Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gaffelfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Pilosella dichotoma
Gaffelfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gaffelfibbla är en flerårig 15–25 cm hög ört med en basal rosett av smalt elliptiska, blågröna, otandade blad och en djupt grenig men nästan bladlös stjälk som uppbär 2-6 relativt stora och långskaaftade korgar med talrika gula blommor. På stjälken och holkfjällen finns rikligt med stjärnhår och korta svarta glandelhår samt, åtminstone på den förra, grova borsthår. Bladen är särskilt undertill beklädda av långa brunaktiga borsthår och tätt ställda stjärnhår. Till skillnad från många andra arter i släktet saknar gaffelfibblan helt förmåga till vegetativ förökning med utlöpare så förökningen sker uteslutande med frön. Beklädnaden av olika hårtyper varierar något mellan individ av gaffelfibbla och mellan exemplar från Öland och Gotland och arten har tidigare ibland delats i flera taxa vilka dock i allmänhet tycks ha vuxit blandade på lokalerna. Gaffelfibbla kan förväxlas med klena exemplar av styvhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. cymosa var. cymosa och i synnerhet med dennas hybrider med gråfibbla P. officinarum, men den förra har en stjälk som endast är grenig i översta delen och där uppbär kortskaftade korgar i en tät ställning medan de senare normalt har välutvecklade ovanjordiska utlöpare och bredare blad. På håll kan gaffelfibblan även lätt förväxlas med äkta vätfibbla P. cymosa ssp. gotlandica som växer i liknande miljöer som gaffelfibbla, men vätfibblan saknar helt stjärnhår på bladen.
Utbredning
Länsvis förekomst för gaffelfibbla Observationer i Sverige för gaffelfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gaffelfibbla är endast känd från Sverige (endem) och förekommer här dels på nordligaste Gotland, dels på Stora Alvaret på Öland. I bägge områdena tycks arten förr ha varit glest men tämligen väl spridd även om frekvensuppgifterna växlar mellan olika källor och frekvensen delvis kan vara överskattad till följd av förväxling med andra arter. Vid eftersök under senare år har det däremot visat sig svårt att hitta arten och den förefaller idag vara mycket sällsynt även om mörkertalet kan vara ganska stort då få botanister aktivt letat efter just gaffelfibbla eller ens känner igen den. På flera av de klassiska lokalerna som återbesökts tycks arten idag dock vara utgången.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Förekommer på Öland och Gotland. Gaffelfibbla är mycket konkurrenssvag och växer i gles vegetation eller på blottat starkt kalkhaltigt underlag. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (250-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8924 km² och förekomstarean (AOO) till 256 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Gaffelfibbla är mycket konkurrenssvag och växer i gles vegetation eller på blottat starkt kalkhaltigt underlag. Flera källor uppger att den främst växer i periodiskt upptorkande alvarvätar men den har även setts i vittringsgrus på torrare ståndorter, mellan stenar på klapperstensfält och i gles gräsmark i randzonen mellan alvar och kulturmark. Ofta växer den i liknande miljöer som Ölandssolvända. Ofta växer den tillsammans med äkta vätfibbla.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Pilosella (stångfibblor), Art Pilosella dichotoma (Fr. ex Lindeb.) Soják - gaffelfibbla Synonymer Hieracium bigeminum Lönnr., Hieracium dichotomum Fr. ex Lindeb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Förekommer på Öland och Gotland. Gaffelfibbla är mycket konkurrenssvag och växer i gles vegetation eller på blottat starkt kalkhaltigt underlag. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (250-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8924 km² och förekomstarean (AOO) till 256 (200-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv,v)).
Gaffelfibbla är en flerårig 15–25 cm hög ört med en basal rosett av smalt elliptiska, blågröna, otandade blad och en djupt grenig men nästan bladlös stjälk som uppbär 2-6 relativt stora och långskaaftade korgar med talrika gula blommor. På stjälken och holkfjällen finns rikligt med stjärnhår och korta svarta glandelhår samt, åtminstone på den förra, grova borsthår. Bladen är särskilt undertill beklädda av långa brunaktiga borsthår och tätt ställda stjärnhår. Till skillnad från många andra arter i släktet saknar gaffelfibblan helt förmåga till vegetativ förökning med utlöpare så förökningen sker uteslutande med frön. Beklädnaden av olika hårtyper varierar något mellan individ av gaffelfibbla och mellan exemplar från Öland och Gotland och arten har tidigare ibland delats i flera taxa vilka dock i allmänhet tycks ha vuxit blandade på lokalerna. Gaffelfibbla kan förväxlas med klena exemplar av styvhårig kvastfibbla P. cymosa ssp. cymosa var. cymosa och i synnerhet med dennas hybrider med gråfibbla P. officinarum, men den förra har en stjälk som endast är grenig i översta delen och där uppbär kortskaftade korgar i en tät ställning medan de senare normalt har välutvecklade ovanjordiska utlöpare och bredare blad. På håll kan gaffelfibblan även lätt förväxlas med äkta vätfibbla P. cymosa ssp. gotlandica som växer i liknande miljöer som gaffelfibbla, men vätfibblan saknar helt stjärnhår på bladen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gaffelfibbla

Länsvis förekomst och status för gaffelfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gaffelfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gaffelfibbla är endast känd från Sverige (endem) och förekommer här dels på nordligaste Gotland, dels på Stora Alvaret på Öland. I bägge områdena tycks arten förr ha varit glest men tämligen väl spridd även om frekvensuppgifterna växlar mellan olika källor och frekvensen delvis kan vara överskattad till följd av förväxling med andra arter. Vid eftersök under senare år har det däremot visat sig svårt att hitta arten och den förefaller idag vara mycket sällsynt även om mörkertalet kan vara ganska stort då få botanister aktivt letat efter just gaffelfibbla eller ens känner igen den. På flera av de klassiska lokalerna som återbesökts tycks arten idag dock vara utgången.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Pilosella - stångfibblor 
 • Art
  Pilosella dichotoma(Fr. ex Lindeb.) Soják - gaffelfibbla
  Synonymer
  Hieracium bigeminum Lönnr.
  Hieracium dichotomum Fr. ex Lindeb.

Gaffelfibbla är mycket konkurrenssvag och växer i gles vegetation eller på blottat starkt kalkhaltigt underlag. Flera källor uppger att den främst växer i periodiskt upptorkande alvarvätar men den har även setts i vittringsgrus på torrare ståndorter, mellan stenar på klapperstensfält och i gles gräsmark i randzonen mellan alvar och kulturmark. Ofta växer den i liknande miljöer som Ölandssolvända. Ofta växer den tillsammans med äkta vätfibbla.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Gaffelfibblan hotas såväl av olämplig och alltför intensiv hävd av alvarmarker som av långtgående igenväxning och upphörd hävd i kantzonerna mellan alvar och kulturmark. Arten är smaklig för växtätande djur och sannolikt beteskänslig vilket kan vara en orsak till dess tillbakagång. Ett par av de klassiska lokalerna på Gotland har vid återbesök visat sig vara mycket hårt kaninbetade vilket troligen starkt bidragit till artens försvinnande här. Såväl direkt som indirekt gödsling (genom luftföroreningar eller stödutfodrade betesdjur) som bidrar till att förtäta vegetationen kan troligen också utgöra allvarliga hot mot gaffelfibblan. Ett annat hot som kan vara aktuellt lokalt är olika former av täkt, speciellt inom utbredningsområdet på Gotland är det ett hårt exploateringstryck. Åtgärder: Gaffelfibblan bör noggrannt eftersökas inom de områden där den tidigare funnits och där den återfinns bör områden fredas från alltför hårt betestryck. Däremot kan måttlig mekanisk omrörning av markytan sannolikt vara ett sett att gynna arten och förhindra hotande igenväxning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Liksom sina närmaste släktingar bildar gaffelfibblan sannolikt frön huvudsakligen på asexuell väg (apomixi), även om detta fenomen inte studerats hos just denna art. Ett fåtal äldre fynd av hybrider mellan gaffelfibbla och gråfibbla/mattfibbla P. officinarum s. lat. och möjligen även med revfibbla P. lactucella, visar dock att gaffelfibblan åtminstone bildar fertilt pollen och troligen även har en viss sexuell förökning. Taxonomin och släktskapsförhållandena inom släktet stångfibblor Pilosella är mycket komplicerade och gaffelfibblans relation till såväl de vanligare arterna av släktet på Öland och Gotland som till arter i Ost- och Centraleuropa kan emellertid ännu inte anses tillfredställande utredd.

Johansson, K. 1897: Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi. Kungl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd 29, No 1.

Sterner, R. 1938: Flora der Insel Öland. Acta Phytogeogr. Suec. 9.

Tyler, T. 2001: Förslag till ny taxonomisk indelning av stångfibblorna (Pilosella) i Norden. Svensk Bot. Tidskr. 95: 39-67.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Pilosella - stångfibblor 
 • Art
  Pilosella dichotoma, (Fr. ex Lindeb.) Soják - gaffelfibbla
  Synonymer
  Hieracium bigeminum Lönnr.
  Hieracium dichotomum Fr. ex Lindeb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler. © ArtDatabanken, SLU 2006.