Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  klippmarkspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Echemus angustifrons
Klippmarkspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten tillhör familjen Gnaphosidae, plattbukspindlar. De är i regel relativt stora, platttryckta spindlar. Flertalet arter saknar tydlig teckning och är ljust gulbruna till mörkt svarta. Echemus angustifrons framkroppen är gulbrun och bakkroppen gråbrun. Kroppslängden 5.0-8,5 mm. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Tullgren 1946, Grimm 1985 och Almquist 1994.
Utbredning
Länsvis förekomst för klippmarkspindel Observationer i Sverige för klippmarkspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Centraleuropa nord till Sydnorge. förkommer österut i Ryssland. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. I Sverige är den funnen i Skåne, Bohuslän, Västergötaland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd finns enbart från Öland och Gotland. Arten är ej funnen i Danmark och Finland. Arten är rödlistad (VU) i Norge och förekommer på rödlistor i flera centraleuropeiska länder, exempelvis Tyskland (CR) och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Funnen i Centraleuropa nord till Sydnorge. I Sverige är arten funnen i Skåne, Bohuslän, Västergötaland, Småland, Öland och Gotland. Lever på torra varma lokaler typ gles hällmarktallskog, stenmurar. Arten är sällsynt och artens habitat och utbredning minskar framförallt utanför Öland och Gotland pga minskad hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (10000-75000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (100-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(i,ii,iii,iv)).
Ekologi
Lever på torra varma lokaler exempelvis gles hällmarktallskog, alvarmark, och rasbranter (Tyskland).
Honan spinner en plattryckt äggkokong under stenar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Gnaphosidae (plattbuksspindlar), Släkte Echemus, Art Echemus angustifrons (Westring, 1861) - klippmarkspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(i,ii,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Funnen i Centraleuropa nord till Sydnorge. I Sverige är arten funnen i Skåne, Bohuslän, Västergötaland, Småland, Öland och Gotland. Lever på torra varma lokaler typ gles hällmarktallskog, stenmurar. Arten är sällsynt och artens habitat och utbredning minskar framförallt utanför Öland och Gotland pga minskad hävd. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 35000 (10000-75000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (100-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(i,ii,iii,iv)).
Arten tillhör familjen Gnaphosidae, plattbukspindlar. De är i regel relativt stora, platttryckta spindlar. Flertalet arter saknar tydlig teckning och är ljust gulbruna till mörkt svarta. Echemus angustifrons framkroppen är gulbrun och bakkroppen gråbrun. Kroppslängden 5.0-8,5 mm. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Tullgren 1946, Grimm 1985 och Almquist 1994.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för klippmarkspindel

Länsvis förekomst och status för klippmarkspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för klippmarkspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Centraleuropa nord till Sydnorge. förkommer österut i Ryssland. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. I Sverige är den funnen i Skåne, Bohuslän, Västergötaland, Småland, Öland och Gotland. Sentida fynd finns enbart från Öland och Gotland. Arten är ej funnen i Danmark och Finland. Arten är rödlistad (VU) i Norge och förekommer på rödlistor i flera centraleuropeiska länder, exempelvis Tyskland (CR) och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Echemus  
 • Art
  Echemus angustifrons(Westring, 1861) - klippmarkspindel

Lever på torra varma lokaler exempelvis gles hällmarktallskog, alvarmark, och rasbranter (Tyskland).
Honan spinner en plattryckt äggkokong under stenar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Artens habitat minskar pga minskad hävd och därmed förtätning av skogshabitat. Situationen på Öland och Gotland sannolikt något bättre.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten är sannolikt beroende av störningar som resulterar i öppna gläntor i hällmarksskog, t.ex.bete och brand.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. - Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Grimm, U. 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg (NF) 26.

Parey, Berlin & Hamburg.

Klausen, F. E. & Andersen, T. J. 1990. Echemus angustifrons (Westring, 1862) (Araneae, Gnaphosidae), a new spider for Norway. Fauna Norvegica Ser B. 37: 45-46

Lohmander, H. 1942. Südschwedische Spinnen. I. Gnaphosidae. Göteborg Vetensk. Samh. Handl. (6)2B4: 1-164.

Tullgren, A. 1946. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar, Araneae.

Fam. 5-7. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Echemus  
 • Art
  Echemus angustifrons, (Westring, 1861) - klippmarkspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.