Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hålnunneört

Organismgrupp Kärlväxter Corydalis cava
Hålnunneört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hålnunneört är en flerårig, upp till 3 dm hög ört med grågröna upprepat flikiga blad. Stjälken växer upp ur en knölformig, ihålig jordstam och saknar fjäll vid basen. Hålnunneört blommar på våren med röda eller gräddvita blommor som sitter i en tät klase. Rödblommiga individ är vanligast och ibland allenarådande på lokalerna. De asymmetriska blommorna har en sporre som är böjd i spetsen och helbräddade, äggrunda stödblad. Även smånunneört C. intermedia och gotlandsnunneört C. gotlandica har helbräddade stödblad, men solida jordstammar och ett stort fjäll vid stjälkbasen. Hålnunneört är en praktfull växt som oftast är lätt att skilja från andra nunneörtarter.
Utbredning
Länsvis förekomst för hålnunneört Observationer i Sverige för hålnunneört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hålnunneört har sina flesta lokaler i Skåne (kallades tidigare för skånsk nunneört) men växer även sällsynt på Öland samt i Blekinge, Småland och Västergötland. Som förvildad kan den då och då även påträffas i parker norrut till Mälarlandskapen. Utanför Skåne är hålnunneört en mycket sällsynt art. I Skåne har undersökningar visat att arten kan ha tappat uppemot 75 % av sina lokaler under det senaste halvseklet. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 20 % under de senaste 30 åren och den minskande trenden bedöms fortsätta. I Danmark är hålnunneört relativt vanlig i landets östra och södra delar. Här är den inte rödlistad. Arten saknas som spontan växt i både Norge och Finland. I övrigt har hålnunneört en sammanhängande utbredning i de centrala och sydöstra delarna av Europa, men har även spridda förekomster i de norra delarna av Iberiska halvön samt i de norra delarna av Mellersta östern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2ac+3c+4ac; B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Skåne och på Öland, men hålnunneört finns även i andra landskap. Växer i halvskuggig, frisk, kalkhaltig och näringsrik mark i ädellövskogar men också lokalt i parker. Ändrade skogsskötselmetoder kan delvis förklara tillbakagången men är sannolikt inte hela förklaringen till artens tillbakagång. Hålnunneört har haft en sentida minskningstakt på 40% under 30 år i Skåne medan den verkar ha varit rätt så stabil på Öland. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (150-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-35) % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2ac+3c+4ac; B2b(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Hålnunneört är en kalkgynnad art som växer på frisk-fuktig, mullrik mark i halvöppna ängslövskogar och parker. I sådana miljöer kan den bilda stora bestånd. Ibland kan man även påträffa den i lövsnår och dungar i basrika naturbetesmarker. På Öland är flera av lokalerna belägna längs vägar som passerar genom lövskogsområden. Näringslagringen i den ihåliga jordstammen gör att hålnunneört kan komma igång med tillväxt och blomning tidigt under våren innan lövverket slagit ut, samtidigt kan den överleva torrare somrar eftersom den då vissnat ner helt. Hålnunneört pollineras troligen av humledrottningar i Skandinavien.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Levande djur
Levande djur
· myror
· myror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Papaveraceae (vallmoväxter), Släkte Corydalis (nunneörter), Art Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte - hålnunneört Synonymer Fumaria bulbosa var. cava L., skånsk nunneört

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2ac+3c+4ac; B2b(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne och på Öland, men hålnunneört finns även i andra landskap. Växer i halvskuggig, frisk, kalkhaltig och näringsrik mark i ädellövskogar men också lokalt i parker. Ändrade skogsskötselmetoder kan delvis förklara tillbakagången men är sannolikt inte hela förklaringen till artens tillbakagång. Hålnunneört har haft en sentida minskningstakt på 40% under 30 år i Skåne medan den verkar ha varit rätt så stabil på Öland. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (150-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 25 (15-35) % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 20 (10-30) %. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2ac+3c+4ac; B2b(ii,iii,iv,v)).
Konventioner Typisk art i 9130 Näringsrik bokskog (Kontinental region (CON)), Typisk art i 9180 Ädellövskog i branter (Kontinental region (CON))
Hålnunneört är en flerårig, upp till 3 dm hög ört med grågröna upprepat flikiga blad. Stjälken växer upp ur en knölformig, ihålig jordstam och saknar fjäll vid basen. Hålnunneört blommar på våren med röda eller gräddvita blommor som sitter i en tät klase. Rödblommiga individ är vanligast och ibland allenarådande på lokalerna. De asymmetriska blommorna har en sporre som är böjd i spetsen och helbräddade, äggrunda stödblad. Även smånunneört C. intermedia och gotlandsnunneört C. gotlandica har helbräddade stödblad, men solida jordstammar och ett stort fjäll vid stjälkbasen. Hålnunneört är en praktfull växt som oftast är lätt att skilja från andra nunneörtarter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hålnunneört

Länsvis förekomst och status för hålnunneört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hålnunneört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hålnunneört har sina flesta lokaler i Skåne (kallades tidigare för skånsk nunneört) men växer även sällsynt på Öland samt i Blekinge, Småland och Västergötland. Som förvildad kan den då och då även påträffas i parker norrut till Mälarlandskapen. Utanför Skåne är hålnunneört en mycket sällsynt art. I Skåne har undersökningar visat att arten kan ha tappat uppemot 75 % av sina lokaler under det senaste halvseklet. Minskningstakten har beräknats uppgå till omkring 20 % under de senaste 30 åren och den minskande trenden bedöms fortsätta. I Danmark är hålnunneört relativt vanlig i landets östra och södra delar. Här är den inte rödlistad. Arten saknas som spontan växt i både Norge och Finland. I övrigt har hålnunneört en sammanhängande utbredning i de centrala och sydöstra delarna av Europa, men har även spridda förekomster i de norra delarna av Iberiska halvön samt i de norra delarna av Mellersta östern.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Papaveraceae - vallmoväxter 
 • Släkte
  Corydalis - nunneörter 
 • Art
  Corydalis cava(L.) Schweigg. & Körte - hålnunneört
  Synonymer
  Fumaria bulbosa var. cava L.
  skånsk nunneört

Hålnunneört är en kalkgynnad art som växer på frisk-fuktig, mullrik mark i halvöppna ängslövskogar och parker. I sådana miljöer kan den bilda stora bestånd. Ibland kan man även påträffa den i lövsnår och dungar i basrika naturbetesmarker. På Öland är flera av lokalerna belägna längs vägar som passerar genom lövskogsområden. Näringslagringen i den ihåliga jordstammen gör att hålnunneört kan komma igång med tillväxt och blomning tidigt under våren innan lövverket slagit ut, samtidigt kan den överleva torrare somrar eftersom den då vissnat ner helt. Hålnunneört pollineras troligen av humledrottningar i Skandinavien.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· myror - Formicidae (Viktig)
Om lövskogen sluter sig alltför tätt trivs inte hålnunneört. Alltför hårdhänt röjning av randmiljöer kan också skada bestånden. Några rika skånska och öländska lokaler finns i ädellövskogar; på Öland ofta där olika alm-arter Ulmus spp. dominerar. Slår almsjukan till i dessa lövskogar kan det även påverka hålnunneört ogynnsamt.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
Hålnunneört har svårt att sprida sig till nya lokaler, varför det är viktigt att ädellövskogar med nunneörten sköts på sätt som passar/gynnar arten för att den ska överleva. Alltför kraftig utglesning av träd på växtplatsen ger ökad instrålning, som ofta leder till att nunne-örten försvinner. Omvandlingen av lövskog till barrträdsplanteringar har tidigare orsakat att många växtplatser försvunnit.
Hålnunneört är unik i växtvärlden genom att den bildar en ihålig jordstam (i samband med att den blommar från fjärde året) som tillväxer under plantans hela livslängd, likt en expanderande sfär. Storleken och formen på jordstammen kan därmed användas för att åldersbestämma enskilda individer. Tillväxtsätt genom expandering av jordstammen kan medföra att livslängden ökar något för arten. Den äldsta individen i en studie av 150 plantor från Själland, Danmark uppskattades vara 16 år gammal. Studier av storleken på jordstammen indikerar att populationer med hålnunneört ofta är likåldriga och att föryngring med frö inte sker regelbundet. Etablering med frö sker då troligen under några få år i samband med störningar i skogsmiljöerna och innan lövverket slutit sig, vitsippekloner brett ut sig eller förna ansamlats.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L. 2007. Den virtuella floran. ]http.//linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html[. Nordiska Riksmuseet.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala

Olesen, J.M. 1994. A fatal growth pattern and ways suspected of postponing death: corm dynamics in the perennial herb Corydalis cava. Bot. J. Linn. Soc. 115: 95-113.

Tyler, T. m.fl. (red.). 2007. Floran i Skåne. Arterna och deras utbredning. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Papaveraceae - vallmoväxter 
 • Släkte
  Corydalis - nunneörter 
 • Art
  Corydalis cava, (L.) Schweigg. & Körte - hålnunneört
  Synonymer
  Fumaria bulbosa var. cava L.
  skånsk nunneört
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.