosterområdet i norra Skagerrak samt i Gullmarsfjorden. Inga fynd från Kattegatt har rapporterats under 2000-talet. Arten tycks därmed minskat rejält i utbredning sedan 1930-talet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En kammussla som kan bli drygt 2 cm i diameter. Lever på skalgrus- och hårdbottnar, i våra vatten på ca 20-200 meters djup. Närmast rapporterad från norska västkusten, i våra vatten känd från Bohuslän ned till norra Öresund. Jägerskiöld återfann arten på 46 lokaler längs med hela västkusten, varav 16 i Kattegatt (ffa utsjöbankar). Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns arten endast i två områden; i norra Skagerrak samt i Gullmarsfjorden. Flera av fynden i Skagerrak gjordes på återbesökta Jägerskiöldlokaler, men på de lokaler i Kattegatt som återbesöktes hittades arten inte. Arten tycks därmed minskat rejält i utbredning sedan 1930-talet. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 (1600-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i)).
Ekologi
Lerblandade sand, grus- och hårdbottnar, 7-150 m

I oceaniska områden med full salthalt kan man finna arten sublittoralt strax under lägsta tidvattenlinjen.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Pectinoida, Familj Pectinidae (kammusslor), Släkte Palliolum, Art Palliolum incomparabile (Risso, 1826) Synonymer Pecten incomparabilis Risso, 1826, Palliolum furtivum (Lovén, 1846)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En kammussla som kan bli drygt 2 cm i diameter. Lever på skalgrus- och hårdbottnar, i våra vatten på ca 20-200 meters djup. Närmast rapporterad från norska västkusten, i våra vatten känd från Bohuslän ned till norra Öresund. Jägerskiöld återfann arten på 46 lokaler längs med hela västkusten, varav 16 i Kattegatt (ffa utsjöbankar). Under Svenska artprojektets marina inventering återfanns arten endast i två områden; i norra Skagerrak samt i Gullmarsfjorden. Flera av fynden i Skagerrak gjordes på återbesökta Jägerskiöldlokaler, men på de lokaler i Kattegatt som återbesöktes hittades arten inte. Arten tycks därmed minskat rejält i utbredning sedan 1930-talet. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4500 (1600-6000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i)).
Längd upp till 20 mm. Skal tunt, vänster och höger skalhalvor lika konvexa. Främre skalöron mycket längre än bakre. Främre skalöra på högerskalet med 4-6 kraftiga radiära ribbor och tydlig byssusslits. Ctenolium välutvecklad. Skal i övrigt slätt, endast med fin mikroskulptur av koncentriska och radiära linjer. Färg variabel, vit, gul, röd, brun, purpur i oregelbundna mönster.

Foten är smal och har en körtel som avsöndrar en tunn byssustråd som löper ut ur skalet vid en skarp inbuktning vid det främre skalörats högersida. Mantelkanten är dubbel; den inre kanten är fint fransad och den yttre kanten är försedd med långa tentakler. Vid basen av varje tentakel finns ett välutvecklat och glänsande pigmentbägaröga.

Förväxlingsarter: Palliolum striatum and P. tigerinum. Kan skiljas från P. striatum på att denna har radiära ribbor med fina taggar på vänster skalhalva, och från P. tigerinum som blir större (upp till 30 mm), har mycket mindre bakre skalöron, och upp till 80 fina radiära ribbor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Palliolum incomparabile

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Palliolum incomparabile

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd i Nordatlanten. Mest frekvent vid den europeiska kusten från västra Medelhavet och Iberiska halvön upp till Berings hav i norr. Den har även påträffats utanför Maine i nordöstra USA och vid Västafrikas kust nära ekvatorn.

I våra vatten är arten känd från Bohuslän ned till norra Öresund. L.A. Jägerskiöld påträffade arten vid 46 lokaler längs med hela västkusten vid sina inventeringar under 1920 och 1930-talen, varav 16 i Kattegatt och 30 i Skagerrak. Under Svenska artprojektets marina inventering 2006-2009 återfanns arten endast i två områden; i Kosterområdet i norra Skagerrak samt i Gullmarsfjorden. Inga fynd från Kattegatt har rapporterats under 2000-talet. Arten tycks därmed minskat rejält i utbredning sedan 1930-talet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Pectinoida  
 • Familj
  Pectinidae - kammusslor 
 • Släkte
  Palliolum  
 • Art
  Palliolum incomparabile(Risso, 1826)
  Synonymer
  Pecten incomparabilis Risso, 1826
  Palliolum furtivum (Lovén, 1846)

Lerblandade sand, grus- och hårdbottnar, 7-150 m

I oceaniska områden med full salthalt kan man finna arten sublittoralt strax under lägsta tidvattenlinjen.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Det är inte känt vad som orsakat artens tillbakagång i svenska vatten, men det är rimligt att anta att den omfattande övergödningen påverkat dess levnadsmiljö negativt.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Det är svårt att föreslå specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och status är bristfällig.
Etymologi Palliolum, Lat. ”lilla Pallium”, vilket hänvisar till Pallium som är ett ogiltigt namn för Pecten, ett släkte med storvuxna kammusslor. Incomparabile Lat. ”ej liksidig, ojämlik”, vilket syftar på att skalöronen är olikstora. furtivum Lat. ”den hemlige, dolde”. Den svenske zoologen Sven Lovén ansåg uppenbarligen att arten varit förbisedd, då han publicerade sin beskrivning av arten år 1846, två decennier senare än fransmannen Antoine Risso.

Som juvenil lever den fastsittande med byssustråd, men som vuxen frigör den sig från tråden och är kapabel till korta simturer genom att snabbt slå ihop skalhalvorna.

Hansson, H. G. 2011. Marina sydskandinaviska ”evertebrater”. Webb-upplaga. http://loven.gu.se/digitalAssets/1480/1480031_hansson-2011.pdf

Jägerskiöld, L.A. 1971. A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921-1938. Eds. Hubendick, B., Hyle, G. & Swärd, S. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoborgensis, Zoologica 6.

Karlsson, A., Berggren, M., Lundin, K. & Sundin, R. 2014. Svenska artprojektets marina inventering - slutrapport. ArtDatabanken rapporterar 16. Artdatabanken, SLU. Uppsala

Marine species identification portal. http://species-identification.org.

World register of marine species. 2015. www.marinespecies.org.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2009. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Pectinoida  
 • Familj
  Pectinidae - kammusslor 
 • Släkte
  Palliolum  
 • Art
  Palliolum incomparabile, (Risso, 1826)
  Synonymer
  Pecten incomparabilis Risso, 1826
  Palliolum furtivum (Lovén, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kennet Lundin 2009. Reviderad Kennet Lundin 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.