Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gullklubba

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Calocera glossoides
Gullklubba Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vacker liten art med exklusiva substratkrav. Den är 3–10 mm hög, klubbformad, först gul senare orangegul, gelesvamp. Fruktkroppen har en kort, cylindrisk, steril fotdel och en vidare, plattad till cylindrisk eller nästan klotformad övre fertil del, ofta med längsfåror eller rynkor.
Utbredning
Länsvis förekomst för gullklubba Observationer i Sverige för gullklubba
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna svamp sällsynt funnen på Öland, i Halland, Södermanland och i Uppland. 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 600, vilket motsvarar ungefär omkring 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten är funnen i Danmark och anses vara vitt spridd i Europa men ovanlig. Den är rapporterad från Polen, Tyskland, England och Frankrike. Arten förekommer även i Nordamerika. Svampen, som är relativt oansenlig, kan vara delvis förbisedd och dess status bör närmare undersökas. Arten anses vara akut hotad respektive sällsynt i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på ved av ek, ofta grova, barklösa högstubbar och liggande stammar i ädellövskog, helst öppen ekskog. Liten men iögonfallande art med exklusiva substratkrav. Få fynd och svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (48-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nedbrytare på ved av ek, ofta grova, barklösa högstubbar och liggande stammar i ädellövskog, helst öppen ekskog. Fruktkropparna växer enstaka eller många, även tätt gyttrade. Den är i utlandet också anträffad på andra lövträd t.ex. bok och klibbal. Gullklubba uppträder som regel bara på någon enstaka stubbe eller stam på varje lokal. Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Dacrymycetes, Ordning Dacrymycetales, Familj Dacrymycetaceae, Släkte Calocera (gullhorn (släktet)), Art Calocera glossoides (Pers.:Fr.) Fr. - gullklubba Synonymer Clavaria glossoides Pers.:Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på ved av ek, ofta grova, barklösa högstubbar och liggande stammar i ädellövskog, helst öppen ekskog. Liten men iögonfallande art med exklusiva substratkrav. Få fynd och svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (100-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (48-300) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Vacker liten art med exklusiva substratkrav. Den är 3–10 mm hög, klubbformad, först gul senare orangegul, gelesvamp. Fruktkroppen har en kort, cylindrisk, steril fotdel och en vidare, plattad till cylindrisk eller nästan klotformad övre fertil del, ofta med längsfåror eller rynkor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gullklubba

Länsvis förekomst och status för gullklubba baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gullklubba

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna svamp sällsynt funnen på Öland, i Halland, Södermanland och i Uppland. 30 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 600, vilket motsvarar ungefär omkring 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Arten är funnen i Danmark och anses vara vitt spridd i Europa men ovanlig. Den är rapporterad från Polen, Tyskland, England och Frankrike. Arten förekommer även i Nordamerika. Svampen, som är relativt oansenlig, kan vara delvis förbisedd och dess status bör närmare undersökas. Arten anses vara akut hotad respektive sällsynt i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Calocera - gullhorn (släktet) 
 • Art
  Calocera glossoides(Pers.:Fr.) Fr. - gullklubba
  Synonymer
  Clavaria glossoides Pers.:Fr.

Nedbrytare på ved av ek, ofta grova, barklösa högstubbar och liggande stammar i ädellövskog, helst öppen ekskog. Fruktkropparna växer enstaka eller många, även tätt gyttrade. Den är i utlandet också anträffad på andra lövträd t.ex. bok och klibbal. Gullklubba uppträder som regel bara på någon enstaka stubbe eller stam på varje lokal. Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Borttagande av värdträd och andra fallna grova ekar på växtplatsen utgör det främsta hotet. Arten hotas på sikt av att olikåldriga bestånd av ek i hagmarks- och skogsmiljö avverkas.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Äldre ekar bör generellt skonas från avverkning. Döda stående och omkullfallna träd skall vara kvar och inte städas undan. I skogsmark bör äldre ekar gynnas. Vid föryngring bör man tillse att också ek tillåts komma upp för att så småningom ersätta befintliga bestånd. Det är för närvarande brist på medelålders och äldre ekar som kan växa ut till en ny generation jätteträd.
Utländska namn – FI: Nuijasarvikka.

Lundqvist, N. 1985. Calocera glossoides - en sällsynt gelésvamp. Jordstjärnan 6: 40-41.

Mathiesen, H. 1992. Slægten guldgaffel (Calocera) i Danmark. Svampe 25: 35-39. (BILD)

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Dacrymycetes  
 • Ordning
  Dacrymycetales  
 • Familj
  Dacrymycetaceae  
 • Släkte
  Calocera - gullhorn (släktet) 
 • Art
  Calocera glossoides, (Pers.:Fr.) Fr. - gullklubba
  Synonymer
  Clavaria glossoides Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1997.