Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrtaggfoting

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Zora armillata
Kärrtaggfoting Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framkroppen blekgul med två mörkbruna parallella längsband, bakkroppen blekgul med oregelbundna mörkare teckningar. Kroppsstorlek ca 3,3-5,1 mm, För bestämning se Tullgren (1946) och Almquist (2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrtaggfoting Observationer i Sverige för kärrtaggfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en fragmenterad utbredning i större delen av Europa och österut i Ryssland. I Sverige är arten framförallt funnen i den östligare delen, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland men även Närke och Västergötland. Vi har <10 fynd i Sverige och flertalet fynd är från före 1950. Sentida fynd från Stockholmstrakten (1967-77).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten har en fragmenterad utbredning i större delen av Europa och österut i Ryssland. I Sverige är arten framförallt funnen i den östligare delen, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland men även Närke och Västergötland. Vi har <10 fynd i Sverige och flertalet fynd är från före 1950. Sentida fynd från Stockholmstrakten (1967-77). Arten är bunden till våtmarker, i synnerhet kärr. Artens habitat minskar sannolikt i brist på hävd. Arten antas varit dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (25-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är bunden till våtmarker, i synnerhet kärr. Adulter funna under hela säsongen från april till september.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Miturgidae (taggfotsspindlar), Släkte Zora, Art Zora armillata Simon, 1878 - kärrtaggfoting Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har en fragmenterad utbredning i större delen av Europa och österut i Ryssland. I Sverige är arten framförallt funnen i den östligare delen, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland men även Närke och Västergötland. Vi har <10 fynd i Sverige och flertalet fynd är från före 1950. Sentida fynd från Stockholmstrakten (1967-77). Arten är bunden till våtmarker, i synnerhet kärr. Artens habitat minskar sannolikt i brist på hävd. Arten antas varit dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (25-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Framkroppen blekgul med två mörkbruna parallella längsband, bakkroppen blekgul med oregelbundna mörkare teckningar. Kroppsstorlek ca 3,3-5,1 mm, För bestämning se Tullgren (1946) och Almquist (2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrtaggfoting

Länsvis förekomst och status för kärrtaggfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrtaggfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en fragmenterad utbredning i större delen av Europa och österut i Ryssland. I Sverige är arten framförallt funnen i den östligare delen, Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland men även Närke och Västergötland. Vi har <10 fynd i Sverige och flertalet fynd är från före 1950. Sentida fynd från Stockholmstrakten (1967-77).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Miturgidae - taggfotsspindlar 
 • Släkte
  Zora  
 • Art
  Zora armillataSimon, 1878 - kärrtaggfoting

Arten är bunden till våtmarker, i synnerhet kärr. Adulter funna under hela säsongen från april till september.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Artens habitat minskar sannolikt i brist på hävd av våtmarker. Tidigare har påverkan på våtmarkerna hydrologi varit det största hotet.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten antas varit dåligt eftersökt och kan vara förbisedd. Artens bör därför eftersökas och aktuell utbredning, status och hotbild fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2. Insect Systematics & Evolution, Suppl. 63: 285-603.

Harvey, P. R., Nellist, D. R. & Telfer, M.G. (eds), 2002. Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), Volume 1 & 2. Huntingdon: Biological Records Centre.

Tullgren, A. 1946. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar, Araneae.

Fam. 5-7. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Miturgidae - taggfotsspindlar 
 • Släkte
  Zora  
 • Art
  Zora armillata, Simon, 1878 - kärrtaggfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.