Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  backklöver

Organismgrupp Kärlväxter Trifolium montanum
Backklöver Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Backklöver är en 2-3 (sällan upp till 5) dm hög, hårig ärtväxt med gulvita blommor i ca 2 cm stora, äggrunda huvud som oftast sitter parvis. De tretaliga bladen har 2-5 cm långa avlånga, spetsiga småblad med vasst, finsågade kanter. Backklöver blommar i juni-juli och är genom sin blomfärg, hårighet och spetsiga småblad svår att förväxla med andra svenska klöverarter.
Utbredning
Länsvis förekomst för backklöver Observationer i Sverige för backklöver
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Backklöver växer relativt sällsynt i främst i sydöstra Sverige norrut till södra Gästrikland. Arten har tillfälligtvis påträffats längre norrut. I de flesta landskap har arten minskat kraftig och den är nu försvunnen från Dalarna. På Öland tycks den fortfarande ha stabila förekomster troligen även i några andra landskap i norra Götaland. Antalet lokalområden i landet uppskattas till omkring 20 000. Minskningstakten i Sverige har beräknats uppgå till omkring 20 % inom 60 åren och den minskande trenden bedöms fortsätta i framtiden. I både Danmark och Norge är backklöver en mycket sällsynt art och i Finland växer den bara på Åland och i de sydvästligaste delarna av fastlandet. I Europa har backklöver en östlig utbredning som sträcker sig från norra Spanien och östra Frankrike till de centrala delarna av Ryssland. Arten finns även på ett fåtal lokaler i Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Backklöver förekommer främst i de östra delarna av södra Sverige, men också i Västergötland samt sällsynt på andra håll. Backklöver är ganska sällsynt på öppen, torr kalkhaltig mark. Förekommer i örtrika torrängar i sydläge, gärna på grusåsar eller i moränslänter. Minskande överallt utom möjligen på Öland, på fastlandet kraftigt minskande i flertalet landskap. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20000 (10000-50000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 20 (15-25) % inom 60 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Ekologi
Backklöver är en kalk- och slåttergynnad art som framför allt växer i stäppartade torrängar på naturbetesmarker, gärna i sydsluttningar på åsar och i slänter. Många lokaler är belägna på gravfält som hävdas genom fornminnesvård. Någon gång kan den även påträffas på åkerholmar, vägkanter och vägslänter.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Trifolium (klövrar), Art Trifolium montanum L. - backklöver Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Backklöver förekommer främst i de östra delarna av södra Sverige, men också i Västergötland samt sällsynt på andra håll. Backklöver är ganska sällsynt på öppen, torr kalkhaltig mark. Förekommer i örtrika torrängar i sydläge, gärna på grusåsar eller i moränslänter. Minskande överallt utom möjligen på Öland, på fastlandet kraftigt minskande i flertalet landskap. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20000 (10000-50000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 20 (15-25) % inom 60 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2ac+3c+4ac).
Konventioner Typisk art i 5130 Enbuskmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 6210 Kalkgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Backklöver är en 2-3 (sällan upp till 5) dm hög, hårig ärtväxt med gulvita blommor i ca 2 cm stora, äggrunda huvud som oftast sitter parvis. De tretaliga bladen har 2-5 cm långa avlånga, spetsiga småblad med vasst, finsågade kanter. Backklöver blommar i juni-juli och är genom sin blomfärg, hårighet och spetsiga småblad svår att förväxla med andra svenska klöverarter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för backklöver

Länsvis förekomst och status för backklöver baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för backklöver

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Backklöver växer relativt sällsynt i främst i sydöstra Sverige norrut till södra Gästrikland. Arten har tillfälligtvis påträffats längre norrut. I de flesta landskap har arten minskat kraftig och den är nu försvunnen från Dalarna. På Öland tycks den fortfarande ha stabila förekomster troligen även i några andra landskap i norra Götaland. Antalet lokalområden i landet uppskattas till omkring 20 000. Minskningstakten i Sverige har beräknats uppgå till omkring 20 % inom 60 åren och den minskande trenden bedöms fortsätta i framtiden. I både Danmark och Norge är backklöver en mycket sällsynt art och i Finland växer den bara på Åland och i de sydvästligaste delarna av fastlandet. I Europa har backklöver en östlig utbredning som sträcker sig från norra Spanien och östra Frankrike till de centrala delarna av Ryssland. Arten finns även på ett fåtal lokaler i Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Trifolium - klövrar 
 • Art
  Trifolium montanumL. - backklöver

Backklöver är en kalk- och slåttergynnad art som framför allt växer i stäppartade torrängar på naturbetesmarker, gärna i sydsluttningar på åsar och i slänter. Många lokaler är belägna på gravfält som hävdas genom fornminnesvård. Någon gång kan den även påträffas på åkerholmar, vägkanter och vägslänter.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Backklöver är ljus- och värmekrävande och försvinner på sikt om växtplatserna växer igen på grund av upphörd hävd. Arten kan dock leva kvar under lång tid utan aktiv hävd så länge växtplatsen fortfarande är öppen. Den förefaller även vara mycket känslig och missgynnad av direkt såväl som indirekt gödsling av växtplatserna. Alltför intensivt bete och tidigt betespåsläpp kan också vara ett starkt hot mot backklövern.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Backklöverns växtplatser måste hävdas genom ett relativt extensivt bete eller helst genom slåtter och gödsling måste undvikas. En viss markstörning kan dock gynna etablering av nya plantor. Där arten växer inom reservat eller områden som omfattas av biotopskydd och skötselavtal, bör åtgärder som gynnar arten tas upp i de föreskrifter och avtal som upprättas. Sådana åtgärder bör även skrivas in i de åtagandeplaner som upprättas för marker med högre miljöersättningar. Markägare bör informeras om artens förekomst och behov av skötsel. På växtplatser som håller på att växa igen till följd av uphörd hävd kan restaurering i form av röjningar och återupptagen hävd vara lämpliga åtgärder. Ett sent betespåsläpp gynnar utan tvekan backklövern. Vägkantsförekomster bör slås sent på växtsäsongen. På lokaler som sköts med fornminnesvård är det viktigt att vården sker så att backklöver och andra ängsväxter gynnas.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L., 2007. Den virtuella floran. ]http.//linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html[. Nordiska Riksmuseet.

Gärdenfors, U. (red.). 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-06-25

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Trifolium - klövrar 
 • Art
  Trifolium montanum, L. - backklöver
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-06-25