Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödnörel

Organismgrupp Kärlväxter Sabulina rubella
Rödnörel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödnörel är en oftast kompakt tuvad, perenn nejlikväxt. Den skiljer sig från andra liknande arter främst genom bladens grågröna färg. Oftast är den steril, vilket gör den extra svårbestämd. De spetsiga bladen är också en bra karaktär. Flororna tar ofta upp att bladen är trenerviga som en viktig skiljekaraktär, men det är svårt att se i fält och är en karaktär som fungerar bäst på torkat material. Finns det blommor så har de kronblad som är något kortare än de spetsiga foderbladen. Foderbladen har oftast glandelhår. Stjälken är tätt glandelhårig och ofta mer eller mindre rödfärgad. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Alsos m.fl. 2018)
Utbredning
Länsvis förekomst för rödnörel Observationer i Sverige för rödnörel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödnörel förekommer sällsynt i den norra delen av fjällkedjan, ner till Åsele lappmark (sydligaste lokalen vid sydänden av Ransaren). Den är känd från cirka 50 lokaler i Sverige, fördelade på Torne lappmark (20), Lule lappmark (20), Pite lappmark (2), Lycksele lappmark (4) och Åsele lappmark (2). I Norge förekommer den dels i norra delen, särskilt i de kalkrika delarna av Troms och Nordlands fylken, dels i de södra fjällen kring Dovre. I Finland finns några lokaler i Kilpisjärviområdet. Den är dessutom känd från en lokal på Färöarna och ett par utpostlokaler i Skottland. Rödnörel har en arktisk, subarktisk till nordligt alpin utbredning, där den är vanlig på Svalbard, Island, Grönland, i arktiska Kanada och norra Sibirien. I Nordamerika går den även långt söderut efter Klippiga bergen. (Selander 1950, Jonsell 2002, Kristinsson 2010, Stace 2010, Artportalen 2018, Artskart 2018, Finlands Artdatacenter 2018, Virtuella Herbariet 2018)

Artens status är svår att uttala sig om då det inte finns några trenddata tillgängliga i dagsläget. Brist på återfynd av tidigare obelagda förekomster säger egentligen ingenting eftersom felbestämningar är frekventa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Rödnörel är en liten, flerårig och tuvad växt som växer sällsynt på kalkrika högfjäll i de norra fjälltrakterna. Arten är ofta fåtalig på sina växtplatser och visar tecken på att minska, av okänd anledning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (200-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19336-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v); D1).
Ekologi
Rödnöreln är en av våra mest utpräglat arktiska växter och den är i den Skandinaviska fjällkedjan tydligt kalkgynnad. Den förekommer främst på kalkrik rasmark, exponerade ryggar, vittringsgrus på bergstoppar, samt måttligt exponerade vindblottor (Selander 1950, Lid & Lid 2005).
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· myror
· myror
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Sabulina (nörlar), Art Sabulina rubella (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit - rödnörel Synonymer Alsine rubella Wahlenb., Alsine verna var. hirta, Alsine hirta (Wormsk.) Hartm., Arenaria hirta Wormsk., Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Rödnörel är en liten, flerårig och tuvad växt som växer sällsynt på kalkrika högfjäll i de norra fjälltrakterna. Arten är ofta fåtalig på sina växtplatser och visar tecken på att minska, av okänd anledning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (200-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19336-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v); D1).
Konventioner Typisk art i 8120 Kalkrasmarker (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR))
Rödnörel är en oftast kompakt tuvad, perenn nejlikväxt. Den skiljer sig från andra liknande arter främst genom bladens grågröna färg. Oftast är den steril, vilket gör den extra svårbestämd. De spetsiga bladen är också en bra karaktär. Flororna tar ofta upp att bladen är trenerviga som en viktig skiljekaraktär, men det är svårt att se i fält och är en karaktär som fungerar bäst på torkat material. Finns det blommor så har de kronblad som är något kortare än de spetsiga foderbladen. Foderbladen har oftast glandelhår. Stjälken är tätt glandelhårig och ofta mer eller mindre rödfärgad. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Alsos m.fl. 2018)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödnörel

Länsvis förekomst och status för rödnörel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödnörel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rödnörel förekommer sällsynt i den norra delen av fjällkedjan, ner till Åsele lappmark (sydligaste lokalen vid sydänden av Ransaren). Den är känd från cirka 50 lokaler i Sverige, fördelade på Torne lappmark (20), Lule lappmark (20), Pite lappmark (2), Lycksele lappmark (4) och Åsele lappmark (2). I Norge förekommer den dels i norra delen, särskilt i de kalkrika delarna av Troms och Nordlands fylken, dels i de södra fjällen kring Dovre. I Finland finns några lokaler i Kilpisjärviområdet. Den är dessutom känd från en lokal på Färöarna och ett par utpostlokaler i Skottland. Rödnörel har en arktisk, subarktisk till nordligt alpin utbredning, där den är vanlig på Svalbard, Island, Grönland, i arktiska Kanada och norra Sibirien. I Nordamerika går den även långt söderut efter Klippiga bergen. (Selander 1950, Jonsell 2002, Kristinsson 2010, Stace 2010, Artportalen 2018, Artskart 2018, Finlands Artdatacenter 2018, Virtuella Herbariet 2018)

Artens status är svår att uttala sig om då det inte finns några trenddata tillgängliga i dagsläget. Brist på återfynd av tidigare obelagda förekomster säger egentligen ingenting eftersom felbestämningar är frekventa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Sabulina - nörlar 
 • Art
  Sabulina rubella(Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit - rödnörel
  Synonymer
  Alsine rubella Wahlenb.
  Alsine verna var. hirta
  Alsine hirta (Wormsk.) Hartm.
  Arenaria hirta Wormsk.
  Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern

Rödnöreln är en av våra mest utpräglat arktiska växter och den är i den Skandinaviska fjällkedjan tydligt kalkgynnad. Den förekommer främst på kalkrik rasmark, exponerade ryggar, vittringsgrus på bergstoppar, samt måttligt exponerade vindblottor (Selander 1950, Lid & Lid 2005).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· myror - Formicidae (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Ingen direkt hotbild finns idag mot arten, även om dess sällsynthet kan vara ett problem i sig. Framtida klimatförändringar kan dock innebära risker, men eftersom arten idag sitter i extrema miljöer som inte kommer att förändras på kort sikt, så är det svårt att uttala sig om vilken effekt en klimatförändring kommer att ha på 50-100 års sikt.


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Främsta åtgärderna kommande åren är att återbesöka så många lokaler som möjligt och undersöka deras status, samt bekräfta att arten är rätt bestämd på de lokaler som saknar adekvat dokumentation. Dessutom bör rödnörel eftersökas i kalkrika områden från vilka den ej är känd eller där det finns få fynd.

Alsos, I.G., Arnesen, G. & Elven, R. 2018. The flora of Svalbard. http://svalbardflora.no/ [uttag 2018-01-25]

Artportalen 2018. Rapportsystem för växter, djur och svampar. ArtDatabanken, SLU. http://www.artportalen.se [uttag 2018-01-25]

Artskart 2018. https://artskart.artsdatabanken.no [uttag 2018-01-25]

Finlands Artdatacenter 2018. https://laji.fi [uttag 2018-01-25]

Jonsell, B. (red.) 2002. Flora Nordica 2. Stockholm.

Kristinsson, H. 2010. Flowering plants and ferns of Iceland. 3 ed. Mal Og Menning, Akureyri.

Lid, J. & Lid, D.T. (R. Elven, red.). 2005. Norsk flora. Det Norske Samlaget. Oslo.

Selander, S. 1950. Floristic phytogeography of south-western Lule lappmark (Swedish Lapland). I-II. Acta Phytogeographica Suecica 27-28.

Stace, C. 2010. New flora of the British Isles. 3 ed. Cambridge University Press.

Virtuella herbariet 2018. http://herbarium.emg.umu.se/standard_search.html [uttag 2018-01-25]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Sabulina - nörlar 
 • Art
  Sabulina rubella, (Wahlenb.) Dillenb. & Kadereit - rödnörel
  Synonymer
  Alsine rubella Wahlenb.
  Alsine verna var. hirta
  Alsine hirta (Wormsk.) Hartm.
  Arenaria hirta Wormsk.
  Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU